Invånare och hållbar livsstil

Lunds kommuns mål inom klimat- och miljöområdet gäller inte bara organisationen, utan även Lund som geografisk område. I Lund ska det vara lätt att ha en hållbar livsstil.

Men vad är då en hållbar livsstil? Det är en livsstil som syftar till och stöttar en hållbar samhällsutveckling utifrån ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. En hållbar livsstil kan tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers behov.

Koldioxidavtryck

Ett vanligt sätt att räkna är att mäta konsumtionens koldioxidavtryck. De konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen är kring 9 ton per person och år i Sverige. Nästan två tredjedelar av utsläppen kommer från hushållens konsumtion och en tredjedel kommer från offentlig konsumtion och investeringar (till exempel investeringar i byggnader, maskiner m.m.). Hushållens konsumtion kan framförallt delas in i tre stora konsumtionsområden: livsmedel, transporter och övrigt. Dessa utgör tillsammans 60 procent av de totala utsläppen.

Läs mer om koldioxidavtryck på Naturvårdsverkets hemsida

Ekologiskt fotavtryck

Ett annat sätt är att titta på det ekologiska fotavtrycket för att se på mängden resurser som en människa förbrukar. Det ekologiska fotavtrycket är ett uttryck för den area som behövs för att försörja en människa eller ett land. Uttrycket beskriver hur stor ekologisk yta som krävs för att producera och ta hand om avfallet. I Sverige lever vi som om vi har ca 4 jordklot.

Läs mer på Världsnaturfondens hemsida om ekologiskt fotavtryck

 

Utifrån detta blir det viktigt att se över vilka val som man själv gör. Det gäller konsumtion av mat, kläder, elektronik m.m men också vilken el man har eller hur transporter sker.

 

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/hallbar_livsstil