Avslutade projekt inom miljö och klimat

Här presenterar vi de projekt inom miljö, klimat och hållbarhet som har genomförts under de senaste åren.

Bygg- och anläggningssektorns klimatpåverkan ur ett konsumtionsperspektiv

Projektets syfte var att öka kunskapen kring byggnaders och anläggningars miljö- och klimatpåverkan ur ett konsumtionsperspektiv inom förvaltningar och bolag i skånska kommuner. Det övergripande och långsiktiga målet är att minska konsumtionens miljö- och klimatpåverkan i byggprocessen bland kommuner och kommunala bolag. Här kan du läsa rapporten från projektet med den kunskapsöversikt och redskap för klimatberäkningar som tagits fram:

Klimatpåverkan från byggmaterial och byggprocesser

Smart Cities Accelerator

Projektet samordnade demonstrationsprojekt för hållbara kommunala energilösningar inom Greater Copenhagen. Kommuner, energibolag och universitet på båda sidor av sundet utvecklade och testade lösningar för framtidens smarta och hållbara städer. I Lund utvecklades bland annat lösningar för lågtempererad fjärrvärme och bättre styrning av fastigheter.

Medfinansiär: Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak
Projektperiod: 2016 - 2019

Mer information om Smart Cities Accelerator

Urban Magma

Inom Vinnväxt-initiativet Urban Magma drevs projekt i samverkan mellan städer, universitet och näringsliv för att hitta hållbara lösningar på städernas försörjningssystem för energi, vatten och avlopp.  Målet var att företag sulle utveckla nya lösningar utifrån städernas behov, för att på sikt generera tillväxt genom export av varor, system och tjänster.

Medfinansiär: Vinnova

Mer information om Urban Magma

Fossilbränslefria kommuner i södra Skåne

Deltagande kommuner har skrivit under uppropet 100% Fossilbränslefritt Skåne 2020 och projektet syftade till att komma en bra bit på vägen mot det målet. I projektet deltog fem kommuner i södra Skåne, tillsammans med fem kommuner i ett systerprojekt för norra Skåne, under ledning av Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen i Skåne.

Medfinansiärer: Europeiska regionala utvecklingsfonden och Klimatsamverkan Skåne
Projektperiod: 2016 - 2018

Mer information om Fossilfria kommuner i södra Skåne

OptEEmAL

Projektet gick ut på att ta fram ett modelleringsverktyg och beslutsstöd för energieffektivisering i byggnader. Lunds kommuns uppgift var att testa och utvärdera hur verktyget fungerar på flera olika byggnadstyper som skolor, idrottshallar och vårdboenden. Projektet tog även fram en katalog med möjliga åtgärder, bedömda utifrån ekonomi, miljönytta och sociala aspekter.

Finansiär: European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme.
Projektperiod: 2015 - 2018

Mer information om OptEEmAL

CITyFiED

Utveckling av befintliga bostadsområden är avgörande på vägen mot den hållbara staden. CITyFiED utvecklade metoder för att omvandla befintliga europeiska bostadsområden med högt energibehov till framtidens smarta städer.

Finansiär: European Union’s Seventh Programme for research, technological development and demonstration.
Projektperiod: 2014 - 2019

Mer information om CITyFiED

Ekobibblan

Under hösten 2016 och våren 2017 lastade vi vår eldrivna lådcykel full med böcker om miljö, klimat och hållbarhet och gav oss ut på turné till Lunds alla folkbibliotek.

Ekobibblans litteraturlista

Delfinansiär: Region Skånes miljövårdsfond och Lunds kommuns miljöanslag.
Projektperiod: 2016 - 2017  

Den varma och rena staden

Ett unikt forskningsprojekt vid Källby reningsverk i Lund. Syftet var att hitta nya lösningar för framtidens effektiva reningsverk som ska kunna rena mer vatten på mindre yta med lägre energiåtgång. Dessutom ska vattnet bli renare än med dagens teknik.

