Lunds kommuns klimatpolitiska råd

Lunds kommun var 2018 först i landet att bilda ett lokalt klimatpolitiskt råd. Rådet består av experter med tvärvetenskaplig kompetens från Lunds universitet och SLU Alnarp. Den 3 april överlämnade rådet sin första rapport till kommunstyrelsen.

Philip Sandberg tar emot rapporten från klimatrådets ordförande Lena Neij och vice ordförande Roger Hildingsson

Philip Sandberg, Lena Neij och Roger Hildingsson 

Rådet leds av professor Lena Neij som ordförande, med Roger Hildingsson som vice ordförande och ytterligare sex ledamöter. Inspirationen till rådet kommer från det nationella Klimatpolitiska rådet, och är det första i sitt slag bland svenska kommuner.

Rådets uppdrag är att granska kommunens arbete för minskad klimatpåverkan och klimatanpassning, samt att i en årlig rapport föreslå förbättringar som bidrar till att kommunen når sina klimatmål. Rådets första rapport överlämnades till kommunstyrelsen den 3 april 2019. 

Intervju om rapporten

I vår film berättar ordförande professor Lena Neij och vice ordförande Roger Hildingsson om innehållet i rapporten.

Strategiska mål

  • Rådet skall stödja Lunds kommun i att utvärdera och utforma ett framgångsrikt och innovativt lokalt klimatarbete
  • Rådet skall verka för ett fördjupat samarbete mellan Lunds kommun och Lunds universitet/SLU i klimatfrågan
  • Rådet skall verka för en god kommunikation och en inkluderande dialog i sitt arbete

Kommunens syfte med att instifta rådet är att ta vara på den kunskap som finns på universiteten för att utveckla ett framgångsrikt klimatarbete som även kan komma att leda till klimatinnovationer och en ökad livskvalitet i Lund. Kommunen vill också att rådet ska bidra till ökad diskussion bland Lundaborna om klimatfrågor.

Ledamöter i Lunds kommuns klimatpolitiska råd

Ordförande Lena Neij, professor vid Internationella miljöinstitutet, Lunds universitet. Hennes forskning handlar om styrmedel och strategier för ett mer hållbart energisystem och en hållbar stadsutveckling.


Vice ordförande Roger Hildingsson, forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. Hans forskning handlar om samhällsstyrningens roll i miljöpolitiken och för klimatomställningen.

Fredrik N G Andersson, docent, Nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet. Hans forskning innefattar att studera effekterna av en övergång till en koldioxidfri ekonomi.

Lena Hiselius, universitetslektor, Institutionen för teknik och samhälle, Lunds universitet. Hon forskar om hållbara transporter, bland annat om hur människors transportbeteende påverkas av ny teknik och om effekter av politiska målsättningar.

Johanna Alkan Olsson, universitetslektor vid Centrum för Miljö- och klimatforskning, Lunds universitet. Hennes forskningsområde fokuserar på strukturer och strategier för att främja hållbar utveckling i ett klimatförändringsperspektiv

Anna Peterson, AgrDr/Universitetsadjunkt, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, Sveriges Lantbruksuniversitet. Anna forskar och undervisar inom hållbar stads- och landsbygdsutveckling.

Markku Rummukainen, professor, Centrum för miljö och klimatforskning, Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap. Markku sitter i det nationella klimatpolitiska rådet och hans forskning har fokus på klimatmodellering.

Catharina Sternudd, universitetslektor, Institutionen för arkitektur och bebyggd miljö, Lunds universitet. Hennes forskning handlar bland annat om klimatanpassning mot översvämning och gångtrafik i stadsmiljöer.

För mer information kontakta

Lena Neij, lena.neij@iiiee.lu.se
Roger Hildingsson, roger.hildingsson@svet.lu.se

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/klimatradet

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se