Frågor och svar

Några vanliga frågor

 • På Brunnshög ska det tillkomma uppemot 40 000 arbetsplatser och boende på 40 år påstås det. Hur realistiska är egentligen dessa siffror?
  Svar:Lunds befolkning och antal arbetstillfällen ökade med 74 000 under de senaste 40 åren. Om vi får samma utveckling även de kommande 40 åren klarar Brunnshög bara av drygt hälften av kommunens tillkommande behov.
 • Kommer ni verkligen att kunna nå målet att högst en tredjedel av resorna i Brunnshög ska ske med bil? Enligt konsultrapporten från Trivector så kommer det inte att lyckas om ni bygger underjordiska garage och det planerar ni ju för i den första etappen.
  Svar:Det s k tredjedelsmålet är tufft och kommer att bli svårt att nå, vilket Trivectors rapport visar. (Rapporten finns nedladdningsbar under "hämta material"). Det stämmer att vi planerar för några underjordiska garageplatser i första etappen, kvarteret Solbjer, vilket naturligtvis underlättar bilåkande - ta hissen ner till bilen. Tanken är dock att merparten av parkeringen ska finnas i parkeringshus dit gångavståndet ofta blir längre än till busshållplatsen. Endast tillfällig parkering kommer att tillåtas i markplan och då blir den avgiftsbelagd.

  Andra åtgärder som planeras är:
  - Bostadshus för billösa med lägre hyra
  - Bilpoolsavgift som ingår i hyran
  - Bekväm cykelparkering

  Tredjedelsmålet är ett mål på lång sikt och för hela Brunnshög. Arbetet för att minska bilåkandet är en process där många olika åtgärder måste prövas parallellt, och kommunen råder inte över alla instrument. Här gäller det att få till stånd ett brett samarbete där alla idéer behövs.
 • När kommer det att finnas någon form av handel på Brunnshög, en livsmedelsaffär till exempel?
  Svar:ICA Fastigheter vann under 2015 markanvisningstävlingen för det stora handelskvarteret i centrala Brunnshög. I dagsläget planeras butiken, med ovanpåliggande bostäder, börja byggas 2017. Det beräknas sedan öppna sina dörrar två år senare, under 2019.
 • När beräknas de första bostäderna i Brunnshög stå klara?
  Svar:2019
 • När beräknas den nya spårvägen vara klar till Brunnshög?
  Svar:Spårvägen har börjat byggas under 2017 och trafikstart planerastill 2019.Länk till mer information om spårvägennedan.
 • Hur många nya arbetstillfällen skapas med MAX lV?
  Svar:Det rör sig om ca 250 arbetstillfällen mot dagens 100 + gästforskare.
 • Hur många nya arbetstillfällen skapas med ESS?
  Svar:Det rör sig om uppskattningsvis 450 nya arbetstillfällen + stödfunktioner + gästforskare.
 • Vem skall bo i Brunnshög?
  Svar:Brunnshög planeras att bli en blandstad, vilket bland annat innebär att det bör finnas många olika upplåtelseformer i området som gör att människor med olika intressen och möjligheter kan bo och arbeta där. Här är tänkt att det skall finnas radhus, hyreshus och bostadsrätter. En del av området planeras innehålla korttidsboende för besökande forskare.
 • Kommer det att byggas en avfart från E22 söder om Ericsson?
  Svar:Trafikverket undersöker just nu behovet av en ny avfart mellan Ideon och Ericsson, och jämför olika lösningar. För mer information om avfartsutredningen hänvisar vi till Trafikverket, se länk nedan.
 • Varför bygger Lund ut på bra åkermark?
  Svar:Brunnshög är tänkt att koppla staden till forskningsanläggningarna MAX IVoch ESS, och det är deras placering som gör att utvecklingen sker i nordöstra Lund. Brunnshög är idag en obebyggd "kil" i Lunds stadsbebyggelse, ochen gammal markreserv för stadens långsiktiga växt. Enligt Lunds översiktsplan ska den huvudsakliga tillväxten ske inom den befintliga stadsväven, men efterfrågan på bostäder och verksamheter kan inte täckas med enbart byggande på icke-jordbruksmark. Brunnshög kan ge stadsnära bostäder och verksamheter med god kollektivtrafik och närhet till service, jobb och nöjen.

  Citat från Översiktsplanen, ÖP 2010:"I staden finns också de flesta arbetsplatserna och de bästa kollektivtrafikförbindelserna. Det uppstår därför en konflikt mellan målet att hushålla med den goda jorden och att planera för en i övrigt klimatsmart bostadsutbyggnad. I översiktsplanen hanteras denna intressekonflikt genom att ju högre klass på jordbruksmarken, desto högre krav på bra kollektivtrafik och täthet i den tillkommande bebyggelsen. Småstadsbebyggelse på jordbruksmark av klass 8-10 är därför, ur hushållningssynpunkt, inte avgjort sämre än villa-/radhusbebyggelse på jord av klass 5-7."

  För att balansera för byggandet på åkermark undersöks olika vägar, t.ex. stadsodling.

Faktaansvarig: Brunnshögsprojektet

Lunds kommun

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider för medborgarcenter
Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 08–16
Dag före röd dag: kl. 08–15

Organisationsnummer
212000-1132

Brunnshögsprojektet

Projektchef
Eva Dalman

Telefonnummer
046-359 58 39