Ovanligt många vill bygga nytt eller riva

Vi får in många lovansökningar och anmälningar vilket innebär att det kan dröja innan du får återkoppling. Vi eftersträvar att svara inom 48 timmar men det kan dröja längre. Handläggningstiden är normalt max 10 veckor men kan nu vara upp mot 20 veckor. Vi beklagar detta och ber om förståelse för situationen.

Bygglovsavdelningen har telefontid måndag, onsdag, torsdag 10-12 och 13-15 samt fredag 10-12. Byggnadsinspektörerna är tillgängliga måndag och torsdag kl 13-15.
Telefon: 046-359 50 00 E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se 

Fasad, tak, fönster och dörrar

Inom områden som har en detaljplan behöver du oftast bygglov om du ska byta tak, ändra husets färg eller på annat sätt ändra byggnadens yttre utseende.

Om förändringen inte påtagligt ändrar villans/radhusets (en- och tvåbostadshus) eller områdets karaktär är åtgärderna oftast bygglovsbefriade, under förutsättning att det inte regleras i detaljplanen. När du gör en anmälan eller söker bygglov tittar vi alltid på vad detaljplanen säger om din tomt.

Hitta din gällande detaljplan

Utanför detaljplanerat område eller ett område utan områdesbestämmelser behöver du inte söka bygglov för att måla om din byggnad, byta fasadmaterial eller taktäckningsmaterial.

Förädringar på ett flerbostadshus fasader och tak som vetter mot en kringbyggd gård är bygglovsbefriat. Under förutsättningen att detta inte regleras i detaljplanen och att byggnaden inte ligger i ett område med kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer.

Underhåll av byggnader med ett särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser kräver bygglov eller anmälan.

Kommunens gällande detaljplaner och områdesbestämmelser
Information om kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer 

Ansök om lov / gör en anmälan

När du ansöker om lov eller gör en anmälan får du betala en avgift. Storleken på avgiften beror främst på vad du planerar att göra.

Mer information om avgifter och taxor

Bygglovsguider

Bygglovsguide för att ändra fönster eller dörrar
4. Gör din ansökan
3. Handläggning
2. Bilagor
1. förberedelser
Bygglovsguide för att måla om, byta fasadmaterial eller taktäckningsmaterial
4. Gör din ansökan
2. Bilagor
3. Handläggning
1. Förberedelser

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/fasad