5. Startbesked

Kolumn 1

5. Startbesked

Information

När kommunen anser att lagens krav kan uppfyllas får du ett startbesked. Startbeskedet innebär att du nu får lov att påbörja dina åtgärder.

Startbeskedet fastställer en kontrollplan för åtgärderna och anger villkor för att få påbörja arbetet. Det anger även vilka handlingar som krävs inför ett beslut om slutbesked och ger upplysningar om annan lagstiftning, exempelvis miljöbalkens krav eller sotningsföreskrifter.

Om du påbörjar bygget innan du fått startbesked tas en byggsanktionsavgift ut enligt plan- och bygglagen. 

Mer om svartbygge och sanktionsavgifter