Exempel på kontrollpunkter för uterum och orangeri

Det kan vara några punkter som inte är aktuella för ditt byggprojekt och det kan även saknas punkter du behöver ha med.

(VAD) ska kontrolleras:

Typ av kontroll (HUR)

Kontrollerad (MOT VAD):

Bärighet i grund och stomme säkerställd

Visuellt

Beräkningar/Ritning /byggbeskrivning

Glasytorna med låg bröstning ska vara laminerade eller härdade

Visuell kontroll av levererade produkter

BBR 8:35

Skydd mot brandspridning till andra byggnader

Evetuella brandcellsgränser uppförs enligt brandbeskrivning

Brandskyddsbeskrivning/ BBR avsnitt 5:611 och 5:62

Utförandet/placering stämmer överens med beviljat bygglov.

Visuellt

Ritningsunderlag/beviljat bygglov

Kontrollera att väggar, tak, fönster och dörrar uppfyller rätt brandteknisk klass

Visuellt/beräkning

Brandskyddsbeskrivning/ritning

Kontrollera skydd mot utveckling och spridning av brand och brandgas inom byggnaden (brandspridning mellan brandceller)

Eventuella brandcellsgränser uppförs enligt brandbeskrivning

Boverkets byggregler BBR 5:5

Rivnings avfall ska sorteras och lämnas till godkänd mottagare. Rivning av asbest eller asbesthaltigt material ska utföras i enlighet med arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:1

Intyg

 

Utstakning och lägeskontroll

Lunds kommun eller annan aktör som är godkänd av kommunens mätenhet.

Riktlinjer godkänd av byggnadsnämnden 1993-09-17, dnr 93026/240