Exempel på kontrollpunkter för utvändig ändring

Här under hittar du exempel på kontrollpunkter för när du till exempel ska ändra din fasad. Det kan vara några punkter som inte är aktuella för ditt byggprojekt och det kan även saknas punkter du behöver ha med.

(VAD) ska kontrolleras:

Typ av kontroll (HUR)

Kontrollerad (MOT VAD):

Att aktuell ändring görs varsamt med hänsyn till byggnadsverkets historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värde

Visuellt

Plan- och bygglagen 8 kap 17 §/Boverkets byggregler 1:2211

Förbud mot förvanskning uppfylls m.h.t. byggnadsverkets historiska kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värde.

Visuellt

Plan- och bygglagen 8 kap 13 §/Boverkets byggregler 1:2212

Mottagningskontroll av levererat material 

Visuellt

Ritningar/beskrivningar

Kontrollera att väggar, tak, fönster och dörrar uppfyller rätt brandteknisk klass

Visuellt/beräkning

Brandskyddsbeskrivning/Ritning

Glasytorna med låg bröstning ska vara laminerade eller härdade

Visuell kontroll av levererade produkter

BBR 8:35

Fönster avsedda för utrymning har erforderliga mått 

Mätning

Boverkets byggregler 5:323

Att tillämpliga energikrav uppfylls

Visuellt

Boverkets byggregler 9:92/ levererade produkter

Ventilationssystem ska utformas så att erforderligt uteluftsflöde kan tillföras byggnaden. (Då man exempelvis byter ut ett äldre otätt fönster mot ett nytt tätare)

Mätning/visuellt

BBR 6:924

Uförandet/placering stämmer överens med beviljat bygglov

Visuellt

Ritningsunderlag/beviljat bygglov

Öppningsbara fönster ska vara utrustade med säkerhetsbeslag eller spärranordning (skydd mot fall)

Visuellt

Boverktes byggregler BBR 8:23