Markanvisningstävling: Parkkvarteren 2020

Tre byggrätter i Brunnshögs nav, med direkt tillgång till högklassig parkmiljö och spektakulära projekt.

Se prospekt

Lämna anbud

Inspelning från Pitch&Match den 14 oktober finns längst ner på denna sida.

Dokument

Arrendeavtal

Broschyr med vision: Framtiden ligger i Brunnshög

Detaljplan för Östra Torn 27:2 (Centrala Brunnshög Parkkvarteren)

Hållbara Brunnshög: en sammanfattning

Hållbarhetsöverenskommelse för Brunnshög

Köpekontrakt

Kvalitetsriktlinjer för allmän platsmark i centrala Brunnshög

Parkeringsnorm för cykel och bil i Lunds kommun (2018)

Tredjedelsmålet

Frågor och svar

Om du har en fråga som saknar svar, skicka ett mejl till ib.rosvall@lund.se.

1. Kan jag tävla om flera byggrätter?

Ja, det finns ingen begränsning. Ni kan alltså tävla om alla tre byggrätter. Se bara till att lämna in anbud för respektive byggrätt separat.

2. Måste jag som anbudsgivare samarbeta med något av företagen från Pitch&Match?

Nej, det är helt fritt för anbudsgivare vilken eller vilka innovationer man tar med i anbudet. Pitch&Match kan också fungera som inspiration.

3. Måste varje anbud ha en unik innovation/samarbete?

Nej, flera anbud kan innehålla samma innovation.

4. Är det endast de digitala formulären kring innovation och hållbarhet, samt pris som ska lämnas in, eller ska man även lämna in gestaltningsförslag med planer, sektioner, renderingar etc?

Det är enbart det som står i formuläret som ska lämnas in. Gestaltningsförslag ska inte lämnas in i detta skede.

5. Anonymiseras anbuden?

Ja, mottagande kontrollperson på Lunds kommun anonymiserar anbuden. På så vis kan varken jury eller tävlingssekreterare se vems anbud som hör till vem. Även priset kommer döljas för juryn och tävlingssekreterare – de kommer alltså enbart att fokusera på kriterierna kring innovation, arkitektval och hållbarhet.

6. Vad var senaste pris?

För bostadsrätt: 5500 kr/BTA, maj 2020 (Gryningen 3, södra Brunnshög).

7. Kan en byggaktör vinna alla tre byggrätter?

Ja. Alla anbud anonymiseras.

8. Går det att ladda upp referenser som pdf?

Det går inte att bifoga pdf:er i formuläret. Däremot går det fint att länka.

9. Vad gäller för gemensamhetsanläggningen? Behöver vi vara med och driva frågor kring ledningsdragning, gestaltning m m?

Ja, det är delägarna i gemensamhetsanläggningens ansvar att gemensamt samordna detta.

10. Är det rätt uppfattat att arkitektval endast bedöms utifrån tidigare genomförda referensprojekt och att skisser på de aktuella tomterna inte kommer att utgöra ett bedömningskriterie?

Det är rätt uppfattat.

11. Det står ”max 500 tecken per område”. Är det inklusive mellanslag?

Ja.

12. Måste man göra en ny ansökan för varje tomt om man ämnar lämna på alla tre? Det går inte att kryssa i alla tre rutor nämligen.

Ja, man lämnar ett anbud för en byggrätt.

13. I en markanvisningstävling nyligen kunde kommunen inte acceptera ett förslag med två radhuslängor ovanpå varandra då det behövdes en gemensam trappa och hiss för att nå de övre radhusen. Detta kunde inte godkännas då det inte uppfyllde definitionen av radhus enligt BBR:

”Radhus är självständiga från övriga radhus i samma länga visuellt och funktionellt. Om det istället är ett hus där bostäderna inte är självständiga från varandra utan har gemensamma bostadsfunktioner, till exempel gemensamma entréer är det ett flerbostadshus.”

14. Har Lunds kommun en annan syn på saken? Att de övre radhusen skulle ha egna entréer tre våningar upp känns inte rimligt.

Det finns ingen detaljplanbestämmelse som reglerar att det måste vara trevåningsradhus med ”radhus/etagelägenheter” byggda på taket. Det är en intention och står alltså inte i detaljplan, utan ska snarare ses som gestaltningsinspiration.

Ambitionen är att få många entréer ut mot parken och etagélägenheter med terrass mot parken. Det kan kanske kallas ”staplade radhus”?

