En bärkraftig livsmiljö

Brunnshög ska visa vägen till ett smartare och mer hållbart samhälle. Samtidigt är hållbarhet ett brett begrepp som innehåller såväl ekologiska som ekonomiska, sociala och kulturella aspekter.

Illustration av målet att minimera klimatpåverkan i Brunnshög.
Begreppet hållbarhet behöver definieras tydligare för att bli operativt. Därför arbetar vi utifrån tre hållbarhetsmål för Brunnshög:

 1. Hur kan vi minimera klimatpåverkan?
 2. Hur kan vi balansera byggandet på den goda jorden?
 3. Hur kan vi maximera sinnesupplevelserna för att skapa en stimulerande stadsmiljö att bo och verka i?

För att uppnå de högt ställda målen för Brunnshög behövs en kontinuerlig och nära dialog och samverkan mellan många olika aktörer i samhället, såsom forskarvärlden, näringslivet, ideella organisationer och medborgarna. Exempel på hur vi för en sådan dialog är Brunnshögskontraktet, tredjedelsmålet och vårt hållbarhets-pm. De innehåller de olika åtagandena för att minimera klimatpåverkan, balansera den goda jorden och maximera stadsliv och sinnesintryck som alla aktörer som har en del i Brunnshögs utbyggnad åtar sig.

För att maximera stadsliv och sinnesintryck behöver vi arbeta med aktivitet, innovation och variation. I Brunnshög finns en variation av upplåtelseformer och hustyper. 50 % av husen är hyresrätter, 50 % är bostadsrätter. Brunnshögsprojektet deltar också i flera forsknings- och utvecklingsprojekt i samarbete med lokala högskolor, universitet och företag. Samarbetet handlar om alltifrån normkritisk planering av allmän plats till småskalig energiförsörjning.

1. Minimera klimatpåverkan

Anknyter till följande av FN:s globala mål: 6, 7, 9, 11, 12 och 13

Hållbarhetsöverenskommelser med byggaktörer

 • Fjärrvärme från forskningsanläggningarna används i alla fastigheter
 • Alla fastigheter som erbjudits lågtempererad fjärrvärme har också valt att använda det
 • 70 % av byggnaderna har egen solelsproduktion
 • 74 % har bopärm med info om hållbarhetsmål och hur man bidrar till att nå dem
 • 88 % av fastigheterna erbjuder bilpoolsmedlemskap
 • 48 % av fastigheterna erbjuder cykelpool, många även med el- och lådcykel
 • 35 % erbjuder reparationsrum/-yta för cykel
 • 100 % erbjuder möjlighet till källsortering i köket

Åtaganden från Brunnshögskontraktet

 • Forskning som värmer

Forskningsanläggningarna ESS och MAX IV kommer att generera stora mängder överskottsvärme. För att ta vara på denna bygger Kraftringen världens största lågtempererade fjärrvärmenät. Energin, som annars skulle ha gått till spillo, återanvänds på ett innovativt och effektivt sätt – helt i linje med Brunnshögs vision om en hållbar stadsutveckling.

 • Framtiden går på räls

Spårvägen mellan Lund C och ESS är en satsning på framtidens kollektivtrafik. Fördelarna är uppenbara – spårvägar kan transportera många människor samtidigt, de är miljövänliga och släpper inte ut några avgaser eftersom de drivs med el.
Spårvägen kommer att gå i trafik under hösten/vintern 2020 och är en del av tredjedelsmålet. Tredjedelsmålet innebär att maximalt en tredjedel av trafiken till och från Brunnshög ska ske med bil, och minst två tredjedelar ska ske med cykel eller kollektivtrafik.

2. Balansera den goda jorden

Anknyter till följande av FN:s globala mål: 12

Hållbarhetsöverenskommelser med byggaktörer

 • 40 % av fastigheterna har växthus
 • 96 % av husen erbjuder möjlighet till odling på fastigheten

Åtaganden från Brunnshögskontraktet

 • Härodlat i stället för närodlat

Parker med ätbara växter. Odling på innergårdarna, taken och i matbutiken, liksom forskning i världsklass kring livsmedel och odling. I Brunnshög möts stad och land – de bördiga odlingsfälten flätas samman med den tätbebyggda stadsmiljön, där kontakten med den goda jorden alltid finns runt hörnet.

 • Infrastruktur som suger

Då Brunnshög byggs tätt krävs en yteffektiv avfallshantering. I anslutning till stadsdelens övriga infrastruktur byggs därför ett stort sopsugssystem. Avfallsinkasten ska vara anpassade för snabb, hygienisk och enkel hantering av avfallet med hög grad av automation. På så vis slipper sopbilar köra in i och ut ur stadsdelen – avfallet skickas direkt till avfallscentralen i stället.

3. Maximera stadsliv och sinnesintryck

Anknyter till följande av FN:s globala mål: 11 och 12

Hållbarhetsöverenskommelser med byggaktörer

 • Arkitektradhusen – fyra radhuslängor, 28 radhus - alla med ett eget unikt utseende och uttryck för en upplevelserik plats
 • Tre samarbeten mellan teknikföretag och byggaktörer för nya system och hög innovationsgrad

Åtaganden från Brunnshögskontraktet

 • För framtidens klimat

Klimatförändringarna som väntar medför risker för kraftiga skyfall och översvämningar. I Brunnshög skapas därför ett sammansatt system för hantering av dagvatten med kanaler, öppna dagvattenstråk och fördröjningsdammar. Genom dessa system görs dagvattnet synligt i hela stadsdelen och blir ett självklart inslag i Brunnshög.

Hur vi arbetar med hållbarhet