Social hållbarhet

Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen. Social hållbarhet är helt nödvändig ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Ett socialt hållbart samhälle tål påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget.

Program för social hållbarhet

Lund ska vara en stad för alla. Därför har Lunds kommun har tagit fram ett förslag på program för social hållbarhet där vi väver samman arbetet med folkhälsa och mänskliga rättigheter. Syftet med programmet är att skapa jämlika livsvillkor och förverkliga mänskliga rättigheter för alla som bor och verkar i Lund. Syftet är också att inspirera andra aktörer som lärosäten, näringslivet och civilsamhället till samverkan och dialog om ett socialt hållbart Lund.

Programmet har varit ute på remiss fram till den 31 januari. Synpunkterna som kom in går vi nu igenom och ett slutligt förslag planeras att läggas fram för politiskt beslut under våren 2020.

Mänskliga rättigheter

Kommunfullmäktige i Lund fattade i augusti 2018 beslut om ett systematiskt arbetssätt för arbetet med mänskliga rättigheter i Lunds kommun. Beslutet gör att Lund, som första stad i Sverige, är en mänskliga rättigheter-stad.

Arbetet med mänskliga rättigheter i Lunds kommun

Folkhälsa

Utgångspunkten för Lunds kommuns folkhälsoarbete är:

  • Det övergripande nationella folkhälsomålet om att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation
  • De åtta nationella folkhälsopolitiska målen

Folkhälsoarbetet i Lund