15. I prospektet hänvisar ni till Lund kommuns generella p-norm, vilket för flerbostadshus är 0,92 för aktuellt område enligt zon-kartan. Sedan är det ju möjligt att reducera p-behovet genom bilpool m.m. När jag sedan läser broschyren ”Tredjedelsmålet” så framgår nedan info. Vad innebär att normtalet för bil är något lägre i Brunnshög, dvs vilken p-norm ska vi utgå ifrån?

”Normtalen för bil är något lägre i Brunnshög med anledning av spårvägen. Bilparkering hänvisas till mobilitetshus med undantag för handikapparkering och bilpoolsbilar. Bilpoolspaket ger 30 % reduktion av antalet parkeringsplatser. Det finns även möjlighet att få ytterligare 10 % reduktion om extra mobilitetsåtgärder genomförs.”

Normalt sett inom ”övriga staden” är p-normen 9 platser/1000 kvm BTA, men tack vare att fastigheterna är belägna inom 500 m från spårvägshållplats är p-normen 8 platser/1000 kvm BTA.

16. Nedan text anges i Köpekontraktet. Vilka GA avses, finns det framtagen någon ca-kostnad för anläggning och drift?

Utbyggnaden ska ske i huvudsaklig överensstämmelse med detaljplanen enligt punkt 2 ovan. Byggherren är medveten om att Fastigheten kommer att bli ansluten till gemensamhetsanläggningar. Detta innebär bland annat att Fastighetens ägare blir skyldig att bekosta sina andelar av planeringen, anläggandet och driften av anläggningarna. Byggherren förbinder sig att ansöka om och medverka till genomförandet av erforderliga förrättningar enligt anläggningslagen för de anläggningar som kan befinnas nödvändiga för Fastigheten och anslutande fastigheter.

GA blir aktuellt för skötsel av samfälld mark, eventuella gemensamma ledningar och kan även vara en lösning för gemensam hkp-parkering. Kostnader för detta är svårt att uppskatta men kostnaderna fördelas enligt de andelstal som ges vid bildandet av GA:n.

17. I köpekontraktet anges nedan text. Innebär det alltså att ingen geoteknisk utredning har gjorts, och att det är upp till varje byggherre att utföra egna provtagningar på plats? Under pkt 9 framgår det förvisso att kommunen utför schaktning och grovplanering, men den är väl mer generell…

"Det ankommer på Byggherren att bekosta geotekniska och övriga undersökningar som bedöms erforderliga."

Det har utförts en översiktlig geoteknisk undersökning av Brunnshög men mer noggranna utredningar förväntas byggherren utföra.

18. Arkitekt-referens: ska referensprojekten vara färdigställa, dvs slutbesked ska ha erhållits?

Slutbesiktning är inget krav, men man måste kunna avgöra god arkitektonisk kvalitet.

19. Hur ser tävlingsjuryn på om ett arkitektkontor finns med i två anbud rörande samma tomt? Kommer poängbedömning av arkitektval att påverkas?

Detta har tävlingsjuryn inga synpunkter om. Poängbedömning kommer således inte att påverkas.

20. Måste projekten vara genomförda, eller kan även tävlingsförslag / projekt i exempelvis program-, system- eller bygghandlingsskede redovisas?

Projekten måste vara genomförda så till den grad att det går att avgöra den arkitektoniska kvaliteten. Så huset behöver i princip stå färdigt, men det finns inget krav på att exempelvis slutbesiktning är genomförd.

21. Kan man beskriva fler än ett referensprojekt? Om så är fallet, gäller då 500 tecken per projekt eller 500 tecken sammantaget för alla projekt som redovisas? 

Fler projekt kan redovisas, 500 tecken totalt.

22. Får text för referensprojekten vara mer än 500 tecken i den länkade referensbeskrivningen,  om beskrivningen i själva anbudsformuläret håller sig under 500? 

Ja, det finns ingen spärr, men vi rekommenderar anbudslämnare att vara så kort och koncis som möjligt.

23. Finns det en digital plattform framtagen för Brunnshög som man förväntas medverka på, eller förväntas man i anbudet lämna ett eget förslag på en digital lösning?

Det finns ett pågående samarbete mellan ett antal aktörer som man kan ansluta till.

24. Jag har en fråga om priset som anges per BTA är för exploaterad BTA eller angiven BTA?

Det är för angiven BTA.

