Ovanligt många vill bygga nytt eller riva

Vi får in många lovansökningar och anmälningar vilket innebär att det kan dröja innan du får återkoppling. Vi eftersträvar att svara inom 48 timmar men det kan dröja längre. Handläggningstiden är normalt max 10 veckor men kan nu vara upp mot 20 veckor. Vi beklagar detta och ber om förståelse för situationen.

Bygglovsavdelningen har telefontid måndag, onsdag, torsdag 10-12 och 13-15 samt fredag 10-12. Byggnadsinspektörerna är tillgängliga måndag och torsdag kl 13-15.
Telefon: 046-359 50 00 E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se 

Altan, uterum, skärmtak

Det behövs oftast inget bygglov för en altan eller terrass vid en villa eller radhus. Däremot kan det krävas för uterum. Inglasning av en balkong eller uteplats under tak kräver bygglov.

Direkt till altaner

Direkt till uterum

Direkt till skärmtak

Detaljplanen styr vad du får göra

I detaljplanen står det bland annat hur byggnader ska användas, utformas och placeras. När du gör en anmälan eller söker bygglov tittar vi alltid på vad detaljplanen säger om din tomt.

Hitta din gällande detaljplan

Läs mer om detaljplaner

Altaner

Är din planerade altan inom begränsningarna nedan får den strida mot gällande detaljplan eller områdesbestämmelser. Bygglovsguide finns längst ner på sidan.

Då behöver du inte bygglov

Stämmer alla punkter nedan behöver du inte söka bygglov.

 • Altanen är lägre än 1,8 meter
 • Den placeras inom 3,6 meter från din villa eller radhus.
 • Den placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen.
 • Området är inte är utpekat som särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.
  Mer information om kulturhistoriska byggnader och miljöer

Då behöver du bygglov

Stämmer en eller flera punkter behöver du söka bygglov.

 • Altanen är högre än 1,8 meter
 • Den placeras längre bort än 3,6 meter från din villa eller radhus
 • Den placeras närmre än 4,5 meter från tomtgränsen.
 • Om området är utpekat som särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.
  Mer information om kulturhistoriska byggnader och miljöer

Boverkets webbplats

Uterum

Ett nytt uterum kräver oftast bygglov. Inom detaljplanerat område är det bara om uterummet kan räknas som friggebod eller attefallstillbyggnad som det är bygglovsbefriat. Även om en attefallsbyggnad är bygglovsbefriad krävs en anmälan och startbesked innan du får påbörjar dina åtgärder. Utanför detaljplanerat område är en liten tillbyggnad eller en mindre friliggande byggnad (komplementbyggnad) oftast bygglovsbefriad och inte heller anmälningspliktig. 

Inglasning av en befintlig uteplats under tak kräver oftast bygglov eftersom det räknas som en fasadändring, oavsett om uteplatsen är fristående eller i direkt anslutning till huvudbyggnad. Men inom detaljplanerat område krävs bara bygglov om åtgärden väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Bedömning görs i varje enskilt fall. Utanför detaljplanerat område krävs inte bygglov för fasadändringar.

Tänk på att ett uterum inte får användas som bostad utan ska vara avgränsat från den övriga bostaden med en tydlig klimatskärm, så som yttervägg och dörr. Ett uterum har inte isolering eller permanenta uppvärmningsanordningar. Önskar du exempelvis installera ett element i ditt uterum förändras användningssättet och därför även byggreglerna. Detta kan till exempel innebära krav på energihushållning.

Mer information om friggebod och attefallshus 
Exempelritning på uterum
Boverkets webbplats

Skärmtak

Då behöver du inte bygglov

Stämmer alla punkter nedan behöver du inte söka bygglov.

 • Det planerade skärmtaket ska placeras över en uteplats, balkong eller entré till villa eller radhus.
 • Det planerade skärmtaket tillsammans med övriga skärmtak på tomten högst är 15 kvadratmeter.
 • Skärmtaket monteras minst 4,5 meter från tomtgränsen.
 • Området är inte är utpekat som särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.
  Mer information om kulturhistoriska byggnader och miljöer

Då behöver du bygglov

Stämmer en eller flera punkter nedan behöver du söka bygglov.

 • Det planerade skärmtaket tillsammans med övriga skärmtak på tomten är mer än 15 kvadratmeter.
 • Skärmtaket monteras närmare än 4,5 meter från tomtgränsen.
  Är det närmare en tomträns mot en granne kan det räcka med att grannen godkänner placeringen. Vi rekommenderar att grannens godkännande sker skriftligt för att undvika eventuella missförstånd i framtiden.
 • Området är är utpekat som särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.
  Mer information om kulturhistoriska byggnader och miljöer

Boverkets webbplats

Ansök om lov / gör en anmälan

När du ansöker om lov eller gör en anmälan får du betala en avgift. Storleken på avgiften beror främst på vad du planerar att göra.

Mer information om avgifter och taxor

Bygglovsguider

Bygglovsguide för att glasa in altan, veranda eller balkong
4. Gör din ansökan
3. Handläggning
2. Bilagor
1. Förberedelser
Bygglovsguide för att bygga altan, veranda eller balkong
4. Gör din ansökan
3. Handläggning
2. Bilagor
1. Förberedelser