Bygatorna

Längst österut i Brunnshög finns en idé om att skapa Bygatorna – sex smala gator som leder rakt ut i odlingslandskapet och Kunskapsparken.

Bygata

Längs gatorna – som är inspirerade av klassiska skånska bygator, men i ny tappning – finns bebyggelse i två till tre våningar i form av radhus, parhus samt enstaka friliggande byggnader av olika karaktär. Husen ligger tätt på rad, vilket tillsammans med raderna av träd skapar en vindskyddad miljö. Tanken med bygatorna är att kunna erbjuda ett mer lantligt bostadsalternativ i direkt närhet till det mer urbana Brunnshög. Här ska man kunna ha tillgång till odlingsmark, plats för djur och mindre verksamheter – utan att behöva ha bil. Stadens service, som skolor, dagis och butiker, finns inom bekvämt cykelavstånd.

Bebyggelsen får en lantlig karaktär genom lägre och mindre hus med stora friytor och odlingsjord bakom knuten. Detta gör att Lund kan erbjuda tätortsnära bostäder och verksamheter i kombination med landsbygdens alla kvaliteter.

Bygatorna är inte planlagda och beräknas, om de blir förverkligade, stå klara efter 2030.