25. Hur ska detaljplanens höjder tolkas för den illustration ni visar i prospektet för byggrätt B och C? Om man förutsätter att byggrätt B och C har mätvärda sidor mot både parken och gårdssidan med byggnadshöjd om 10 m är det ej möjligt att få plats med de två indragna våningar som illustreras i tävlingsprogrammet, när ett indrag motsvarande 45 graders vinkel från tiometersnivån läggs in från båda sidor blir det enbart plats för fyra våningar.

Eftersom vi inte reglerar våningsantal så kan man utgå från byggnadshöjden på beräkningsgrundande fasad (tänk på att man ska utgå från medelnivå allmän platsmark/gata om fasaden är närmare allmän platsmark än 6m). Dvs sektionen längst till höger bör som princip vara ok (medelmarknivån). Se exempel för byggrätt C genom att klicka här.

26. Vi har uppfattat det som att del 1 är en kryssövning där man kryssar i om man avser att utföra föreslagen åtgärd. Stämmer det?

Det stämmer.

27. Om man har en innovation eller koncept som passar på många olika delar(pkt 1-10), vill ni att vi beskriver dem under varje punkt eller räknas de in ändå även om den inte beskrivs under respektive punkt?

Vi vill att de beskrivs under varje punkt.

28. Är angiven exploatering per byggrätt den maximala exploateringen? Räknas komplementbyggnader in i max-exploateringen eller är det ok att miljöhus, växthus och annat överstiger denna siffra?

Utrymmen för bostadskomplement räknas ej med i angiven byggrätt.

29. Jag undrar över hur man skall redovisa sina referensprojekt? Skall man länka till en hemsida eller skall man bifoga en pdf?

Via formuläret länkar ni till en sida. Denna kan antingen gå till en nedladdningsbar pdf eller en hemsida.

30. Eftersom det är tillåtet att länka – finns det en möjlighet att faktiskt presentera och svara på det ni efterfrågat mer utförligt än de 500 tecknen via länkar? Man hade ju till exempel kunnat presentera skisser på tänkt byggnation via länkar eller beskriva mer än en åtgärd under respektive punkt.

Det finns ingen spärr kopplad till själva dokumenten som ni skickar in. Men det är endast formulär och byggda/genomförda referenser som juryn bedömer. Vi kommer alltså inte att inkludera eventuella fasadförslag eller liknande i bedömningen.

31. Undrar hur ni ser på användning av skärmtegel som fasadmaterial i detaljplanen (PÅ 13/2018 1281K-P256) där det anges att ” Fasadmaterial ska i huvudsak vara tegel.”?

Det är ok, syftet är ett gediget material. Sedan tillkommer utformningsdiskussion inför eventuell ansökan om bygglov.

32. I volymsillustrationerna i prospektet ser det ut att vara bara ett indrag med två lika djupa våningar ovanför byggnadshöjdens begränsning på 10m. Detta verkar då inte stämma med den figur som bifogades i ovan nämnda svar (se fråga 25). Avsikten ser ut att vara som i illustrationerna men detaljplanen säger något annat. Vi undrar vad som gäller?

Plantolkningen väntar vi med till när det finns gestaltningsförslag. Men vi garanterar att detaljplan kommer att medge det antal BTA som uppges i prospektet.

33. Jag skulle önska ett förtydligande om priset ska anges som ett totalt pris eller om priset ska anges per BTA?

Priset är per BTA.

34. Under arkitektval bedömer ni ett antal kriterier men det ska visas via länkar. Vi tänkte länka till projekt på vår hemsida som vi anser uppfylla dessa kriterier. Hade ni tänkt er någon mer förklarande text kring HUR projekten uppfyller era kriterier? 

Det räcker att ni länkar till själva projekten, kompletterande text behövs ej.

35. Ser att det inte finns någon särskild plats att infoga länkar på… så det måste alltså läggas in i respektive ruta med max 500 tecken?

Ja, det stämmer, i de fall ni väljer att länka. Det är ju främst för arkitektreferens som just länkar efterfrågas. Se fråga 30 ovan.

Viktiga datum

14 oktober: Pitch&Match.

9 december: Sista dag att lämna anbud.

Pitch&Match

Flowloop 10:30

Altered 22:10

Again 34:12

Orbital systems 47:20

Airturb 01:01:25

Peafowl 01:13:55 

Ekolution 01:29:30 

Basilisk 01:43:07

Kebony 01:56:17

Brainlit 02:12:18