Lunds bevaringsprogram

Bevaringsprogrammet används som underlag för byggnadsnämndens beslut vid förändringar i kommunens miljöer. I programmet finns stora delar av kommunens kulturhistoriska värden dokumenterade.

Lunds första Bevaringsprogram togs fram 1952 med uppdraget att “verkställa inventering av stadens äldre byggnadsverk för fastställande av vilka byggnadspartier eller enstaka byggnadsverk det finns inom staden, som ha så stort konst- eller kulturhistoriskt värde eller skönhetsvärde eller äro av sådan art, att de bör räddas från rivning eller ombyggnad.”

1968 inventerades stadskärnan och ett nytt bevaringsprogram upprättades. 1975 startades ett nytt arbete för att upprätta ett bevaringsprogram för stadskärnan, arbetet avslutades 1985. Det utökades senare till att även omfatta bland annat delar av staden utanför vallarna, Stora Råby, Värpinge och Dalby.

Under senare år har underlag tagits fram för Stångby stationssamhälle och under 2016 har arbetet med att ta fram ett för Veberöd inletts.

I bevaringskommittén representeras byggnadsnämnden av fem ledamöter. Stadsbyggnadskontoret deltar genom stadsarkitekt och stadsantikvarien. Delrapporterna inom programmet är geografiskt avgränsade och innehåller mycket detaljerad info om varje enskild byggnad, men även gårds-, gatu-, och landskapsmiljöer. Det ligger till grund för byggnadsnämndens ställningstagande vid förändringar i dessa miljöer. I programmet finns ställningstagande om de kulturhistoriska värden som finns i miljöerna.

Lunds kommuns Bevaringsprogram (wiki)

Kontakt

Stadsantikvarie

Antikvarie: Henrik Borg
Postadress
: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 75 00
E-post: henrik.borg@lund.se

Bygglovsavdelningen

Telefontid alla vardagar kl 10:00-12:00
Drop-in-besök på kommunhuset Kristallen
onsdag-fredag kl 10:00-12:00.

Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Passar inte drop-in-tiden är du välkommen att kontakta oss och boka en besökstid. För mer information, kontakta Medborgarcenter.

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se