1. Start

Kolumn 1

1. Start

Information

Reglerna och krav på lov är olika beroende på om din fastighet ligger inom eller utanför detaljplanerat område.

Hitta gällande detaljplaner och områdesbestämmelser på en karta. 

Inom detaljplanerat område

En detaljplan reglerar byggrätten, det vill säga hur bland annat området får bebyggas, byggnadernas maxstorlek, maxhöjd, utseende, användning och placering.

Utanför detaljplanerat område

Utanför ett detaljplanerat område finns ingen generell byggrätt för området. Det innebär att alla ansökningar prövas enligt plan- och bygglagen tillsammans med översiktsplanen och lokala förutsättningar på platsen.

Avgift

En avgift tas ut vid prövningen av din ansökan. Vi tar även ut en avgift för det arbete vi har lagt ner om ditt ärende avslås, avvisas eller du själv återkallar det.

Handläggningstid

Handläggningstiden är normalt max 10 veckor från det att ansökan är komplett. Vi får in många ansökningar på våren. Om det är möjligt så välj att ansöka en annan period.