Finansiär: delfinansierat av Vinnova
Projektperiod: 2014 - 2016

Mer information om den varma och rena staden

Ljuset i Lund

Som en del av Energimyndighetens program Uthållig kommuns tema belysning har Serviceförvaltningen i samverkan med Lunds universitet tagit fram smarta belysningslösningar för förskola och skola. Rapporten som togs fram i december 2016 innehåller förutom resultat från en förskola och tre klassrum, information som ska ses som en handledning för projektering, krav och beställning av belysningsplanering för förskola och skola.

Medfinansiär: Energimyndigheten
Projektperiod: 2012 - 2016

Rapport om Ljuset i Lund

Future By Lund

Future by Lund är en innovationskultur där samhälle, akademi och näringsliv tillsammans löser globala utmaningar med produkter och tjänster för framtidens hållbara städer.

Finansiär: Vinnova
Projektperiod: 2014 - 2015

Mer information om Future By Lund

Urban Magma Värdekedjor

I projektet deltog Helsingborgs stad, Kristianstad kommun, Lunds kommun och Malmö stad, tillsammans med försörjningsbolag (avfallsbolag, energibolag och VA-bolag), Teknopol och Sustainable Business Hub. Testbäddar och testades för att hitta bra metoder som underlättar för företag att ta fram nya produkter och tjänster. Tanken är att i stället för att ett företag erbjuder en pump, ett annat en avfallskvarn, ska en värdekedja kunna erbjuda en hel avfallslösning.

Finansiär: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Projektperiod: 2015 - 2018

Möjligheter med mobility management i samhällsplaneringen (MMMiS)

Att samordna mobility management med den fysiska planeringen i våra kommuner har stor potential att påverka både färdmedelsval och själva behovet av transporter, och därmed också energianvändningen.Det var utgångspunkten för tematMöjligheter med mobility management i samhällsplaneringen (MMMiS)som startades 2012 av Energimyndigheten inom ramen för programmet Uthållig kommun etapp 3. I temat deltog 12 kommuner; Borås, Eskilstuna, Huddinge, Jönköping, Linköping, Lund, Norrköping, Umeå, Uppsala, Västerås, Örebro och Örnsköldsvik.

Lunds kommun har i MMMiS arbetat fram en ny parkeringsnorm som antogs 2013. I normen föreslås två olika paket där byggherrar har möjlighet att göra avsteg från parkeringsnormen: bilpoolspaketet och bilfritt boendepaketet.

Medfinansiär: Energimyndigheten
Projektperiod: 2012 - 2013

Fyrstegsprincipen

Den av Trafikverket utarbetade fyrstegsprincipen ska tillämpas för att visa att den kan att användas som ett verktyg i samhällsplanering för att minska klimatpåverkan.Fyrstegsprincipen ska prövas för att öka användandet avhållbara transporter inom ett etablerat verksamhetsområde med 7000 anställda och ett nytt planerat exploateringsområde med ca 5000 boende och 20 000 anställda.

Medfinanisär: Naturvårdsverkets klimatinvesteringsprogram (KLIMP)
Projektperiod: 2008 - 2012

Mer information om fyrstegsprincipen på Trafikverkets hemsida

Tappvarmvatten

Åtgärden avser installation av system för mätning av varmvattenförbrukningen i 6000 befintliga lägenheter.Hyresgästen kommer genom åtgärden endast att betala för det varmvatten man själv använder och debiteras månadsvis på hyresavin.

Medfinanisär: Naturvårdsverkets klimatinvesteringsprogram (KLIMP)
Projektperiod: 2008 - 2012

Hela staden - argument för grönblå stadsbyggnad

Syftet med projektet har varit att ge en samlad och aktuell bild av de värden som är förknippade med en grönblå stadsbyggnad, värden som kan användas som grund för kvalificerade bedömningar vid planering, utformning och förvaltning av stadsmiljöer – inte minst när det gäller förtätningsfrågor.

