Med framtiden i sikte

I framtidens stad ställs helt andra krav på hållbarhet än i dag. Brunnshög ska vara ett europeiskt föredöme, en pionjär som står längst fram i utvecklingen.

För att uppnå de högt ställda målen behövs en kontinuerlig och nära dialog mellan många aktörer i samhället: forskarvärlden, näringslivet, ideella organisationer och medborgare. På den här sidan har vi samlat resultatet av denna samverkan; konkreta exempel på vad som gör Brunnshög hållbart – på riktigt.

Här kan du i stället läsa om processen, hur vi arbetar med hållbarhet.

Forskning som värmerForskingsanläggningarna

Forskningsanläggningarna ESS och MAX IV kommer att generera stora mängder överskottsvärme. För att ta vara på denna bygger Kraftringen världens största lågtempererade fjärrvärmenät. Energin, som annars skulle gått till spillo, återanvänds på ett innovativt och effektivt sätt – helt i linje med Brunnshögs vision om en hållbar stadsutveckling.

MAX IV & ESS

Illustration: Henning Larsen Architects.

Visionsbild BrunnshögHärodlat i stället för närodlat

Parker med ätbara växter. Odling på innergårdarna, taken och i matbutiken. Och forskning i världsklass kring livsmedel och odling. I Brunnshög möts stad och land – de bördiga odlingsfälten flätas samman med den tätbebyggda stadsmiljön, där kontakten med den goda jorden alltid finns runt hörnet.

Illustration: Mandaworks.

BrunnshögFramtiden går på räls

Spårvägen mellan Lund C och ESS är en satsning på framtidens kollektivtrafik. Fördelarna är uppenbara – spårvägar kan transportera många människor samtidigt, de är miljövänliga och släpper inte ut några avgaser eftersom de drivs med el.

Spårvägen kommer att gå i trafik i december 2020 och är en del av tredjedelsmålet: maximalt en tredjedel av trafiken till och från Brunnshög ska ske med bil, minst två tredjedelar ska ske med cykel eller kollektivtrafik.

Medaljgatan_Brunnshög Infrastruktur som suger

Då Brunnshög byggs tätt krävs en yteffektiv avfallshantering. I anslutning till stadsdelens övriga infrastruktur byggs därför ett stort sopsugssystem. Inkasten ska vara anpassade för snabb, hygienisk och enkel hantering av avfallet med hög grad av automation. På så vis slipper sopbilar köra in i och ut ur stadsdelen – avfallet skickas direkt till avfallscentralen i stället.

Läs mer om sopsugssystemet på Lunds Renhållningsverks sidor

Illustration: Karin Serin.

Dagvattensystem i Brunnshög För framtidens klimat

Klimatförändringarna som väntar medför risker för kraftiga skyfall och översvämningar. I Brunnshög skapas därför ett sammansatt system för hantering av dagvatten med kanaler, öppna dagvattenstråk och fördröjningsdammar. Genom dessa system görs dagvattnet synligt i hela stadsdelen och blir ett självklart inslag i Brunnshög. 

Flygfoto över NobelparkenParker först

I Brunnshög anläggs parkerna innan bebyggelsen runtomkring står klar. Det gör att boende och verksamma får tillgång till uppvuxna grönområden från dagen de flyttar in. Parkerna behövs också tidigt eftersom de fyller viktiga gröna funktioner – bland annat för vattenhantering. Grönt nöje ger grön nytta, helt enkelt.

Om parkerna i Brunnshög.

 

Ett axplock av projekt

Vad vore Brunnshög utan dess byggnader? Nedan följer ett urval av ett fåtal – av många – hållbara byggnader som står klara eller byggs i stadsdelen.

Xplorion

Bild på XplorionLKF:s spjutspetsprojekt visar vägen mot ett hållbart boende. Fokus ligger på innovativa och klimatsmarta lösningar för hyresgästens vardag och gemenskap. Det bilfria huset erbjuder bland annat elbil, flera elcyklar och cyklar från den gemensamma fordonspoolen, det producerar sin egen el genom solceller och är så pass välisolerat att knappt någon värme behöver tillföras till lägenheterna.

Xplorion har blivit utsett till Årets Bygge i kategorin bostäder av Byggindustrin och Årets klimatsmarta boende av Sveriges Allmännytta. 

Mer om Xplorion.

Soluppgången

Bild av SoluppgångenMed visionen om att det ska vara enkelt och njutbart att leva klimatsmart har Solbjer Bostad uppfört åtta plusenergiradhus. De välisolerade husen (U-värde för konstruktionerna: mellan 0,08-0,10 W/m²·K, fönsterna: 0,8 W/m²·K), solceller och ultralåg fjärrvärme gör att driftkostnaden blir låg och att husen genererar mer energi än vad de gör av med. Soluppgången innehåller flera andra innovativa energibesparande åtgärder – bland annat en avloppsvärmeväxlare gör att värmen från använt varmvatten återanvänds.

Bild på LagerkransenLagerkransen

I Brunnshög bygger Lansa och Wästbygg Sveriges första Miljöbyggnad Guld i trä, med en stomme av korslimmat trä som täcks med danskt tegel. Taket bekläs med solceller och i källaren installeras värmepumpar. På sikt är det tänkt att fastigheten ska kunna dela energianvändning med intilliggande fastigheter. För hyresgästerna kommer det också att finnas en gemesam fordonspool med lådcyklar och elbilar.

 

 

Relaterad information