Exempel på kontrollpunkter för garage och carport

Det kan vara några punkter som inte är aktuella för ditt byggprojekt och det kan även saknas punkter du behöver ha med.

(VAD) ska kontrolleras: Typ av kontroll (HUR) Kontrollerad (MOT VAD):

Utförandet stämmer överens med beviljat bygglov

Visuellt

Ritningsunderlag/beviljat bygglov

Kontrollera att väggar, tak, fönster och dörrar uppfyller rätt brandteknisk klass

Visuellt/beräkning

Brandskyddsbeskrivning/Ritning

Grundläggning

Visuellt

Leverantörs anvisningar/konstruktionsritning/teknisk beskrivning

Överbyggnad, stomme

Visuellt

Leverantörs anvisningar/Konstruktionsritning/teknisk beskrivning

Ventilation, till- och frånluftsventiler

Visuellt

Ritning/teknisk beskrivning

Elinstallationer utförs av behörig elektriker

Visuellt

Elsäkerhetsföreskrifter

Skydd mot brandspridning till andra byggnader

Eventuella brandcellsgränser uppförs enligt brandbeskrivning

Brandskyddsbeskrivning/BBR avsnitt 5:611 och 5:62

Glasytorna med låg bröstning ska vara laminerade eller härdade

Visuell kontroll av levererade produkter

BBR 8:35

Dörrar, portar, väggar, galler och bommar som öppnas av en motor ich stängs av upplagrad energi eller omvänt, ska utformas så att risken för personskador begränsas

Intyg

BBR 8:33

Kontroll av motordriven anordning i byggnadsverk innan anordning för första gången tas i bruk.
Godkänt besiktningsintyg alternativt CE-märkning

Intyg

Plan- och bygglagen 5 kap 8 §
Plan- och bygglagen 8 kap 4 §

Utstakning och lägeskontroll krävs

Lunds kommun eller annan aktör som är godkänd av kommunens mätenhet

Riktlinjer godkänd av byggnadsnämnden 1993-03-17, dnr 93026/240