personer vid bord med arbetsmaterial

Välkommen till Skolbibliotekscentralen i Lund

Skolbibliotekscentralen är en central resurs och ett sammanhållande nav för skolbiblioteken inom grundskolorna i Lund. Genom samverkan ska SBC stödja och stärka skolbiblioteken i Lund så att dessa verksamheter kan utvecklas och förstärkas i enlighet med elevernas behov och måluppfyllelse. SBC ger bland annat konsultativt stöd i skolbiblioteksfrågor samt samordnar och driver nätverk för erfarenhetsutbyte och kvalitetsutveckling för skolbibliotekarier respektive skolledare.

Som ett komplement till skolbibliotekens mediebestånd erbjuds kompletterande medier via Skolbibliotekscentralen, i form av gruppuppsättningar och temalådor samt böcker på olika språk.

Skolbibliotekscentralen är en del av Folkbiblioteken i Lund. Barnets kontakt med biblioteksverksamheten löper som en röd tråd genom förskole-, skol- och utbildningssystemet. Folkbiblioteken strävar efter att stärka det livslånga lärandet i samverkan mellan folkbiblioteken, förskola, grundskola, gymnasieskola och biblioteken inom universitetet.

Läs mer om de erbjudanden som Folkbiblioteken i Lund har till förskolor och skolor i Lunds kommun.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev skolbibliotekarier

Nyhetsbrev nr 1 2021

Nyhetsbrev nr 6 2020

Nyhetsbrev nr 5 2020

Nyhetsbrev nr 4 2020

Nyhetsbrev nr 3 2020

Nyhetsbrev nr 2 2020

Nyhetsbrev nr 1 2020

Nyhetsbrev nr 6 2019

Skolbiblioteken i Lund 2020

Skolbibliotekscentralen gör årligen en sammanställning över skolbiblioteken på grundskolorna i Lund.

I korthet:
30 av 40 skolor bemannas av fackutbildade bibliotekarie. Övriga tio bemannas av pedagoger i olika omfattning. Bemanning och medieanslag har minskat sedan förra året. Det är stora variationer mellan skolbiblioteken.

Nulägesbeskrivning av skolbibliotek i Lund ht 20