Påverka ett beslut

Om en ansökan om bygg-, mark eller rivningslov avviker från gällande detaljplan eller berör ett område som saknar detaljplan finns det möjlighet för grannar och andra sakägare att lämna in synpunkter. Som sakägare eller byggherre har du även möjlighet att överklaga ett fattat beslut. Kommunen ansvarar för att informera berörda och detta sker genom en kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och ibland via personliga brev.

Här kan du ta del av kommunens aktuella kungörelser

Före beslut

Innan ett beslut fattas, som avviker från detaljplan eller som berör ett område som saknar detaljplan, får sakägare tillfälle att yttra sig. Synpunkter ska lämnas skriftligen till kommunen senast den dag som har angivits i personligt brev eller kungörelse.

Handläggaren väger sedan in synpunkterna i en samlad bedömning av ansökan. Om lov inte beviljas blir du kontaktad och ges möjlighet att ändra din ansökan.

Flertalet beslut fattas i delegation av tjänsteman. Detta sker i princip varje tisdag eftermiddag. Om någon motsätter sig det föreslagna fattar istället byggnadsnämnden beslut i ärendet. Byggnadsnämnden sammanträder en gång i månaden, dock ej i juli månad.

Efter beslut

I samband med att beslutet om lov skickas till dig får även dina grannar och andra sakägare en upplysning om att lov har beviljats via brev och kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar. Grannar och sakägare har sedan fyra veckor på sig, från kungörelsedatum, att överklaga kommunens beslut. Om inga överklaganden lämnas in inom den tiden vinner beslutet laga kraft, vilket innebär att beslutet inte längre kan överklagas.

Om du har sökt lov och fått ett avslag på din ansökan kan du överklaga beslutet senast tre veckor från den dag du delgavs beslutet.Detsamma gäller för de som erinrat sig mot ansökan under handläggningen av ärendet.

Överklagan ställs alltid skriftligen till Länsstyrelsen, men skickas eller lämnas in till stadsbyggnadskontoret som tar ett beslut om överklagan kommit in i rätt tid (rättidsprövning). Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar vi detta tillsammans med handlingar i ärendet till länsstyrelsen (länsstyrelsens rättsenhet) för prövning.

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Kontakt

Bygglovavdelningen

Drop in och telefontid alla vardagar
klockan 10.00-12.00.

Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 75 00
E-post:stadsbyggnadskontoret@lund.se

Passar inte tiden är du välkommen att kontakta oss och boka en besökstid.Du kan också besöka eller ringa Medborgarcenter.

Medborgarcenter Kristallen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: medborgarcenter@lund.se

Öppettider:

Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 8–16
Dag före röd dag: kl. 08–15

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:stadsbyggnadskontoret@lund.se