Påverka ett beslut

Om en ansökan om bygg-, mark eller rivningslov avviker från gällande detaljplan eller berör ett område som saknar detaljplan finns det möjlighet för grannar och andra sakägare att lämna in synpunkter. Som sakägare eller byggherre har du även möjlighet att överklaga ett fattat beslut. Kommunen ansvarar för att informera berörda och detta sker genom en kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och ibland via personliga brev.

Här kan du ta del av kommunens aktuella kungörelser

Före beslut

Innan ett beslut fattas, som avviker från detaljplan eller som berör ett område som saknar detaljplan, får sakägare tillfälle att yttra sig. Synpunkter ska lämnas skriftligen till kommunen senast den dag som har angivits i det personliga brevet eller i kungörelse.

Handläggaren väger sedan in synpunkterna i en samlad bedömning av ansökan. Om lov inte beviljas blir du kontaktad och ges möjlighet att ändra din ansökan.

Flertalet beslut fattas i delegation av tjänsteperson. Om det kommit in synpunkter som motsätter sig det föreslagna beslutet fattar istället byggnadsnämnden beslut i ärendet. Byggnadsnämnden sammanträder en gång i månaden, dock ej i juli månad.

Efter beslut

I samband med att beslutet om lov skickas till dig får även dina grannar och andra sakägare en upplysning om att lov har beviljats via brev och kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar. Grannar och sakägare har sedan fyra veckor på sig, från kungörelsedatum, att överklaga kommunens beslut. Om inga överklaganden lämnas in inom den tiden vinner beslutet laga kraft, vilket innebär att beslutet inte längre kan överklagas.

Om du har sökt lov och fått ett avslag på din ansökan kan du överklaga beslutet senast tre veckor från den dag du delgavs beslutet, vilket anses ha skett en vecka efter annonseringen. Detsamma gäller för de som erinrat sig mot ansökan under handläggningen av ärendet.

Överklagan ställs alltid skriftligen till Länsstyrelsen, men skickas eller lämnas in till stadsbyggnadskontoret som tar ett beslut om överklagan kommit in i rätt tid (rättidsprövning). Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar vi detta tillsammans med handlingar i ärendet till länsstyrelsen (länsstyrelsens rättsenhet) för prövning.

Hur du överklagar

Du skickar din överklagan till stadsbyggnadskontoret i Lunds kommun. Stadsbyggnadskontoret kontrollerar att din överklagan kommit in i rätt tid och skickar sedan vidare din överklagan till Länsstyrelsen. Det är Länsstyrelsen som prövar och fattar beslut om din överklagan.

Din överklagan ska skickas eller lämnas till:

Stadsbyggnadskontoret, Box 41, 221 00 Lund
eller lämnas på Medborgarcenter på Brotorget 1 i Lund.

Överklagandet ska innehålla:

  • Vilket beslut du överklagar.
  • Diarienummer.
  • En beskrivning om varför du tycker att beslutet är felaktigt.
  • Eventuella handlingar som stöder din uppfattning.

Din överklagan måste vara skriftlig med namn, adress och kontaktuppgifter.

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/paverka-beslut

Kontakt

Bygglovsavdelningen

Telefontid alla vardagar kl 10:00-12:00
Drop-in-besök på kommunhuset Kristallen
onsdag-fredag kl 10:00-12:00.

Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Passar inte drop-in-tiden är du välkommen att kontakta oss och boka en besökstid. 

Medborgarcenter Kristallen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: lunds.kommun@lund.se

Öppettider:

Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 8–16
Dag före röd vardag: kl. 08–15

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se