Ovanligt många vill bygga nytt eller riva

Just nu får vi in många lovansökningar och anmälningar vilket innebär att det kan dröja innan du får återkoppling. Vi eftersträvar att svara inom 48 timmar men det kan dröja längre. Handläggningstiden är normalt max 10 veckor men kan nu bli längre, upp mot 20 veckor. Vi beklagar detta och ber om förståelse för situationen.

Bygglovsavdelningen har telefontid vardagar kl 10-12.
Telefon: 046-359 50 00 E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Solceller, solfångare

Du behöver inte söka bygglov för att montera solcellspaneler eller solfångare på en villa eller radhus som ligger inom ett detaljplanerat område däremot kan det krävas en anmälan. Solcellspanelerna eller solfångarna måste följa byggnadens form och åtgärderna måste också följa den gällande detaljplanen. Men ska du sätta upp solceller på ett flerbostadshus inom ett detaljplanerat område krävs det bygglov.

Utanför detaljplanerat område krävs det oftast inget bygglov. Undantaget är om det är reglerat i områdesbestämmelserna. 

Tänk på att om solcellerna medför en ökad last så att en förstärkning av takkonstruktionen krävs, är själva ändringen av den bärande konstruktion en anmälningspliktig åtgärd. Det är ansvarig konstruktör som avgör om monteringen av solcellerna kräver anmälningspliktig förstärkning.

Det krävs också bygglov för solenergianläggningar på byggnader eller inom områden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Bygglov krävs i områden med riksintresse. På kulturhistoriskt värdefulla byggnader bedöms det ofta vara olämpligt att montera solceller. Är du osäker på vad som gäller för ditt hus är du välkommen att kontakta stadsbyggnadskontorets bygglovhandläggare.
Information om kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer.

Kommunens energi- och klimatrådgivare hjälper gärna till med övriga råd inför dina solcellsbeslut. Information om gratis energi- och klimatrådgivning.

Ansök om lov

När du ansöker om lov får du betala en avgift. Storleken på avgiften beror på vad du planerar att göra och på vilken plats.

Mer information om avgifter och taxor

Bygglovsguide

Bygglovsguide för solfångare och solceller
4. Gör din ansökan
3. Handläggning
2. Bilagor
1. Förberedelser

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/solceller