1. Start

Kolumn 1

1. Start

Information

Inom områden som har en detaljplan kan du behöva bygglov om du ska byta färg, fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller om byggnadens yttre utseende påverkas på ett annat sätt. Om förändringen inte påtagligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär, behöver du dock inte bygglov för en- och tvåbostadshus (exempelvis villa, par- eller radhus) med tillhörande carportar, garage och liknande, under förutsättning att detta inte regleras i detaljplanen.

På andra byggnaders fasader eller tak som vetter in mot en gård, behövs det inte heller bygglov för att ändra färg, fasadbeklädnad eller täckningsmaterial. Förutsättningen är också att detta inte regleras i detaljplanen och att byggnaden inte ligger i ett område med kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer. Underhåll av byggnader med ett särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser kan kräva anmälan.

Information om kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer.

Reglerna och krav på lov är olika beroende på om din fastighet ligger inom eller utanför detaljplanerat område.

Hitta gällande detaljplaner och områdesbestämmelser på en karta. 

 

Inom detaljplanerat område

Det krävs bygglov för att till exempel måla om fasader i en ny kulör, byta taktäckningsmaterial eller fasadmaterial.

Utanför detaljplanerat område

Utanför ett detaljplanelagt krävs inte bygglov för att till exempel måla om fasader i en ny kulör, byta taktäckningsmaterial eller fasadmaterial.

Avgift

En avgift tas ut vid prövningen av din ansökan. Vi tar även ut en avgift för det arbete vi har lagt ner om ditt ärende avslås, avvisas eller du själv återkallar det.

Handläggningstid

Handläggningstiden är normalt max 10 veckor från det att ansökan är komplett. Vi får in många ansökningar på våren. Om det är möjligt så välj att ansöka en annan period.