Avgifter och taxor

När du ansöker om lov eller lämnar in en anmälan får du betala en avgift. Avgiften går efter en taxa som kommunfullmäktige har beslutat. Storleken på avgiften beror på vad som behöver göras och hur komplicerat det är.

Avgiften är till för att täcka kommunens kostnad för myndighetsutövningen eller tjänsten. I avgiften ingår till exempel kostnaden för prövning av bygglov, startbesked, tekniskt samråd, platsbesök, slutsamråd, delgivning för laga kraft och i vissa fall hörande av grannar. I samband med bygglov kan även nybyggnadskarta samt utstakning och lägeskontroll av byggnaden behövas. Dessa tjänster beställer du från lantmäteriavdelningen och avgift tas ut enligt taxan.

Prisexempel på de vanligaste åtgärderna

Lång lista med prisexempel

Räkna ut din avgift

I dokumentet Byggnadsnämndens taxa, finns information om hur du räknar ut din avgift. Formeln ser olika ut beroende på vilken åtgärd du planerar men justeringsfaktorn (N) är alltid 1,2 och Milliprisbasbeloppet (mPBB) för 2018 är 45,5.

Byggnadsnämndenstaxa

Prisexempel på de vanligaste åtgärderna
Nybyggnation av fristående byggnad
Tillbyggnad
Mindre åtgärder
Förhandsbesked
Rivning (enskilt ärende)
Anmälan
Svartbygge
Eventuellt tillkommande avgifter i samband med bygglov

Kontakt

Bygglovsavdelningen

Telefontid alla vardagar kl 10:00-12:00
Drop-in-besök påKommunhuset Kristallen
onsdag-fredag kl 10:00-12:00

Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Passar inte drop-in-tiden är du välkommen att kontakta oss och boka en besökstid. För mer information, kontakta Medborgarcenter.

Medborgarcenter Kristallen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: lunds.kommun@lund.se

Öppettider:

Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 8–16
Dag före röd dag: kl. 08–15

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:stadsbyggnadskontoret@lund.se