Social hållbarhet och folkhälsa

I Lund är arbetet med folkhälsa och mänskliga rättigheter inkluderat i program för social hållbarhet genom analyser, mål och uppföljning. Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Folkhälsoarbete är att arbeta med de bestämningsfaktorer som påverkar hälsan, genom att skapa stödjande miljöer eller undanröja risker.

Utgångspunkter för arbetet med folkhälsa i Lunds kommun

Utgångspunkten för Lunds kommuns folkhälsoarbete är dels det övergripande nationella folkhälsomålet, Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation, dels de åtta prioriterade målområden som riksdagen fastställt:

  1. Det tidiga livets villkor
  2. Kunskaper, kompetenser och utbildning
  3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
  4. Inkomster och försörjningsmöjligheter
  5. Boende och närmiljö
  6. Levnadsvanor
  7. Kontroll, inflytande och delaktighet
  8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Strukturen för arbetet med folkhälsa i Lunds kommun

De nationella målområdena 1-7 utgör rubrikerna i Lunds välfärdsrapport. Rapporten beskriver lundabornas hälsa och analyserar folkhälsoläget i kommunen. Syftet med välfärdsrapporten är att följa effekterna av det samlade arbetet med folkhälsa och goda livsvillkor. Från om med 2021 kommer folkhälsoarbetet att följas upp inom ramen för social hållbarhet i en hållbarhetsrapport.

Fakta om folkhälsa

Folkhälsa är, till skillnad från individens hälsa, ett begrepp för hela befolkningens samlade hälsa. Det tar hänsyn till både nivå och fördelning av hälsan. En god folkhälsa innebär alltså att hälsan är så god som möjligt och samtidigt så jämlikt fördelad som möjligt bland olika grupper i samhället.

Hälsan i en befolkning beror på många olika faktorer. Den kan ses som resultatet av en kombination av en persons levnadsvanor och gener samt samhällets förmåga att skapa jämlika livsvillkor. För att uppnå en god och jämlik hälsa krävs att människor får likvärdiga villkor och förutsättningar. De olika lagren i figuren nedan visar vad som påverkar vår hälsa, från genetiska faktorer som människor inte kan påverka till levnadsvanor som fysisk aktivitet och matvanor. I de yttersta lagren finns strukturella faktorer på samhällsnivå, exempelvis bostadsmarknaden, tillgång till och kvalitet på utbildning och socialtjänst. Dessa faktorer påverkar våra levnadsvanor men som individ är möjligheterna att själv påverka dem begränsade.

illustration av folkhälsans bestämningsfaktorer

Nätverk för hälsosamma städer

Sedan 2004 är Lund medlem i det nationella Healthy Cities nätverket. Det är ett internationellt nätverk av städer och regioner under världshälsoorganisationen WHO. Healthy cities arbetar för en förbättrad folkhälsa och vill lyfta upp jämlik hälsa på den politiska dagordningen. Arbetet utgår från Agenda 2030:s globala mål för hållbar utveckling och syftar bland annat till att uppnå jämlik hälsa innan år 2030.

Nätverkets övergripande fokus är att arbeta strategiskt för en jämlik folkhälsa och balansera miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter för en hållbar utveckling av våra städer.

Relaterad information