Buller

Buller kan uppstå från olika aktiviteter och kan upplevas som störande. I Lunds kommun finns ett åtgärdsprogram mot buller från vägtrafik och järnvägstrafik.

Buller från verksamheter

Externt buller förekommer från de flesta industrier, dels från själva tillverkningsprocessen, dels från transporter, materialhantering och fläktar. Även vid byggarbetsplatser förekommer en hel del buller under olika skeden i arbetet. Särskilt under sprängnings- och grundläggningsarbeten kan bullret bli så starkt att det ofta orsakar påtagliga störningar bland dem som bor nära byggplatsen. Verksamheter typ lantbruk kan också orsaka bullerproblem.

Buller från skjutbanor

Verksamhet vid skjutbanor bedrivs huvudsakligen i föreningsform genom jaktföreningar, jaktskytteklubbar, skytteföreningar eller sportskytteklubbar. I Lunds kommun finns ett antal skjutbanor med civil skytteverksamhet samt militär skytteverksamhet på Revingehed. Ett skott från ett skjutvapen är ett ljud av impulskaraktär. Skottljudet har en hög nivå med mycket kort varaktighet vilket leder till att det märks tydligt i omgivningen.

För civila skjutbanor inrättade för skjutning är miljönämnden tillsynsmyndighet. När det gäller den militära verksamheten har generalläkaren tillsynsansvaret.

Buller från vägtrafik

Kommunens tekniska förvaltning ansvarar för de kommunala gatorna och det buller som trafiken på dem orsakar, så störs du i din bostad av trafikbuller från en kommunal gata ska du i första hand vända dig till tekniska förvaltningen.

Trafikbuller från kommunala gator

Störs du av buller från en statlig väg är det Trafikverket du i första hand ska vända dig till, som ansvarar för de statliga vägarna.

Trafikverket Sök på ”bullerskydd” för att komma till rätt sida.

Buller från järnvägstrafik

Trafikverket har ansvaret för buller från järnvägstrafik. Trafikverket har ett sektorsansvar för systemet för järnvägstransporter och är dessutom spårhållare, vilket ger ett ansvar att åtgärda eventuella problem och störningar i transportsystemet. Störs du av buller från järnvägstrafik ska du därför i första hand vända dig till Trafikverket.

Trafikverket

Buller från flygtrafik

Flygtrafik och flygplatser kan påverka många i flygplatsens omgivning och hur flygvägssystemet utformas har stor betydelse för bullrets spridning och störningarnas utbredning i flygplatsens närhet. I Lunds kommun finns det ingen flygplats, men flygtrafik till och från Malmö Airport och Köpenhamns flygplats kan påverka boende i Lunds kommun. Länsstyrelsen i Skåne är tillsynsmyndighet för Malmö Airport.

Flygplan och flygvägar kan följas via dessa länkar:

Malmö airport

Köpenhamns flygplats

Buller från musikevenemang

Genom god planering och rätt förutsättningar blir musikevenemang uppskattade av både publik och närboende. För att säkerställa att ljudnivån inte överskrider gällande riktvärden behöver ljudmätningar göras.

Om verksamhetsutövaren planerar att sälja eller servera livsmedel i någon form i samband med evenemanget ska miljöförvaltningen kontaktas. Tänk även på att ha en fungerande avfallshantering.

Buller inom byggnader

I byggnader finns en rad fasta installationer som kan alstra buller, bland annat fläkt- och ventilationsanläggningar, hissar, värmepumpar och fjärrvärmesystem. Det är främst i samband med sömn som denna typ av ljud uppfattas störande. Om det gäller buller i fastigheten där du bor bör du prata med fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen.

Buller kan också komma från aktiviteter inne i byggnaden, till exempel från grannar, gemensam tvättstuga, hantverks- och handelsverksamhet, restauranger. I första hand ska du vända dig till den som bullrar eller hyresvärden för att komma tillrätta med bullerproblemen.

Miljöförvaltningens tillsyn

Du ska i första hand vända dig till den som orsakar störningen då de enligt miljöbalken är ansvariga för att verksamheten inte orsakar olägenhet för omgivningen. Vidtar de inga åtgärder och/eller du inte är nöjd med deras svar kan du vända dig till miljöförvaltningen som kan utöva tillsyn för att kontrollera om miljöbalkens krav efterlevs.

Åtgärdsprogram mot buller

Lunds kommun har haft sitt första åtgärdsprogram mot buller för åren 2014-2018 och har nyligen tagit fram ett nytt program för åren 2019-2023. Som underlag till det nya åtgärdsprogrammet ligger den bullerkartläggning av omgivningsbuller som gjordes 2016.

Programmet omfattar buller från vägtrafik och järnvägstrafik, såväl kommunala som statliga.

Målsättningen med åtgärdsprogrammet är att skapa en grund för ett systematiskt och kontinuerligt arbete med buller i Lunds kommun. Förhoppningen är att programmet skapar en förbättrad ljudmiljö och ett ännu attraktivare Lund, samtidigt som det leder till en förbättrad hälsa hos Lundabor.

Åtgärdsprogrammet är upprättat med stöd av förordningen om omgivningsbuller (SFS 2004:675).

Åtgärdsprogrammet mot buller

Kontakt

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se