Mål: Engagera flera

Vi ska motivera alla som bor och verkar i Lunds kommun att agera för en hållbar utveckling.

Kommunikation, dialog och samarbeten ska grunda sig på behov identifierade i LundaEko II:s prioriterade områden. För att nå målen i LundaEko II behöver alla som bor och verkar i kommunen engagera sig och agera för en hållbar utveckling. Detta prioriterade område skiljer sig i förhållande till de andra prioriterade områdena, eftersom det utgör en stödprocess till samtliga områden i LundaEko II.

Så arbetar vi för att nå målet

Engagera flera är ett brett område där vi arbetar på många olika sätt. Här kommer några exempel.

Sociala medier: Vi är aktiva på sociala medier genom Hållbara Lund på Facebook och Instagram.
Hållbara Lund på Facebook
Hållbara Lund på Instagram

Samarbeten: Vi samarbetar med olika aktörer i en rad olika projekt – både lokala, nationella och internationella.
Vår samlingssida för hållbarhetsprojekt

Medel till miljöprojekt: Föreningar och ideella organisationer kan söka medel för miljöprojekt som bidrar till en bättre miljö i Lund.
Miljöanslag för föreningar och ideella organisationer

Miljöpris och miljöbragd: Vi delar årligen ut ett miljöpris och en miljöbragd för förtjänstfulla insatser för miljön i Lund.
2020 års vinnare av miljöpriset och miljöbragden

Klimatpolitiskt råd: Vi samarbetar nära forskningen och sedan 2018 har Lunds kommun ett eget klimatpolitiskt råd som består av experter med tvärvetenskaplig kompetens från Lunds universitet och SLU Alnarp. Varje år i april överlämnar de en rapport till kommunstyrelsen som granskar kommunens klimatarbete. 
Klimatpolitiska rådet i Lund

Naturskolan: Genom Naturskolan har Lunds kommun en kommunal resurs med uppdrag att stödja och stimulera skolutveckling inom områdena naturvetenskap och lärande för hållbar utveckling. 
Naturskolan i Lund

Miljöedning: Utöver detta har kommunen ett utvecklat internt miljöledningsarbete med miljösamordnare på samtliga förvaltningar och mer än 500 miljöombud i hela organisationen.

Evenemang: Vi deltar och arrangerar också egna evenemang med miljötema återkommande. Några exempel på detta är när vi deltar i Hållbarhetsveckan med Lunds universitet, är utställare på Kulturnatten eller arrangerar seminarium på biblioteken.

Når vi våra mål?

Vid en uppföljning av målsättningarna för engagera flera så når vi målen.

Fullständig uppföljning av målen finns i miljöredovisningen.
Engagera flera i miljöredovisningen

Delmål Bedömning
1.1 Lunds kommun ska, utifrån samtliga prioriterade områden i LundaEko II, bidra med kunskap, information, goda exempel och verktyg för att göra det enkelt att välja hållbara alternativ. +
Kommer att klara målet
1.2 Lunds kommun ska, utifrån samtliga prioriterade områden i LundaEko II, öka kunskapen samt utveckla samarbetet och dialogen kring hållbar utveckling inom organisationen samt med företag, universitet, organisationer och medborgare. +
Kommer att klara målet
1.3 Andelen grundskolor och förskolor med utmärkelser för lärande för hållbar utveckling ska öka till 100 procent 2020. ?
Osäkert om vi når målet

Relaterad information