Mål: Friskt vatten och frisk luft

Vi ska värna Lundabornas hälsa och miljön genom att minimera skadliga utsläpp till luft och vatten samt säkra en långsiktigt hållbar och trygg dricksvattenförsörjning.

Vatten är en grundförutsättning för allt liv på jorden, och tillgången till rent vatten är avgörande för en hållbar utveckling. Målet bygger på EU:s ramdirektiv för vatten om att samtliga ytvatten och grundvatten inom unionen ska ha uppnått god kemisk, ekologisk och kvantitativ status.

Luftkvaliteten i Sverige är bättre än på många andra håll i världen, mycket tack vare långvarigt åtgärdsarbete inom olika sektorer. Det finns dock mycket kvar att göra innan luften är så pass hälsosam att inga barn och känsliga personer påverkas negativt.

Så arbetar vi för att nå målet

Planer: De vattenrelaterade delmålen i LundaEko II är till stor del kopplade till det samlade arbete som pågår inom ramen för Lunds vatten, där kommunen, VA SYD (huvudman för dricksvattenförsörjningen), Sydvatten (dricksvattenproducent) samt Höjeås och Kävlingeåns vattenråd tar ett helhetsgrepp kring vattenfrågorna. Arbetet har resulterat i fem planer antagna av kommunfullmäktige:

Vattensamordnare: En tjänst som vattensamordnare inrättades i Lunds kommun under 2019. Målet är att en vattensamordnare bidrar till att intensifiera arbetet med att skapa dagvattenanläggningar och till en bättre samordning av vattenfrågorna.

Uppföljning av luftkvalitet: Det sker arbete inom kommunen som bidrar till en positiv utveckling för luftkvaliteten i Lund, inte minst våra satsningar på att minska utsläppen av fossila bränslen. För att följa luftkvaliteten i kommunen görs löpande luftkvalitetsmätningar vid två mätstationer.
Luftkvalitet i Lunds kommun

Når vi våra mål?

Liksom övriga Skåne står Lunds kommun inför stora utmaningar i olika vattenfrågor. Flera av målsättningarna har kommunen inte egen rådighet över. Även om omfattande samarbete sker mellan organisationer och kommuner i länet så är det osäkert eller en stor risk att vi inte når våra målsättningar för friskt vatten och frisk luft.

Fullständig uppföljning av målen finns i miljöredovisningen.
Friskt vatten och frisk luft i miljöredovisningen

Delmål Bedömning
8.1 Ytvattenförekomster i Lunds kommun ska ha god ekologisk status/potential och god kemisk status enligt beslutade miljökvalitetsnormer och tidpunkter. -
Riskerar att ej klara målet
8.2 Grundvatten i Lunds kommun ska ha god kemisk och kvantitativ status enligt beslutade miljökvalitetsnormer och tidpunkter. -
Riskerar att ej klara målet
8.3 Senast år 2020 ska Lunds kommuns yt- och grundvattenförekomster, med betydelse för nuvarande och framtida dricksvattenförsörjning, ha ett långsiktigt skydd och översyn av befintliga skyddsområden ska göras. ?
Osäkert om vi klarar målet
8.4 De regionala målen för halterna av partiklar (PM 10 och PM 2,5), bensen, kvävedioxid och marknära ozon ska inte överskridas. ?
Osäkert om vi klarar målet

Relaterad information