Klimatneutrala Lund 2030

Går det att bli en klimatneutral stad till 2030? I projektet Klimatneutrala Lund 2030 tar vi oss an denna utmaning och ökar takten ytterligare i vårt klimatarbete!

Vid projektets slut ska vi ha tagit fram en handlingsplan för hur vi kan bli en klimatneutral* stad till 2030, vilket gäller hela Lunds geografiska område inklusive alla dess invånare, besökare, studerande och arbetande. Handlingsplanen ska också bidra till att uppnå målen inom Lunds kommuns miljöprogram, LundaEko.

Klimatneutrala Lunds upplägg

Projektet är ett samarbete mellan Lunds kommun, forskning, designbolag och ideella aktörer. Tillsammans ska vi ta fram konkreta idéer på hur vi tacklar utmaningar som orsakar höga utsläpp i kommunen. Fokus ligger på utmaningar inom mobilitet, energi och cirkulär ekonomi. Projektet har olika delprojekt. 

Framtagande av Klimatkontrakt

Lunds kommun har tillsammans med Viable Cities tagit fram ett Klimatkontrakt. Det underteckandes den 11 december 2020, tillsammans med åtta svenska städer och fyra svenska myndigheter. I klimatkontraktet åtar sig Lund att bli klimatneutrala till 2030. Åtaganden kommer att spegla de mål vi sätter i vårt nya program för ekologisk hållbar utveckling (LundaEko) som just nu uppdateras. Arbetet för att bli klimatneutrala ska ske i nära samarbete med näringsliv, medborgare, akademi och föreningsliv.

Viable Cities och myndigheterna på den nationella nivån åtar sig i sin tur att stötta och underlätta städernas arbete. Bland annat genom att bland annat att se över lagar och regler och för att underlätta för kommuner att finansiera klimatåtgärder.

Det svenska Klimatkontrakt 2030 är det första i Europa och ambitionen är att det ska inspirera EU:s kommande satsningar på klimatneutrala städer och ett europeiskt Climate City Contract.

Läs mer om klimatkontraktet

Här hittar du Lunds kommuns klimatkontrakt

En innovationsprocess

Projektet driver en innovationsprocess som ska leda till konkreta idéer på hur vi tar oss an utmaningar som orsakar höga utsläpp i kommunen. För att ta fram idéerna används en metod som kallas för Service Design. Fokus ligger på utmaningar inom mobilitet, energi och cirkulär ekonomi. Dessa utmaningar står för en stor del av utsläppen samtidigt som de är svåra och bara kan lösas genom att vi är många aktörer som samarbetar.

Idéer som arbetats fram hittills:

Mobilitet

 • Innovationen Byknutar (samlad plats för kollektivtrafik och service i byarna) är med som förlag i planprocessen
 • Samåkningstest ska genomföras i Genarp till våren 2021 (i samarbete med projektet Mobilitet på Tvärs),
 • Informationsinsamling under Trafikantveckan,
 • Ett lagändringsförslag är inskickat till Klimaträttsutredningen för att möjliggöra att kommunen ska kunna dela sina fordonspooler med medborgarna.
 • Med mera!

Cirkulär ekonomi

 • I samarbete med LTH tas ett förslag fram på hur cirkularitet kan involveras i utbildningen redan till våren, samt förslag på genomförande av examensarbete med detta fokus.
 • Diskussion påbörjad med upphandlingsenheten om hur kommunen själv kan börja arbeta mer aktivt för cirkulär upphandling.
 • En designsprint har genomförts för att undersöka hur vi i praktiken kan få till en byggåterbruksdepå i Lunds kommun.
 • En fördjupande workshop om hur kommunen bättre tar in cirkularitet i planeringsprocessen genomförs i början av 2021.
 • Med mera!

