Exempelritningar och andra handlingar

Om du är osäker på vad din ritning ska innehålla kan du ta hjälp av våra beskrivningar och de exempelritningar vi tagit fram.

Exempelritningar

Ritningarna ger exempel på vad som menas med en plan, en fasad, en sektion med mera i några typfall. Där finns också inritat hur man måttsätter en ritning och vad som ska finnas med i ritningshuvudet (nedre högra hörnet på ritningen).

Gå direkt till exempelritningar

Beskrivningar av vanliga ritningar och handlingar

Här har vi samlat beskrivningar för handlingar som kan krävas vid lovansökan och anmälan. Listan är sorterad i alfabetisk ordning. 

 • Avvecklingsplan
  Ett tidsbegränsat bygglov måste ha en avvecklingsplan. I avvecklingsplanen ska du beskriva hur du kommer att återställa platsen inför att ditt tidsbegränsade bygglov upphör att gälla.
 • Brandskyddsbeskrivning
  Ett dokument som redogör hur du uppfyller brandkraven i Boverkets byggregler (BBR) samt vilken dimensioneringsmetod som används.
 • Energiberäkning
  En beräkning av den energi som används per år för att värma upp byggnaden. Den tas fram av exempelvis en sakkunnig energiexpert.
 • Dimensionskontroll
  Ett dokument som intygar om att en dimensioneringskontroll enligt Europeiska konstruktionsstandarder (EKS) har utförts. En dimensioneringskontroll innebär att någon annan än den som har utfört dimensioneringen ska kontrollera dimensioneringsförutsättningar, bygghandlingar och beräkningar. 
 • Fasadritning
  Ritning som visar byggnadens planerade utformning rakt framifrån.
 • Fuktsäkerhetsbeskrivning
  Ett dokument som är till för att säkerställa att de byggåtgärder som utförs inte är skadliga för huset ur ett fuktperspektiv.
 • Färdigställandeskydd
  Om du som privatperson har anlitat en entreprenör för din byggnation av ett en- eller tvåbostadshus ska du teckna en försäkring eller en bankgaranti som skydd om din entreprenör går i konkurs.
 • Konstruktionsdokumentation
  Ett dokument som beskriver byggnadens bärande konstruktion, till exempel dimensionering, statiska verkningssätt, lastförutsättningar.
 • Konstruktionsritning
  Ritning som visar ny och/eller ändningar i bärande konstruktion.
 • Kontrollplan
  Kontrollplanen ska säkerställa att byggprojektet kommer att uppfylla samhällets krav.
  Mer om kontrollplan och kontrollansvarig.
 • Miljö-/materialinventering
  Dokument som redogör vilka material och komponenter som innehåller farliga ämnen och som behöver särskilt omhändertagande. I första hand gäller det material som betraktas som farligt avfall. Läs mer på boverket.se
 • Nybyggnadskarta
  Nybyggnadskarta där du visar var byggnaden ska stå.
  Mer information och möjlighet att beställa en.
 • Planritning
  En ritning som visar planerad planlösning/-ar.
 • Sektionsritning
  Genomskärning av byggnaden/åtgärden med marknivåer.
 • Situationsplan
  Karta över fastigheten där du visar var din nya åtgärd ska byggas/monteras.
  Du kan använda Lunds kommuns kartunderlag gratis. 
 • Takplan
  En ritning över huset ovanifrån.
 • U-värden (redovisning)
  Ett dokument med en sammanställning över de nya byggnadsdelarnas U-värde. Till exempel fönsters u-värde eller en färdig väggs u-värde.
 • Vatten- och avloppsritning (inre och/eller yttre)
  Ritning som visar vatten och avloppsledningarna.
 • Ventilationsritning
  Ritning som visar ventilationssytemet med typ av aggregat redovisat samt flöde.
 • Värmeritning
  Ritning som redovisar hela värmesystemet (inklusive ledningar, expansionskärl, cirkulationspump).

.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/exempelritningar