Ovanligt många vill bygga nytt eller riva

Vi får in många lovansökningar och anmälningar vilket innebär att det kan dröja innan du får återkoppling. Vi eftersträvar att svara inom 48 timmar men det kan dröja längre. Handläggningstiden är normalt max 10 veckor men kan nu vara upp mot 20 veckor. Vi beklagar detta och ber om förståelse för situationen.

Bygglovsavdelningen har telefontid måndag, onsdag, torsdag 10-12 och 13-15 samt fredag 10-12. Byggnadsinspektörerna är tillgängliga måndag och torsdag kl 13-15.
Telefon: 046-359 50 00 E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se 

Kaminer och eldstäder

Om du vill installera en ny eldstad, braskamin, öppen spis eller rökkanal så ska du göra en anmälan till stadsbyggnadskontoret. Detta gäller också om du installerar eller byter braskassett eller spisinsats.

Detaljplanen styr vad du får göra. I detaljplanen står det bland annat hur byggnader ska användas, utformas och placeras. När du gör en anmälan eller söker bygglov tittar vi alltid på vad detaljplanen säger om din tomt.

Hitta din gällande detaljplan

Läs mer om detaljplaner

Att sätta in en skorsten på exempelvis en villa inom inom detaljplanerat område kan kräva bygglov, beroende på hur skorstenen ser ut och var den är placerad. Är din byggnad kulturhistoriskt värdefull krävs alltid bygglov. Du kan kontakta en bygglovshandläggare på stadsbyggnadskontoret för att få en bedömning i ditt enskilda fall. 

Innan arbetet får påbörjas måste du ha fått ett beslut om startbesked från stadsbyggnadskontoret. För att du ska få ett slutbesked måste signerad kontrollplan tillsammans med sotarintyg avseende eldstaden och rökkanalen lämnas in vid slutfört arbete. Men eldstaden får tas i bruk innan vi har gett ett slutbesked om godkänt sotarintyg finns.

Läs med om skorstenar (uppstickande byggnadsdelar) på boverkets webbplats. 

Till din anmälan eller bygglovsansökan

Utöver bygglovsansökan eller anmälan ska du skicka in:

  • Fasadritningar, skala 1:100 som redovisar tydligt skorstenens placering och utformning
  • Planritningar, skala 1:100 som redovisar tydligt eldstadens placering. Observera att rökkanalens placering ska redovisas i de våningsplan som berörs
  • Produktblad som visar utsläpp av kolmonoxid (CO) och verkningsgrad
  • Förslag till kontrollplan 
    Mer information om kontrollplan.

Exempelritning på skorsten och eldstad

Läs mer om ansökningsprocessen här.

Att tänka på

Om din fastighet ligger inom planlagt område kan det i vissa fall krävas bygglov. Kommunen kan exempelvis kräva bygglov i en kulturhistoriskt värdefull miljö. Du hittar information om kulturhistorisk värdefull bebyggelse i kommunens Bevarandeprogram och i aktuell detaljplan.

Mer information om kulturhistoriska byggnader och miljöer

Ansök om lov / gör en anmälan

När du ansöker om lov eller gör en anmälan får du betala en avgift. Storleken på avgiften beror främst på vad du planerar att göra.

Mer information om avgifter och taxor