LundaEko II diskuteras i kommunstyrelsen

14 november, 2016

Idag diskuterar kommunstyrelsen den första deltidsutvärderingen av LundaEko II, Lunds kommuns program för ekologiskt hållbar utveckling 2014-2020.

Utvärderingen, som gjorts internt, presenterades i maj i samband med konferensen Miljöläget i Lund. Där konstaterades att det går det bra på många områden, men att det finns flera miljömål där mer måste göras för att målen ska nås. Såväl tjänstemän som politiker lyfte i samband med konferensen vikten av ökat samarbete, både inom kommunen och med andra samhällsaktörer, såväl lokalt som regionalt och nationellt.

Flera mål anses möjliga att nå, bland annat ett av de tyngsta och skarpast formulerade delmålen – att den kommunala organisationen ska vara fossilbränslefri senast 2020. Minskade utsläpp av koldioxid och energieffektiviseringar är högt prioriterade områden och i kommunens organisation pågår en rad olika åtgärder och aktiviteter som bedöms bidra till måluppfyllnad. Ett flertal förvaltningar går i framkant och gör ett mycket ambitiöst arbete, bland annat inom fossilbränslefria transporter och förnybar energi.

Andra området som lyfts fram som positiva i utvärderingen är kommunens förmåga att leda nya spjutspetsprojekt inom hållbar stadsutveckling och tillsammans med näringsliv och forskning testa nya metoder för samarbete.

Samtidigt visar utvärderingen att det inom flera områden krävs ytterligare åtgärder för att målen ska nås till 2020.

- Det är högt satta mål, men det ska det vara. När LundaEko II antogs ansågs målformuleringarna vara realistiska. Därefter har det hänt saker som inte kunde förutses som leder till att några delmål riskerar att inte uppnås. Ett exempel är Örtoftaverket som blev mindre än planerat. Dessutom byggs inte den planerade biogasanläggningen utanför Dalby, på grund av osäkerhett kring nationella skatteregler, säger Linda Birkedal, miljöstrateg Lunds kommun.

Utvärderingen visar också på brister i kopplingen mellan olika kommunala program och planer, att vissa delmål har en otydlig ansvarsfördelning och att det ibland behövs ökad intern samordning mellan politiska nämnder och styrelser. Vissa mål bedöms också som vaga och svåra att följa upp.

LundaEko bygger på de nationella miljökvalitetsmålen. Detta innebär att kommunen tagit ett helhetsgrepp på miljöutmaningarna, som ofta är komplexa och påverkar varandra.

- Genom att ta ett helhetsgrepp minskar vi risken för att åtgärder vi gör för att minska klimatpåverkan drabbar den biologiska mångfalden, eller att naturvårdsinsatser vi gjort för hotade djur blir meningslösa på grund av föroreningar i vattnet och så vidare, säger Linda Birkedal.

Under hösten ska den miljöstrategiska enheten på kommunkontoret, i samråd med nämnder och styrelser, ta fram förslag på nya åtgärder för att målen ska nås.

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stortorget 7, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se