1. Start

Kolumn 1

1. Start

Information

Det krävs bygglov för att ta i anspråk eller inreda byggnader helt eller till viss del för annat ändamål, exempelvis bygga om/inreda ett garage till gäststuga, öppna cafédel i inredningsbutik eller starta förskola i ett bostadshus. Reglerna och krav på lov kan vara olika beroende på om din fastighet ligger inom eller utanför detaljplanerat område. Oavsett var du bor så krävs det ett bygglov för att ändra användningssätt.

Hitta gällande detaljplaner och områdesbestämmelser på en karta.  

Inom detaljplanerat område

En detaljplan reglerar byggrätten, det vill säga hur bland annat området får bebyggas, byggnadernas maxstorlek, maxhöjd, utseende, placering och användningssätt.

Utanför detaljplanerat område

Utanför ett detaljplanerat område finns ingen generell byggrätt för området. Det innebär att alla ansökningar prövas enligt plan- och bygglagen tillsammans med översiktsplanen och de lokala förutsättningarna på platsen.

Hur mycket kostar det?

För vårt arbete med ditt ärende tar vi ut en handläggningsavgift. Handläggningsavgiftens storlek beror på omfattningen av byggnadsåtgärden och vilka handläggningssteg som behövs. Vi tar ut en avgift för det arbete vi har lagt ner även om ditt ärende avslås, avvisas eller du själv återkallar det. Ett ärende kan avvisas om du till exempel inte skickar in kompletteringar inom en viss tid.

Läs mer om avgifter och taxor

Hur lång tid tar det?

Handläggningstiden är normalt max 10 veckor från det att ansökan är komplett. Behöver vi kontakta dig för att be dig komma in med kompletteringar, kan handläggningstiden bli längre än 10 veckor. Lämna därför in alla dina bilagor och ansökningar samtidigt, så går handläggningen fortare.

På våren får vi in många ansökningar. Lämna därför gärna in din ansökan en annan period om du har möjlighet.