Klimatneutrala Lund 2030

Går det att bli en klimatneutral stad till 2030? I projektet Klimatneutrala Lund 2030 tar vi oss an denna utmaning och ökar takten ytterligare i vårt klimatarbete! Vid projektets slut i augusti 2021 så ska vi ha tagit fram en handlingsplan med insatser som kan bidra till att vi blir en klimatneutral* stad till 2030. Handlingsplanen ska också bidra till att uppnå målen inom Lunds kommuns miljöprogram, LundaEko.

Aktuellt i projektet

Resultatet från projektets olika delar publiceras löpande under delprojekten nedan.

Klimatneutrala Lunds upplägg

Projektet bygger på samarbete mellan Lunds kommun, forskningsinstitutioner, designbolag och ideella aktörer. Tillsammans ska vi delta i en innovationsprocess som ska leda till konkreta koncept på hur vi tacklar utmaningar som orsakar höga utsläpp i kommunen med fokus på utmaningar inom mobilitet, energi och cirkulär ekonomi. Projektet har tre olika delprojekt enligt nedan. 

Delprojekt 1 - en innovationsprocess

Innovationsprocessen är uppdelad i fem olika steg:

I steg 1 genomfördes en kommunintern workshop med experter från olika förvaltningar. Tillsammans bröt de ner de stora utmaningarna inom tema mobilitet, energi och cirkulär ekonomi till lokala, prioriterade problemområden. 

Se resultatet från workshopen här.

I steg 2 genomförs en workshop på varje tema med experter från akademi, näringsliv och ideell sektor för fördjupa och avgränsa de lokala problemområden som identifierats i steg 1. En avgränsning från hur vi minskar utsläpp från transporter kan till exempel vara hur vi skapar hållbara resvanor bland invånare och besökare. 

Se resultatet från vår workshop kring mobilitet här.

Workshop kring cirkulär ekonomi går av stapeln den 2 september.

I steg 3 görs ett urval av de problemformuleringar som arbetats fram och avgränsas ytterligare till steg 4.

I steg 4 tas förslag på konkreta lösningar fram för de problemformuleringar som sållats fram i processen hittills. Detta görs i varierande former av workshops med deltagare från sektorer med olika perspektiv på utmaningen. Workshopsen leds av tjänstedesigners.

I steg 5 efterbehandlas de lösningar som processen tagit fram. De kan implementeras direkt i kommunens eller andra aktörers verksamhet eller hamna i planeringsprocesser för framtida satsningar och projekt. Det kan också visa sig att lösningarna är för komplicerade eller omöjliga att arbeta vidare med.

Delprojekt 2: Framtidens hållbara och robusta energisystem

IVL Svenska Miljöinstitutet leder detta delprojekt med Brunnshög som utgångspunkt för en analys av framtidens energisystem. Genom bland annat nuläges- och omvärldsanalys, aktörsdialog och simuleringar tas en bild av elnätets utmaningar för år 2030 fram. Därefter analyseras tekniska lösningar för att hantera dessa utmaningar, vilket kan röra sig om batterilagring, styrning av elbehov för fastigheter och mobilitet med mera. I dialog med olika aktörer ska det slutligen leda till att de mest effektiva lösningarna identifieras och skalas upp.

Samarbetspartners är Kraftringen Energi AB, Eco pilot, Siemens AB, Sensative AB, ElectriCITY Innovation EK, Sydö Property Aktiebolag, Veidekke Bostad AB, Wihlborgs Kunskapen 1 AB, Wästbygg Projektutveckling AB och Midroc AB.

Delprojekt 3: Klimathack Lund

Parallellt med innovationsprocessen genomförs även hackatons för klimatet med ungdomar i Lund i ett samarbete mellan Lunds kommun och Naturskyddsföreningen. Deras idéer blir antingen inspel i den övergripande processen eller egna prototyper.

Hack #1: Cirkulär ekonomi.

Datum: 2 mars. Tid: 11:30 - 16:30.
Läs mer här: www.naturskyddsforeningen.se/skola/klimathack 

Hack #2: Mobilitet och hållbart resande.

Målgrupp: Elever åk 8-9 vid skolorna Svalebo, Nyvång, Killebäck och Genarp. Varje skola får anmäla max 8 elever och 1 lärare (eller annan personal).
Tid: fredag 27 november klockan 9.00 - 15.00
Plats: Fritidsgården i Veberöd
Anmälan:Fanny Holmberg, ungdomsombud
Mer information:Naturskyddsföreningens hemsida

H ack #3: Energi.  Målgrupp: Gymnasiet. Plats: Gymnasieskolan Vipan. Planerat till januari 2021.  Mer information kommer.

Läs mer på www.ungilund.se/klimathack

Projektorganisation

Projektet är ett samarbete mellan följande parter:

  • Lunds kommun, med representanter från olika förvaltningar.
  • Lunds universitet, främst genom nätverket Urban Arena och K2, nationellt centrum för kollektivtrafik.
  • Ustwo, digital designbyrå.
  • Idean, digital designbyrå.
  • Naturskyddsföreningen.
  • IVL Svenska Miljöinstitutet som leder ett delprojekt inom Klimatneutrala Lund med följande partners: Kraftringen AB, Sensative AB, Ecopilot AB, Midroc AB, Veidekke AB, Wästbygg Projektutveckling, Sydö AB, Siemens AB, Wihlborgs AB, Electricity Innovation

Utöver detta kommer vi löpande att knyta till oss samarbetspartners och nätverk i de olika delprocesserna. Vi välkomnar även intresserade av att ta kontakt för att diskutera möjliga samarbeten.

 

*Med klimatneutralitet är vår utgångspunkt det geografiska området Lunds kommun. De territoriella utsläppen av växthusgaser ska minimeras. Fossila bränslen fasas ut och övriga utsläpp minimeras. Återstående utsläpp hanteras med kolsänkor inom kommunens gränser. Lunds kommun använder sig inte av kompensation utanför kommunens gränser.

Projektet har fått stöd från det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities som är en del i satsningen strategiska innovationsområden som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Kontakt

Thea Ohlander Arfwidsson
thea.ohlanderarfwidsson@lund.se

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/klimatneutrala_lund