1. Start

Kolumn 1

1. Start

Information

Sedan den 1 augusti 2018 är många solenergianläggningar lovbefriade.

För en- och tvåbostadshus samt fritidshus krävs det inte bygglov för att sätta upp solceller eller solfångare. Solcellspanelerna eller solfångarna måste dock följa byggnadens form och åtgärderna måste också följa den gällande detaljplanen om det finns en sådan.

Hitta gällande detaljplaner och områdesbestämmelser på en karta. 

Det krävs fortfarande bygglov för solenergianläggningar på byggnader eller inom områden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Bygglov krävs även för sådana åtgärder inom och i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

Information om kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer.

Kommunens energi- och klimatrådgivare hjälper gärna till med övriga råd inför dina solcellsbeslut.

Information om gratis energi- och klimatrådgivning.

Förberedelser

Innan du kan skicka in din ansökan om bygglov måste du ta fram ritningar som ska skickas in tillsammans med ansökan. Ritningarna måste vara fackmässigt utförda för att vi ska kunna godkänna dem. Har du inte kunskap själv att utforma ritningarna behöver du anlita en fackman som kan hjälpa dig. Du bör därför i god tid, innan du ska skicka in din ansökan, kontakta en kunnig person som kan hjälpa dig att ta fram ritningar.