Ovanligt många vill bygga nytt eller riva

Just nu får vi in många lovansökningar och anmälningar vilket innebär att det kan dröja innan du får återkoppling. Vi eftersträvar att svara inom 48 timmar men det kan dröja längre. Handläggningstiden är normalt max 10 veckor men kan nu bli längre, upp mot 20 veckor. Vi beklagar detta och ber om förståelse för situationen.

Bygglovsavdelningen har telefontid vardagar kl 10-12.
Telefon: 046-359 50 00 E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Friggebod och attefallshus

Både friggebodar och attefallshus är bygglovsbefriade men det finns fortfarande mycket att tänka på och förhålla sig till i planeringen av bygget. Ska du bygga ett attefallshus behöver göra en anmälan och få ett startbesked innan du får påbörja dina åtgärder.

Friggebod

En friggebod är en fristående komplementbyggnad som i de flesta fall inte kräver bygglov om den till exempel byggs i anslutning till en villa eller ett radhus. 

Bygglovsbefriade friggebodar kan bestå av ett eller flera hus som sammanlagt är max 15 kvadratmeter och där taknockshöjden högst är tre meter. Om du vill bygga friggeboden närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs ett medgivande från de grannar som berörs. Friggeboden får aldrig byggas närmare tomtgränsen än 4,5 meter mot en gata eller allmän plats.

Det finns några få detaljplaner och områdesbestämmelser där även friggebodar är bygglovspliktiga. Om du är osäker kan du kontakta våra bygglovshandläggare.

Hitta gällande detaljplaner och områdesbestämmelser på en karta. 

Boverkets information om friggebodar

Attefallshus

Ett attefallshus kräver alltid en anmälan och startbesked. Du som till exempel har en villa eller ett radhus får bygga ett eller flera så kallade attefallshus. Men innan du börjar bygga måste du göra en anmälan och få ett startbesked.

Det finns tre varianter av attefallshus.

  1. Komplementbyggnad som innebär exempelvis förråd, gäststuga eller garage. Den byggnaden får vara upp till 30 kvadratmeter.
  2. Om attefallshuset ska användas som ett fritidshus eller en permanent bostad kallas det istället för komplementbostadshus. Då får det vara upp till 30 kvadratmeter. Den typen av attefallshus ska innehålla alla funktioner som finns i en bostad, till exempel inredning och utrustning för matlagning, personlig hygien och möjlighet att förvara saker.
  3. Attefallshuset kan även byggas som en attefallstillbyggnad till ett befintligt bostadshus. Då ska tillbyggnaden vara högst 15 kvadratmeter och högsta höjden är lägre än bostadshusets taknockshöjd.

Om du vill bygga ditt attefallshus närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs ett medgivande från de grannar som berörs. Attefallshus får dock inte byggas närmare tomtgränsen än 4,5 meter mot en gata eller allmän plats. Ska du bygga huset nära allmänna väg och järnvägsområde finns det särskilda regler. 

Guide för att bygga en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus
Kommunens gällande detaljplaner

Boverkets information om bygglovsbefriad attefallstillbyggnad (högst 15 kvadratmeter) 
Boverkets information om komplementbyggnad och komplementbostadshus (högst 25 och 30 kvadratmeter)

Din anmälan

Utöver anmälan behöver du skicka in följande handlingar till stadsbyggnadskontoret:

Beroende på vilka åtgärder du önksar göra kan exempelvis konstruktionshandlingar, installationsritningar, energiberäkning, brandskyddsdokumentation eller färdigställandeskydd behöva lämnas in. En certifierad kontrollansvarig har kunskaper om vilka kompletterande handlingar som kan behövas och hur omfattande de behöver vara.

Att tänka på

Det finns krav som måste vara uppfyllda även om det inte krävs bygglov. Information om det hittar du på Boverkets webbplats. Det krävs också tillstånd enligt miljöbalken inom strandskyddsområde, det vill säga normalt 100 meter från hav, sjö och vattendrag.

Om din fastighet ligger inom planlagt område kan det i vissa fall krävas bygglov. Kommunen kan exempelvis kräva bygglov i en kulturhistoriskt värdefull miljö. Du hittar information om kulturhistorisk värdefull bebyggelse i kommunens Bevarandeprogram och i aktuell detaljplan.

Mer information om kulturhistoriska byggnader och miljöer

Mer information om strandskydd

Boverkets webbplats

Ansök om lov / gör en anmälan

När du ansöker om lov eller gör en anmälan får du betala en avgift. Storleken på avgiften beror på vad du planerar att göra och på vilken plats.

Mer information om avgifter och taxor