Personalfakta och personalredovisning

Här hittar du fakta om Lunds kommun som arbetsgivare. Vill du veta mer? Fördjupad information finns i den årliga personalredovisningen eller i personalavsnittet i årsredovisningen.

  • Vi är cirka 9 300 tillsvidare- och visstidsanställda, varav ungefär 360 personer är chefer eller arbetsledare. Vi är den största arbetsgivaren i Lunds kommun om man räknar antalet anställda inom själva kommungränsen.
  • Medelåldern för kommunens medarbetare är 44 år.
  • 76 procent av kommunens tillsvidareanställda medarbetare är kvinnor. De största yrkesgrupperna inom Lunds kommun är undersköterskor, förskollärare, vårdare och barnskötare. Tillsammans motsvarar de här fyra yrkesgrupperna en tredjedel av kommunens tillsvidareanställda.
  • Personalomsättningen bland kommunens tillsvidareanställda var 9,7 procent. Av dessa avgångar utgör 25 procent pensionsavgångar och 68 procent avslut på egen begäran.
  • En stor del av Lunds kommuns medarbetare är friska. Under 2015 hade 33,1 procent av medarbetarna ingen sjukfrånvaro.
  • Sjukfrånvaron fortsätter att öka. Trots aktivt hälsofrämjande arbetsmiljöarbete som bedrivs på olika nivåer i kommunen ökade sjukfrånvaron från 6,6 procent (2014) till 7,1 procent (2015).
  • Kommunens personalkostnader är cirka 4 miljarder kronor vilket motsvarar 58 procent av kommunens totala kostnader.
  • Varje år annonserar Lunds kommun ut drygt 1400 jobb.