Social hållbarhet

Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen. Social hållbarhet är helt nödvändig ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Ett socialt hållbart samhälle tål påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget.

Tyck till om program för social hållbarhet

Lund ska vara en stad för alla. Därför har Lunds kommun har tagit fram ett förslag på program för social hållbarhet där vi väver samman arbetet med folkhälsa och mänskliga rättigheter. Syftet med programmet är att skapa jämlika livsvillkor och förverkliga mänskliga rättigheter för alla som bor och verkar i Lund. Syftet är också att inspirera andra aktörer som lärosäten, näringslivet och civilsamhället till samverkan och dialog om ett socialt hållbart Lund.

Programmet är nu ute är på remiss hos kommunala nämnder, styrelser och bolag så att de får möjlighet att påverka innehållet i programmet, innan det beslutas av kommunfullmäktige.

Privatpersoner, föreningar med flera kan lämna synpunkter på programmet via denna e-tjänst till och med den 31 januari 2020. Synpunkterna kommer att användas i arbetet för att ta fram ett slutgiltigt program, som kommer att presenteras här på lund.se när vi kommit så långt

Lämna dina synpunkter på programmet 

Mänskliga rättigheter

Kommunfullmäktige i Lund fattade i augusti 2018 beslut om ett systematiskt arbetssätt för arbetet med mänskliga rättigheter i Lunds kommun. Beslutet gör att Lund, som första stad i Sverige, är en mänskliga rättigheter-stad.

Arbetet med mänskliga rättigheter i Lunds kommun.

Folkhälsa

Utgångspunkten för Lunds kommuns folkhälsoarbete är:

  • Det övergripande nationella folkhälsomålet om att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation
  • De åtta nationella folkhälsopolitiska målen

Folkhälsoarbetet i Lund

 

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon: 046-359 53 90 kundtjänst
E-postrenhallningsverket@lund.se

 

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se

Serviceförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:serviceforvaltningen@lund.se