Mål: Hållbar stadsutveckling

Lunds kommun ska utveckla och underhålla hållbara stads- och tätortsmiljöer med människan i centrum.

Hållbar stadsutveckling handlar om att planera, bygga, underhålla och hitta nya innovativa lösningar för by-, stads- och tätortsmiljöer, samtidigt som de livsuppehållande funktionerna bibehålls.

Så arbetar vi för att nå målet

Översiktsplanen: Ett av Lunds översiktsplans tre målområden är Det gröna Lund. Det säger bland annat att all ökning av resande i Lunds kommun ska ske med gång, cykel eller kollektivtrafik och att den blågröna infrastrukturen för rekreativa och ekologiska värden ska öka i kommunens tätorter och på landsbygden.
Översiktsplanens målområden

Hållbart resande och miljöanpassat transportsystem: LundaMaTs är Lunds kommuns strategi för hållbart resande och ett miljöanpassat transportsystem. LundaMaTs anger riktlinjer för alla som arbetar med stadens trafik och transporter och berör på så vis alla som bor och vistas i Lund.
Hållbart resande och transporter i Lunds kommun

Spårvägen Lund C - ESS: Som en del i arbetet med LundaMaTs är Spårvägen Lund C - ESS en stor satsning
Spårvägen Lund C- ESS

Spjutspetsprojekt: Vi deltar i ett flertal spjutspetsprojekt på området. Exempelvis Smarta offentliga miljöer, Cityfied och COOL DH.
Hållbarhetsprojekt i Lunds kommun

Åtgärdsplan mot buller: I kommunens åtgärdsplan mot biller 2019 – 2023 pågår ett arbete med att minska antalet människor som utsätts för buller
Åtgärdsplan för buller

Kommunen genomför också olika riktade åtgärder för att minska invånarnas utsatthet för UV-strålning.

Når vi våra mål?

Vi kommer att nå våra målsättningar för flera av de delmål som finns inom hållbar stadsutveckling. Den största utmaningen finns i delmålet om att kommunen ska vara restriktiv mot exploatering av brukningsvärd jordbruksmark, vilket bedöms vara svårt att uppnå.

Fullständig uppföljning av målen finns i miljöredovisningen.

Hållbar stadsutveckling i miljöredovisningen

Delmål Bedömning
6.1 Lunds kommun ska testa spjutspetsprojekt, nya metoder och tvärdisciplinärt samarbete i syfte att skapa en hållbar stadsutveckling. +
Kommer att klara målet
6.2 Lunds kommun ska främja positiva ekonomiska, sociala och miljömässiga kopplingar mellan stadsområden, stadsnära områden och landsbygdsområden.  +
Kommer att klara målet
6.3 Kommunen ska vara restriktiv mot annan markanvändning på brukningsvärd jordbruksmark än för jordbruksändamål. Den bästa åkermarken, klass 8-10, undantas så långt möjligt från exploatering. Lunds kommun ska i framtida bebyggelseplanering först och främst utgå från att växa genom förtätning av befintligt bebyggd mark eller befintliga hårdgjorda ytor. -
Riskerar att ej klara målet
6.4 Lunds kommun ska arbeta förebyggande för att minska antalet kommuninvånare som utsätts för hälsoskadligt buller vid boende, förskolor, skol- och rekreationsmiljöer. ?
Osäkert om vi klarar målet
6.5 Lunds kommun ska sträva efter att begränsa exponeringen för skadlig strålning så att människors hälsa och den biologiska mångfalden inte påverkas negativt. ?
Osäkert om vi klarar målet
6.6 Den fysiska planeringen ska möjliggöra och uppmuntra en klimatsmart livsstil, vardag och vistelse för medborgare, besökare och verksamma i Lunds kommun.  +
Kommer att klara målet

Relaterad information