3. Bilagor som behövs i din ansökan

Kolumn 1

3. Bilagor som behövs i din ansökan

Information

För att vi ska kunna handlägga din ansökan behöver du skicka in flera bilagor. Om din ansökan inte är komplett ifylld eller dina ritningar fackmässigt utförda kommer vi be dig komplettera din ansökan. För att dina ritningar ska anses vara fackmannamässiga ska de vara utförda enligt våra exempelritningar. I exempelritningarna kan du också se vad de olika ritningarna ska innehålla.

Se exempelritningar

 

Följande handlingar ska du bifoga med din ansökan

 1. Situationsplan
  På en nybyggnadskarta som underlag i skala 1:400, 1:500 eller 1:1000 ska du rita in:
  • Nya byggnader eller tillbyggnader - måttsättning ska ske med minst 3 vinkelräta mått från fastighetsgräns till byggnad, varav 2 mått ska vara till samma byggnadshörn men från olika fastighetsgränser
  • Förslag till sockelhöjd (SH) alternativt färdigt golv (FG) för ny byggnad
  • Befintliga byggnader - byggnader som ska rivas markeras med kryss
  • Byggnadens entré markeras med en pil
  • Infarter och utfarter till fastigheten (det krävs tillstånd från väghållaren att anlägga en sådan)
  • Parkeringsplatser
  • Eventuella bryggor, stödmurar, vattenbrunnar med mera
  • Markera markområden som schaktas eller fylls ut med jord eller fyllnadsmassor
  • Placering av avloppsanläggning om du ska ha enskilt avlopp

Ladda ner kartunderlag till din situationsplan.

Tänk på rådande mark- och grundläggningsförhållanden, solinstrålning, träd du vill spara, avloppsanläggningar, brunnar med mera när du planerar ditt bygge. Det går inte att flytta byggnadens placering efter att bygglov beviljats!Läs mer om nybyggnadskarta här.

 1. Planritning
  Planritningen är en måttsatt ritning över de våningsplan som berörs. Den ska vara i skala 1:100 och innehålla uppgifter om:
  • Byggnadens yttermått
  • Byggnadens rumsindelning
  • Nya väggar
  • Väggar som rivs

 2. Sektionsritning
  En sektionsritning visar en genomskärning av byggnaden från sidan. Sektionsritningen ska vara i skala 1:100 och visa:
  • Rumshöjd
  • Takvinkel
  • Sockelhöjd (SH) alternativt färdigt golv (FG)
  • Skorsten
  • Byggnadens höjd

 3. Fasadritning
  Fasadritiningen ska vara i skala 1:100 och visa:
  • Befintlig marknivå med en streckad linje
  • Ny marknivå med en heldragen linje
  • Markplanering/redovisning av marksektioner ut till tomtgräns

 4. Nybyggnadskarta (underlag för situationsplan) Läs mer om hur du beställer nybyggnadskarta här.

 5. Kontrollplan
  Kontrollplanen ska säkerställa att byggprojektet kommer att uppfylla samhällets krav. Tänk på att kontrollplanen till ett komplext byggnadsverk ofta är omfattande. Det är därför viktigt att du  lämnar in kontrollplanen i god tid före det tekniska samrådet. Då har byggnadsinspektören möjlighet att förbereda det tekniska samrådet och avgöra vilka som bör närvara vid samrådet. Läs mer om kontrollplan.

 6. Kopia av kontrollansvariges intyg på certifiering
  Om det krävs en kontrollansvarig till ditt projekt ska du bifoga intyg på den kontrollansvariges certifiering. Är du osäker om din byggnation kräver en kontrollansvarig eller inte kan du höra av dig till Medborgarcenter.
  Läs mer om kontrollplan och kontrollansvarig här.