Barns rättigheter

Vi arbetar aktivt för att det ska vara bra för barn att växa upp i Lund. Ett led i den ambitionen är kommunfullmäktiges beslut att barnkonventionen och dess grundläggande principer ska gälla i Lunds kommun samt att konsekvenserna för barn tydligt ska framgå vid alla kommunala beslut.

Barnets bästa, strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun

Riksdagen antog år 2010 en ny Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige. Strategin består av nio principer som uttrycker grundläggande förutsättningar för att stärka barnets rättigheter i Sverige. Lunds arbete med barnets rättigheter utgår från den nationella strategin och har omformulerats utifrån kommunens ansvar och uppgifter. Varje nämnd har ansvar för att säkerställa att beslut som rör barn överensstämmer med barnkonventionen och strategin för att stärka barnets rättigheter.

  1. Beslut som rör barn ska utformas i överensstämmelse med barnkonventionen.
  2. Barnets fysiska och psykiska integritet ska respekteras i alla sammanhang.
  3. Barn ska ges förutsättningar att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem.
  4. Barn och deras föräldrar ska få kunskap om barns rättigheter och vad de innebär i praktiken och föräldrar ska erbjudas stöd i sitt föräldraskap.
  5. Beslutsfattare och relevanta yrkesgrupper ska ha kunskap om barnets rättigheter och omsätta denna kunskap i berörda verksamheter.
  6. Aktörer inom olika verksamheter som rör barn ska stärka barnets rättigheter genom samverkan.
  7. Aktuell kunskap om barns levnadsvillkor ska ligga till grund för beslut och prioriteringar som rör barn.
  8. Beslut och åtgärder som rör barn ska följas upp och utvärderas utifrån ett barnrättsperspektiv.

Barnkonventionen är ett verktyg för att förbättra barns levnadsvillkor. Arbetet med att genomföra barnkonventionen är en process som står under ständig utveckling i strävan att hela tiden förbättras. Det handlar om att ändra attityder, förhållnings- och arbetssätt i olika verksamheter och på olika nivåer i samhället.

Lunds kommun har beslutat att konsekvenserna för barn tydligt ska framgå vid alla kommunala beslut. Alla verksamheter måste därför utarbeta rutiner och vidta åtgärder för att säkra att barns rättigheter och intressen sätts i främsta rummet.

Med barn avses alla som är mellan 0 och 18 år.

Barnkonventionen

Barnkonventionen är rättsligt bindande internationella bestämmelser om rättigheter för barn. I konventionen står att alla barn och unga har rätt att få vad de mest behöver och att inte bli utnyttjade och diskriminerade. Som ung har man också rätt att få säga vad man tycker och att bli respekterad för den man är.