Fyrspårsutbyggnad Flackarp - Högevall

(station Klostergården)

PÄ 35/2015

PlanprocessenPlanen har varit ute på samråd, sista dagen att lämna synpunkter var den 2 juli, 2018. Nu bearbetas planförslaget inför granskning. 

Detaljplanens syftar till att möjliggöra utbyggnad till fyra spår på sträckan Flackarp-Lund samt att etablera en ny pågatågstation vid Klostergården.

Huvudidén med planen är, förutom att erbjuda mark för de rent tekniska anläggningarna av järnvägen, att möjliggöra en strategiskt placerad, funktionell och trivsam stationsmiljö. Planområdet och dess omedelbara närhet kommer att vara föremål för omfattande förändring inom en översiktlig tidsperiod och en stor utmaning har varit att få befintlig infrastruktur att samverka med tillkommande och att inte låsa fast möjligheten till framtida stadsutveckling eller förbättrade angöringsmöjligheter till arenan. 

Planförslaget innefattar och behandlar huvudsakligen:

  • Breddat järnvägsområde
  • Pågatågstation
  • Underjordisk gång- och cykelpassage med anslutningar
  • Gång-, cykel- och bilvägar
  • Parkering för bil och cykel.
  • Stödmurar
  • Offentlig konst
  • Bullerdämpande åtgärder
  • Dagvattenlösningar
  • Ljussättning

Karta som visar var planområdet ligger 

Samrådshandlingar

Planbeskrivningen 2018-04-06
Plankartan med planbestämmelser 2018-04-06
Illustrationskartan blad 1 2018-04-06
Illustrationskartan blad 2 2018-04-06

Frågor besvaras av planarkitekt Åsa Nyberg

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/35-2015

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:stadsbyggnadskontoret@lund.se