Medarbetarpolicy

I medarbetarpolicyn beskrivs de värderingar och förhållningssätt som ska genomsyra våra arbetsplatser och alla våra möten med medborgarna. Medarbetarpolicyn gäller för alla medarbetare i Lunds kommun. Som stöd i det vardagliga arbetet kompletteras medarbetarpolicyn med riktlinjer för särskilda områden.

Områden som tas upp i medarbetarpolicyn är:

  • Vi gör det goda livet möjligt!
  • Utveckling genom medskapande
  • Mångfalden berikarHälsa och arbetsmiljö i fokus
  • Attraktiva anställningsvillkor främjar utveckling

Medarbetarpolicyn för Lunds kommun antogs av kommunfullmäktige våren 2010. Den arbetades fram av representanter för kommunens förvaltningar och fackliga organisationer. Som grund för medarbetarpolicyn finns bland annat Vision 2025 för Lunds kommun.