Positivt besked för Brunnshögs framtid

4 maj, 2018

Forskningsanläggningen ESS säkerhetsklassas i kategori 2. Det innebär att beredskapszonen på 700 meter inte påverkar bebyggelsen i de planerade Brunnshögsområdena. Detaljplanerna har nu vunnit laga kraft och utbyggnadsprocessen fortsätta som planerat. Här har vi samlat frågor och svar om ESS och planerna i Brunnshög.

Follow this link for information in English >>

Även inom beredskapszonen på 700 meter från ESS kommer det fortfarande att vara fullt möjligt att ha bebyggelse inom zonen. Det kommer finnas en beredskap som gör att man vet hur man ska agera om det skulle ske en olyckshändelse på ESS. Utanför zonen behöver kommunen och byggaktörerna inte förhålla sig till beredskapskategorin över huvud taget när man planerar bebyggelse.

- Strålsäkerhetsmyndigheten har gjort ett gediget arbete. Det känns nu tryggt och inspirerande att det finns förutsättningar och underlag att kunna fortsätta arbetet med Science Village Scandinavia samt Brunnshög när vi fått klartecken från länsstyrelsen samt regeringen, säger Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör i Lunds kommun.

Beskedet från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, innebär att de av Länsstyrelsen tidigare prövade planområdena i Brunnshög ligger utanför beredskapszonen och Länsstyrelsen har nu meddelat Lunds kommun att de aktuella detaljplanerna kan vinna laga kraft.

Sedan tidigare har Länsstyrelsen även upphävt detaljplanen för Science Village Scandinavia, SVS, som ligger intill ESS. Lunds kommun har överklagat detta beslut till regeringen som nu har till uppgift att pröva om upphävandet var riktigt eller ej. I dagarna skickar kommunen in ett yttrande till regeringen som gäller detaljplanen för Science Village där det nya underlaget kring säkerhetsklassning och beredskapszon är ett viktigt underlag. Förhoppningen är att snabbt få ett lika positivt besked kring den planen så att utvecklingen av Brunnshög kan gå vidare även där.

Vill du veta mer om ESS? Sveriges Radios Vetenskapsradion har gjort ett reportage om forskningsanläggningen som du kan lyssna på. Klicka här >>

Frågor och svar om ESS och Brunnshög

Vad är en beredskapszon?

Så här förklarar Strålsäkerhetsmyndigheten begreppet: ”Beredskapszoner är områden där skyddsåtgärder förbereds. Förberedelserna ger förutsättningar att kunna genomföra effektiva skyddsåtgärder för allmänheten vid en olycka. De skyddsåtgärder som förbereds kan genomföras fullt ut, delvis eller inte alls vid en olycka beroende på händelsen och möjligheterna att genomföra dem”. Källa: Strålsäkerhetsmyndigheten >> 

Vad innebär det att ESS nu placeras i kategori 2?

Det innebär att beredskapszonen kommer att sträcka sig ungefär 700 meter utanför ESS. Inom denna zon kommer det fortfarande att vara fullt möjligt att ha bebyggelse men det kommer finnas en beredskap som gör att man vet hur man ska agera om det skulle ge en olyckshändelse på ESS. Utanför zonen behöver kommunen och byggaktörerna inte förhålla sig till ESS över huvud taget när man planerar bebyggelse.

Hur kommer jag få reda på att det har hänt en olycka om jag befinner sig inom beredskapszonen? Hur ska jag agera?

En beredskapsplan kommer att finnas när ESS är i drift och det finns verksamhet eller bostäder i området. Det vi vet än så länge är det kommer handla om ett ljudlarm som uppmanar till att gå inomhus under en kortare tidsperiod. I samband med frågor om strålning används inte sannolikheten för en olyckshändelse, utan endast konsekvens. E22:an ligger också inom de 700 meterna men trafiken där kommer inte att påverkas i händelse av en olycka.

Vad innebär detta för utvecklingen av Brunnshög?

Vi har fått ett besked om att den absoluta majoriteten av Brunnshög ligger utanför beredskapszonen för ESS. Det är glädjande att vi kan nu kan fortsätta planeringsarbetet och utbyggnaden i centrala Brunnshög som planerat. En beredskapszon reglerar inte vad som är lämpligt att bygga utan endast att det ska finnas en plan för beredskap.

Gjordes ingen riskanalys innan Brunnshögsutvecklingen startade?

Kommunen arbetade fram detaljplanerna utifrån de kända beräkningar som fanns då. I dessa fanns inga risker med ESS som skulle göra centrala och södra Brunnshög olämpligt för bostäder. Och det har vi nu fått bekräftat att det stämmer.

Varför kallades två av kommunens detaljplaner in för prövning av Länsstyrelsen?

I november 2017 kallade Länsstyrelsen Skåne in två av Lunds kommuns aktuella detaljplaner för prövning. De detaljplaner som det gällde är de för parkkvarteren och handelskvarteret i centrala Brunnshög. Att länsstyrelsen kallat in detaljplanerna för prövning betyder att de vill veta mer om strålningsriskerna från ESS för att vara på den säkra sidan innan de ger klartecken till att planerna kan vinna laga kraft. Länsstyrelsen har inväntat SSM:s beslut vad gäller klassning av ESS och beredskapszon kring anläggningen, vars nya beräkningar presenterades den 2 maj.

Det finns ytterligare en detaljplan för Brunnshög som är stoppad, Science Village Scandinavia, SVS. Vad innebär SSM:s nya beredskapszon för den planen?

Lunds kommun har överklagat upphävandet av detaljplanen Science Village Scandinavia till regeringen. Det besked vi nu har fått från strålskyddsmyndigheten kommer att vara ett underlag till den skrivelse som vi lämnar till regeringen. Att delar av SVS ligger inom beredskapszonen behöver inte betyda något för lämpligheten att bygga där, dock kan det innebära att det behöver göras mindre justeringar eller kompletteringar i den redan planerade bebyggelsen på SVS.

Lunds kommun

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider för medborgarcenter
Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 08–16
Dag före röd vardag: kl. 08–15

Organisationsnummer
212000-1132

Brunnshögsprojektet

Projektchef
Eva Dalman

Telefonnummer
046-359 58 39