1. Start

Kolumn 1

1. Start

Information

Staket och stängsel

Nätstängsel eller liknande är alltid bygglovsbefriat. Det krävs oftast inte bygglov för att sätta upp ett staket. Vad som är ett staket är en bedömningsfråga som beslutas i varje enskilt fall. Vad som är ett staket är en bedömningsfråga som beslutas i varje enskilt fall. För att ett staket ska vara bygglovsbefriat bör det vara lågt och genomsiktligt till minst 50% där mellanrummen är jämnt fördelade. Om staketets brädor är täta eller om brädorna är djupare än vad de är breda räknas det istället oftast som plank.

Alla övriga plank eller murar kräver bygglov. Tänk på att hålla dig inom din egen fastighet för att klara din egen vattenavrinning om du bygger i gränsen. Och kom ihåg att prata med grannen så att ni är överens om alla åtgärder som vidtas i tomtgränsen och om hur framtida underhåll ska kunna ske.

Tänk också på trafiksäkerheten vid utfarter. Allting som är högre än 70 cm kan skymma sikten.

Plank och mur

Om du till exempel har en villa eller ett radhus får du utan bygglov ordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset på tomten genom att sätta upp ett plank eller bygga en mur som är maximalt 1,8 meter hög. Men planket eller muren måste vara minst 4,5 meter från gränsen. Önskar du placera avgränsningen närmare tomtgränsen behöver du berörd grannes godkännande. Vi rekommenderar att du ber grannen om ett skriftligt godkännande, helst på en ritning som visar dina byggplaner, som du sedan sparar för egen del. Plank eller mur får inte placeras närmre gata eller park än 4,5 meter utan bygglov.

Alla övriga plank eller murar som är högre än 30 cm kräver bygglov. Tänk på att hålla dig inom din egen fastighet för att klara din egen vattenavrinning om du bygger i gränsen. Och kom ihåg att prata med grannen så att ni är överens om alla åtgärder som vidtas i tomtgränsen.

Kantstöd och stödmur

Stödmurar kan kräva bygglov. De flesta stödmurar som är högre än 30 cm kräver bygglov Tänk på att hålla dig inom din egen fastighet för att klara din egen vattenavrinning om du bygger i gränsen. Och kom ihåg att prata med grannen så att ni är överens om alla åtgärder som vidtas i tomtgränsen.

 

Du kan ansöka om lov både via vår e-tjänst eller på pappersblankett. E-tjänsten och blanketten finns i den här guidens sista steg.

Reglerna och kraven för bygglov kan vara olika beroende på om fastigheten ligger inom eller utanför detaljplanerat område. En detaljplan reglerar byggrätten, det vill säga hur bland annat området får bebyggas, byggnadernas maxstorlek, maxhöjd, utseende och placering.

Hitta gällande detaljplaner och områdesbestämmelser på en karta.