Förrättningar och andra tjänster

Lund är en av de kommuner i Sverige som har en kommunal lantmäterimyndighet. Det betyder att det i Lund är kommunen och inte det statliga lantmäteriet du ska vända dig till för att få en lantmäteriförrättning utförd, till exempel om du vill stycka av eller klyva en tomt, bilda en gemensamhetsanläggning, skapa servitut eller göra andra ändringar i fastighetsindelningen.

Vill du till exempel ändra utformningen av din fastighet eller skapa en rättighet för din fastighet kan du ansöka om en lantmäteriförrättning. Det finns många olika typer av förrättning:

  • Nya fastigheter bildas genom avstyckning, sammanläggning eller klyvning.
  • Marköverföring mellan fastigheter genomförs som fastighetsreglering. Genom fastighetsreglering kan även servitut (=rättigheter) skapas, ändras eller upphävas.
  • Genom anläggningsförrättning kan gemensamhetsanläggningar bildas för att anlägga och sköta gemensam väg, vatten, avlopp, parkering, lekplats, gårdsyta, TV-antenn m.m. Vid behov bildas ensamfällighetsförening för anläggningens skötsel och drift.

  • Rätt för ledningsägare att dra fram ledningar kan skapas med ledningsrätt.

Du ansöker om förrätning genom att fylla i och skicka in blanketten som finns längst ned på denna sida.

I alla ärenden prövar vi lämpligheten för de berörda fastigheterna. Åtgärden ska bland annat stämma överens med planer och bestämmelser som gäller för fastigheten.

Dessutom kan vi hjälpa dig med till exempel:

  • Fastighets- och samfällighetsutredningar.
  • Förteckning över vilka som äger fastigheter inom ett geografiskt område.
  • Gränsvisning, vi hjälper dig att reda ut oklara gränser för din fastighet.
  • Lagfartsansökan i samband med lantmäteriförrättning.
  • Återställande av gränsmärke.

Relaterad information

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:stadsbyggnadskontoret@lund.se