Energi

Inom energi så har vi nyligen antagen Energiplan, framtagen i samråd med en mängd externa aktörer, att utgå ifrån. Några av de lösningar vi identifierat är:

 • Ett lagändringsförslag är inskickat till Klimaträttsutredningen för att möjliggöra att skapa andelsägda solcellsanläggningar på kommunala tak
 • En fördjupad workshop med fokus på hur vi kan öka takten i energieffektiviseringen av det befintliga fastighetsbeståndet
 • Planering av möte med vindkraftsaktörer om lokal repowering i januari 2021.
 • Med mera!

Framtidens hållbara och robusta energisystem

IVL Svenska Miljöinstitutet leder detta delprojekt där en bild av elnätets utmaningar för år 2030 fram. Därefter analyseras tekniska lösningar för att hantera dessa utmaningar - till exempel batterilagring och styrning av elbehov för fastigheter. Tillsammans med olika aktörer ska de mest effektiva lösningarna lyftas fram och skalas upp.

Klimathack med unga i Lund

Parallellt med innovationsprocessen gör vi hackatons för klimatet med ungdomar i Lund. Deras idéer blir antingen inspel i den övergripande processen eller egna prototyper. Klimathacken är ett samarbete med Naturskyddsföreningen.

Läs mer om vad ett klimathack innebär

Hack #1: Cirkulär ekonomi.

Genomfördes i mars 2020 på gymnasieskolan Spyken.

Ungdomar hackade idéer för en mer cirkulär ekonomi i Lund

Hack #2: Mobilitet och hållbart resande.

Genomfördes digitalt i november 2020 med högstadieskolorna Nyvång i Dalby och Svaleboskolan i Veberöd.

Högstadieelever idéhackade digitalt för hållbart resande 

H ack #3: Cirkulär ekonomi

Hållbarhetstävling, sopsugsystem och second hand-butik för byggmaterial. Det var några av idéerna som elever på Katedralskolan och Spyken utvecklade under ett hackathon med fokus på cirkulär ekonomi.

Gymnasieelever hackade lösningar för ett klimatneutralt Lund

Läs mer på www.ungilund.se/klimathack

Kartläggning av projekt som kan bidra till klimatneutralitet

Parallellt med ovanstående processer görs en kartläggning av vilka projekt som finns i kommunens geografiska område som kan bidra till ett Klimatneutralt Lund 2030. Dessa projekt kan drivas av kommunen, ideell sektor, universitet eller företag. Syftet är att ta fram en överblick över vad som redan pågår idag, vad som inte görs och vad vi behöver satsa mer på för att nå vårt högt satta mål. 

Projektorganisation

Projektet är ett samarbete mellan följande parter:

 • Lunds kommun, med representanter från olika förvaltningar.
 • Lunds universitet, främst genom nätverket Urban Arena och K2, nationellt centrum för kollektivtrafik.
 • Ustwo, digital designbyrå.
 • Idean, digital designbyrå.
 • Naturskyddsföreningen.
 • IVL Svenska Miljöinstitutet leder delprojekt 3. Där ingår följande partners: Kraftringen AB, Sensative AB, Ecopilot AB, Midroc AB, Veidekke AB, Wästbygg Projektutveckling, Sydö AB, Siemens AB, Wihlborgs AB, Electricity Innovation.

Utöver detta kommer vi löpande att knyta till oss samarbetspartners och nätverk i de olika delprocesserna. Vi välkomnar även intresserade av att ta kontakt för att diskutera möjliga samarbeten.

 

*Med klimatneutralitet menas det geografiska området Lunds kommun. De geografiska utsläppen av växthusgaser ska minimeras. Fossila bränslen fasas ut och övriga utsläpp minimeras. Återstående utsläpp hanteras med kolsänkor inom kommunens gränser. Lunds kommun använder sig inte av kompensation utanför kommunens gränser.

Projektet har fått stöd från det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities. Här kan du läsa mer om Viable Cities: www.viablecities.se 

Kontakt

Thea Ohlander Arfwidsson
thea.ohlanderarfwidsson@lund.se

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/klimatneutrala_lund