Ovanligt många vill bygga nytt eller riva

Just nu får vi in många lovansökningar och anmälan. Samtidigt är vi underbannande vilket innebär att det kan dröja innan du får återkoppling. Vi beklagar detta och ber om förståelse för situationen.

Du når bygglovsavdelningen via telefon klockan 10-12 varje vardag. Möjligheten att träffa bygglovshandläggarna under drop in-tider är inställd tills vidare.

Telefon: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Garage, carport, förråd

En carport, ett garage eller förråd kräver oftast bygglov. Men kan vara bygglovsbefriad, det beror på byggnadens storlek, placering och utformning.

Inom planlagt område är det detaljplanen som styr hur många, hur höga och hur stora byggnaderna får vara. Placeringen på tomten styrs också av detaljplanen. Men klassas din planerade byggnad som friggebod eller attefallsbyggnad kan du ibland kringå detaljplanens bestämmelser.
Mer information om friggebod och attefallshus

Bor du utanför detaljplanerat område eller sammanhållen bebyggelse får du som har exempelvis villa på tomten, bygga en mindre tillbyggnad eller friliggande byggnad (komplementbyggnad som inte dominerar över bostadshuset) utan bygglov eller anmälan. Den friliggande byggnaden måste dock byggas i närheten av bostadshuset för att klassas som komplementbyggnad. I andra fall kan byggnaden klassas som huvudbyggnad. Det är också viktigt att den nya byggnaden är minst 4,5 meter från tomtgränsen, om inte din granne ger sitt medgivande till att du bygger närmare.

Kontakta stadsbyggnadskontoret för att ta reda på om din tänkta tillbyggnad bedöms vara lov- eller anmälningbefriad.

Bygglovsguide för friliggande garage, carport och förråd
Exempelritning för garage, carport och förråd

Hitta gällande detaljplaner och områdesbestämmelser på en karta. 

Handlingar till din bygglovsansökan eller anmälan

  • Situationsplan skala 1:400. På situationsplanen ska du rita in byggnaden och ange bredd och längd samt placeringsmått.
    Ladda ner kartunderlag till din situationsplan.
  • Planritning skala 1:100. På planritningen ska du rita in rumsfunktioner, fönster- och dörröppningar samt väggtjocklekar.
  • Fasadritning skala 1:100. På fasadritningen ska du rita in hur byggnaden ser ut utifrån (byggnadens utsida = fasad). Du ska redovisa alla fasader med marknivå.
  • Kontrollplan.
    Mer information om kontrollplan.
  • Du kan behöva en kontrollansvarig.

Att tänka på

Det finns krav som måste vara uppfyllda även om det inte krävs bygglov, till exempel brandskydd. Information om det hittar du på Boverkets webbplats. Det krävs också dispens enligt miljöbalken inom strandskyddsområde, det vill säga normalt 100 meter från hav, sjö och vattendrag.

Om din fastighet ligger inom planlagt område kan det i vissa fall krävas bygglov. Kommunen kan exempelvis kräva bygglov i en kulturhistoriskt värdefull miljö. Du hittar information om kulturhistorisk värdefull bebyggelse i kommunens Bevarandeprogram och i aktuelldetaljplan.

Mer information om kulturhistoriska byggnader och miljöer
Mer information om strandskydd
Boverkets webbplats

Kontakt

Bygglovsavdelningen

Telefontid alla vardagar kl 10:00-12:00
Drop-in-tiden på kommunhuset Kristallen är tills vidare inställd, på grund av sjukfrånvaro. 

Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Passar inte drop-in-tiden är du välkommen att kontakta oss och boka en besökstid. 

Medborgarcenter Kristallen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: lunds.kommun@lund.se

Öppettider:

Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 8–16
Dag före röd vardag: kl. 08–15

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se