Medfinansiärer: Partnerskap Alnarp & Region Skånes miljöfond
Projektperiod: 2009 - 2010

Mer information om Hela staden

Hållbart resande

Genom åtgärden utvecklas nya metoder för bilsnåla lösningar vid planering.Fokus i arbetet är dialogen mellan dem som finansierar, byggeroch utvecklar staden. Åtgärden består av tre separata delprojekt: integrerad mobilitetsplan för Brunnshög, arbetsmodeller för att uppnå funktionsblandad bebyggelse och vetenskaplig utvärdering av genomförda bilsnåla lösningar.

Medfinanisär: Naturvårdsverkets klimatinvesteringsprogram (KLIMP)
Projektperiod: 2008 - 2010

Lundahoj

Lundahoj har funnits på stationsområdet sedan 1996. Verksamheten är inriktad på bevakad cykelparkering, bortförande av övergivna cyklar, korttidsutlåning av cyklar och handikappcyklar samt gratis stöldskyddsmärkning.

Åtgärden omfattar en utveckling av Lundahoj till ett cykelresecentrum, där lundabor och besökande erbjuds en högre servicegrad.

Medfinanisär: Naturvårdsverkets klimatinvesteringsprogram (KLIMP)
Projektperiod: 2004 - 2008

Till Lundahoj

Montering av isolerrutor på befintliga fönster

Insatser på fyra av LKF:s bostadsområde för att minska energiförbrukningen.

Medfinanisär: Naturvårdsverkets klimatinvesteringsprogram (KLIMP)
Projektperiod: 2004 - 2008

Samhällsplanering

Inom åtgärden arbetade man med att förändra tjänstemäns syn på begreppet bilsnål samhällsplanering från något besvärligt till något positivt.En Handbok i bilsnål samhällsplanering togs fram 2005 för att öka kunskapen hos kommunens tjänstemän om planeringens inverkan på transportbehoven. Under programtiden 2004-2008 har tjänstemännens syn på bilsnål samhällsplanering förändrats markant.

Åtgärdens insatser har skett inom fyra olika områden:

  1. Resursförstärkning av pågående processer
  2. Särskilda studier
  3. Kompetensutveckling och dialog
  4. Metodutveckling

Medfinanisär: Naturvårdsverkets klimatinvesteringsprogram (KLIMP)
Projektperiod: 2004 - 2008

Skolgården som lärande arena för klimatåtgärder

Åtgärden har syftat till att få igång pedagogisk verksamhet om klimatrelaterade frågormed skolgården som bas.Slutmålgrupp för åtgärden är elever på skolor i Lund, men den primära målgruppen är lärare och annan pedagogisk personal som mer direkt berörs av åtgärdens aktiviteter.

Åtgärden har integrerats i den långsiktiga skolutvecklingssatsningen Gröna skolgårdar, vilken syftar till att åstadkomma en förändring av användningen och utseendet av skol- och förskolegårdarna i Lunds kommun.

Medfinanisär: Naturvårdsverkets klimatinvesteringsprogram (KLIMP)
Projektperiod: 2004 - 2008

Gröna skolgårdar i Lund

Värmemätning

Åtgärden gick ut på att installera ett system där hyresgästen individuellt kan justera temperatur i sin lägenhet och sedan betalar för den faktiskt uppmätta temperaturen.Genom åtgärden vill man minska den totala energiförbrukningen föruppvärmning av Lunds Kommuns Fastighets AB:s (LKF) bostäder och därmed få minskade koldioxidutsläpp.

Systemet planerades att installeras i 6 000 lägenheter. På grund av pedagogiska problem att få hyresgästerna att förstå denna teknik samt vissa mätningtekniska problem så bromsades installationen under programperioden.Därför har endast 2 358 av 6 000 lägenheter installerats med utrustningen. Energibesparingen har dock varit mycket bra, ca 14 procent vilket är högre än de 10 procent som beräknades i ansökan.

Medfinanisär: Naturvårdsverkets klimatinvesteringsprogram (KLIMP)
Projektperiod: 2004 - 2008

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se