Ovanligt många vill bygga nytt eller riva

Vi får in många lovansökningar och anmälningar vilket innebär att det kan dröja innan du får återkoppling. Vi eftersträvar att svara inom 48 timmar men det kan dröja längre. Handläggningstiden är normalt max 10 veckor men kan nu vara upp mot 20 veckor. Vi beklagar detta och ber om förståelse för situationen.

Bygglovsavdelningen har telefontid måndag, onsdag, torsdag 10-12 och 13-15 samt fredag 10-12. Byggnadsinspektörerna är tillgängliga måndag och torsdag kl 13-15.
Telefon: 046-359 50 00 E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se 

Garage, carport, förråd

En carport, ett garage eller förråd kräver oftast bygglov. Men kan vara bygglovsbefriad, det beror på byggnadens storlek, placering och utformning.

Detaljplanen styr oftast vad du får göra. I detaljplanen står det bland annat hur byggnader ska användas, utformas och placeras. När du gör en anmälan eller söker bygglov tittar vi alltid på vad detaljplanen säger om din tomt. Men klassas din planerade byggnad som friggebod eller attefallsbyggnad kan du ibland kringå detaljplanens bestämmelser.

Hitta din gällande detaljplan

Läs mer om detaljplaner

Mer information om friggebod och attefallshus

Bor du utanför detaljplanerat område eller sammanhållen bebyggelse får du som har exempelvis villa på tomten, bygga en mindre tillbyggnad eller friliggande byggnad (komplementbyggnad som inte dominerar över bostadshuset) utan bygglov eller anmälan. Den friliggande byggnaden måste dock byggas i närheten av bostadshuset för att klassas som komplementbyggnad. I andra fall kan byggnaden klassas som huvudbyggnad. Det är också viktigt att den nya byggnaden är minst 4,5 meter från tomtgränsen, om inte din granne ger sitt medgivande till att du bygger närmare.

Kontakta stadsbyggnadskontoret för att ta reda på om din tänkta tillbyggnad bedöms vara lov- eller anmälningbefriad.

Bygglovsguide för friliggande garage, carport och förråd
Exempelritning för garage, carport och förråd

Hitta gällande detaljplaner och områdesbestämmelser på en karta. 

Handlingar till din bygglovsansökan eller anmälan

  • Situationsplan skala 1:400. På situationsplanen ska du rita in byggnaden och ange bredd och längd samt placeringsmått.
    Ladda ner kartunderlag till din situationsplan.
  • Planritning skala 1:100. På planritningen ska du rita in rumsfunktioner, fönster- och dörröppningar samt väggtjocklekar.
  • Fasadritning skala 1:100. På fasadritningen ska du rita in hur byggnaden ser ut utifrån (byggnadens utsida = fasad). Du ska redovisa alla fasader med marknivå.
  • Kontrollplan.
    Mer information om kontrollplan.
  • Du kan behöva en kontrollansvarig.

Att tänka på

Det finns krav som måste vara uppfyllda även om det inte krävs bygglov, till exempel brandskydd. Information om det hittar du på Boverkets webbplats. Det krävs också dispens enligt miljöbalken inom strandskyddsområde, det vill säga normalt 100 meter från hav, sjö och vattendrag.

Om din fastighet ligger inom planlagt område kan det i vissa fall krävas bygglov. Kommunen kan exempelvis kräva bygglov i en kulturhistoriskt värdefull miljö. Du hittar information om kulturhistorisk värdefull bebyggelse i kommunens Bevarandeprogram och i aktuelldetaljplan.

Mer information om kulturhistoriska byggnader och miljöer
Mer information om strandskydd
Boverkets webbplats

Ansök om lov / gör en anmälan

När du ansöker om lov eller gör en anmälan får du betala en avgift. Storleken på avgiften beror främst på vad du planerar att göra.

Mer information om avgifter och taxor

Bygga komplementbyggnad

Guide - Bygga komplementbyggnad
4. Gör din ansökan
3. Handläggning
2. Bilagor
1. Förberedelser