1. Start

Kolumn 1

1. Start

Information

Altaner är bygglovsbefriade om de inte är högre än 1,8 meter och byggs inom 3,6 meter från exempelvis en villa eller radhus. Altanen får inte heller placeras närmare än 4,5 meter från tomtgränsen om inte grannarna medger det. Vi rekommenderar att grannens godkännande sker skriftligt för att undvika eventuella missförstånd i framtiden.  Altaner inom de här begränsningarna får strida mot gällande detaljplan eller områdesbestämmelser. Men är området eller byggnaden utpekad som särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt krävs alltid bygglov. Altaner som är högre än 1,8 meter eller byggs inom 3,6 meter från huset kräver oftast bygglov. Planerar du bygga närmare tomtgränsen än 4,5 meter mot gata eller park krävs bygglov.

Inglasning av en uteplats under tak och ett fristående uterum kräver bygglov. Det är bara om uterummet kan räknas som friggebod, attefallshus eller attefallstillbyggnad som åtgärderna är bygglovsfria. Tänk på att ett uterum inte är avsätt att användas som bostad utan ska vara avgränsat från den övriga bostaden med en tydlig klimatskärm, så som yttervägg och dörr. Ett uterum har inte isolering eller permanenta uppvärmningsanordningar. Önskar du exempelvis installera ett element i ditt uterum förändras användningssättet och därför även byggreglerna. Detta kan till exempel innebära krav på brandsektionering och energihushållning.

Det är tillåtet att bygga ett skärmtak över en uteplats, balkong eller entré på ett en- eller tvåbostadshus (exempelvis villa, par- eller radhus) om taket inte är större än 15 kvadratmeter tillsammans med andra skärmtak på din tomt. Men skärmtak får inte monteras närmare tomtgränsen än 4,5 meter om inte grannen godkänner placeringen. Vi rekommenderar att grannens godkännande sker skriftligt för att undvika eventuella missförstånd i framtiden. Planerar du bygga skärmtaket närmare tomtgränsen än 4,5 meter mot gata eller park krävs bygglov.

I den här guiden går vi igenom vilka uppgifter du behöver innan du kan söka ditt bygglov.

Hitta gällande detaljplaner och områdesbestämmelser på en karta.