Miljöprogram - LundaEko II

Lunds kommun strävar efter att vara ledande inom miljö- och klimatfrågor. Miljötänk ska genomsyra vår verksamhet och din vardag.

Kommun, universitet, näringsliv, ideell sektor och medborgare har alla en viktig roll för att nå våra högt satta miljömål. Vägledande i kommunens arbete är LundaEko II, Lunds kommuns program för ekologiskt hållbar utveckling 2014-2020 som antogs av kommunfullmäktige 2014-05-22. LundaEko II har åtta prioriterade områden med tillhörande mål.

På länkarna under relaterad information längst ner på sidan hittar du vår miljöredovisning med en uppföljning av målen. 

Prioriterade målområden

LundaEko har åtta prioriterade målområden.

1. Engagera flera

Att motivera alla som bor och verkar i Lunds kommun att agera för en hållbar utveckling.

2. Hållbar konsumtion

Alla som bor och verkar i Lunds kommun ska bidra till en mer hållbar konsumtion.

3. Minskad kemikaliebelastning

Värna Lundabornas hälsa och miljön genom att minimera exponeringen för miljöoch hälsofarliga ämnen.

4. Minsta möjliga klimatpåverkan

Utsläppen av växthusgaser i Lunds kommun ska minska med minst 50 procent till 2020 jämfört med 1990 och vara nära noll 2050.

5. Klimatanpassning

Alla som bor och verkar i Lunds kommun ska bidra till ett samhälle som är väl anpassat till pågående och förväntade klimatförändringar, och där negativa konsekvenser för människor, samhälle och miljö kan undvikas.

6. Hållbar stadsutveckling

Lunds kommun ska utveckla och underhålla hållbara stads- och tätortsmiljöer med människan i centrum.

7. Biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Skydda och utveckla kommunens natur och grönområden på ett sätt som främjar biologisk mångfald och ekosystemtjänster samt skapa en god tillgänglighet och förutsättningar för rekreation, friluftsliv och natur och kulturupplevelser.

8. Friskt vatten och frisk luft

Värna Lundabornas hälsa och miljön genom att minimera skadliga utsläpp till luft och vatten samt säkra en långsiktigt
hållbar och trygg dricksvattenförsörjning.

Programmet i sin helhet

LundaEko II finns att läsa i sin helhet på följande länk:

LundaEko II

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/lundaeko

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se