Arbetsgivarpolicy

Lyssna, lära, leda. Så lyder våra förhållningssätt för att leva upp till visionen: Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet. Lyssna, lära, leda är också utgångspunkten för Lunds kommuns arbetsgivarpolicy.

Arbetsgivarpolicyn fungerar som en konkretisering av visionen. Den förenar och vägleder oss i vårt uppdrag att verkställa politikernas beslut och bedriva verksamhet av hög kvalitet.

Lyssna

Vi lyssnar och tar till oss kunskap som finns i Lund och i världen utanför. Öppenheten gör att vi får nya perspektiv, odlar innovationer, idéer och en stark demokrati.

Lunds kommun som arbetsgivare

 • Ska se till att medarbetarna har möjlighet till delaktighet och inflytande
 • Ska ha en öppen, tydlig och planerad kommunikation

För medarbetare innebär det

 • Att du är lyhörd för våra målgruppers behovAtt du tänker stort och är öppen för nya idéer om hur vi kan arbeta och utforma verksamheten
 • Att du lyssnar och visar respekt för alla människors lika värde

För dig som även är chef innebär det

 • Att ditt ledarskap ger förutsättningar för dialog, öppenhet och nytänkande
 • Att du arbetar aktivt för delaktighet på arbetsplatsen och i konstruktiv samverkan med de fackliga organisationerna

Lära

Vi lär genom att lyssna, men också genom att vara nyfikna och skapa. Vårt lärande driver utvecklingen och i en värld som är i ständig förändring bjuder vi in, testar nya tankar och lösningar och följer goda exempel.

Lunds kommun som arbetsgivare

 • Ska ge förutsättningar för lärande, innovation och kontinuerlig kompetensutveckling bland annat genom god struktur för introduktion, medarbetarsamtal och utvecklingsplaner
 • Ska ge förutsättningar för cheferna att utveckla ett gott ledarskap

För medarbetare innebär det

 • Att du tar egna initiativ till att utveckla din kompetens utifrån verksamhetens behov
 • Att du söker kunskap om den egna verksamhetens mål och förutsättningar och hur dina insatser bidrar till Lunds kommuns utveckling

För dig som även är chef innebär det

 • Att du möjliggör och uppmuntrar lärande, nyfikenhet och kreativitet.

Leda

Vi leder och vi visar mod och handlingskraft; vi genomför förändringar och tar initiativ. Vi verkar tillsammans med andra och drar nytta av varandras kompetenser, erfarenheter och våra olika uppdrag och roller. Tillsammans åstadkommer vi mer.

Lunds kommun som arbetsgivare

 • Ska ha en enhetlig styrning i enlighet med Ett Lund, med en röd tråd från visionen till medarbetarens kompetensutveckling
 • Ska ha kostnadseffektiva och enhetliga arbetsprocesser
 • Ska ha en lönepolitik som tydliggör sambandet mellan prestation och löneutveckling

För medarbetare innebär det

 • Att du samarbetar och aktivt medverkar till att utveckla den egna verksamheten
 • Att du visar handlingskraft och uppnår goda resultat

För dig som även är chef innebär det

 • Att du i enlighet med Ett Lund driver utvecklingen av verksamheten utifrån en helhetssyn och skapar förutsättningar för medarbetarna att utvecklas
 • Att du förmedlar vilka förväntningar du har på medarbetarna och ger dem förutsättningar att nå resultat
 • Att du fattar beslut utifrån ett långsiktigt helhetstänkande, även då det sker på bekostnad av kortsiktiga mål

Fem områden ska känneteckna oss som arbetsgivare

Till de tre förhållningssätten – lyssna, lära, leda – har vi lagt fem viktiga målområden för vad som ska känneteckna oss som arbetsgivare.

Kompetensförsörjning

Lunds kommun ska arbeta aktivt och systematiskt med att attrahera och rekrytera kompetenta medarbetare och med att utveckla och behålla befintliga medarbetare i syfte att nå verksamhetens mål på kort och lång sikt.

Attraktiva anställningsvillkor

Våra anställningsvillkor och förmåner ska göra det möjligt att rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens. Lönen ska vara individuell. Likvärdigt arbete ska ge likvärdig lön.

Arbetsmiljö och hälsa

I Lunds kommuns arbetsmiljöpolicy framgår det vad vi ska göra för att systematiskt förebygga ohälsa och olycksfall och för att uppnå en god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv.

Lika rättigheter och möjligheter

Våra arbetsplatser ska kännetecknas av respekt för alla människors lika värde och frihet från diskriminering. Alla medarbetare ska behandlas likvärdigt vad gäller arbetsförhållanden, anställningsvillkor och utvecklingsmöjligheter.

Delaktighet och inflytande

Lunds kommun är en politiskt styrd organisation och som medarbetare ska vi se till att genomföra besluten på bästa möjliga sätt. Medarbetarna ska ges goda möjligheter att bidra till verksamhetens utveckling bland annat genom samverkansavtalet med de fackliga organisationerna.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/arbetsgivarpolicy