Strategi mot våld i nära relationer 2017–2022

Lund ska vara en kommun där människor känner trygghet, där mänskliga rättigheter gäller för alla oavsett kön, ålder, funktionsförmåga, sexuell läggning och etnisk eller religiös tillhörighet.

Vi har som mål att

  • utveckla det förebyggande arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.
  • utveckla skydd och stöd till våldsutsatta personer.
  • utveckla insatser riktat till våldsutövare.
  • utveckla kunskapen om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.
  • utveckla samverkan med andra myndigheter och civilsamhället.

Läs Strategi mot våld i nära relationer

Mer information

Kerstin Holmberg, samordnare mot våld i nära relationer, kerstin.holmberg@lund.se

Hederssamordnaren i Lund

Hederssamordnaren i Lund har en verksamhetsövergripande roll och ger stöd och råd i ärenden, bistår med riskbedömning, svarar på generella frågor, håller föreläsningar samt verkar för att det ska finnas förebyggande insatser i kommunen. Vid behov av råd, stöd och vägledning är du välkommen att ringa eller mejla.

Även du som möter hedersutsatta personer i din yrkesverksamhet kan få konsultationer. Det kan handla om

  • information
  • föreläsningar
  • riskbedömningar
  • säkerhetsplaneringar
  • stöttning vid förhandsbedömningar.

Mer information

Marina Gensmann, samordnare mot hedersrelaterat våld och förtryck, marina.gensmann@lund.se