Stadsparken i Lund

Stadsparken är lundabornas viktigaste gröna rum, en plats för avkoppling, lek, motion, fest och tradition. Stadsparken ingår i det europeiska nätverket för trädgårdsturism, European Garden Heritage Network.

Följ stadsparken på Facebook: www.facebook.com/stadsparkenilund

Solens och skuggans trädgård

Trädgården har ritas av landskapsarkitekt Ulf Nordfjell. Läs mer under fliken Växter och djur. Bilder från invigningen 18 juni 2016 finns på facebook.com/stadsparkenilund.

Söderlyckans Skatepark 

Söderlyckan invigdes den 14 maj. Mer information om skateparken, regler och liknande via länk nedan.

Skip Navigation Links.

Stadsparken erbjuder många möjligheter till träning, rörelse och lek. Förutom skatepark, lekplats, utegym, klätterblock, beachplaner och parkourbana finns ytor för löpning, boule och brännboll. För dig som vill springa långt utgår det  10 km långa Hardebergaspåret från Mejeriet i Stadsparken.

Lekplats

Lekplatsen består dels av ett futuristiskt småkulligt gummilandskap med bland annat klätterbana, studsmatta och rutschbana. Det stora klätternätet syns på långt håll, här finns gungor och en spännande avenbokslabyrint. För de mindre barnen finns en lugn hörna i skuggan med lektåg och sandlåda. En ny del av lekplatsen består av minibyggnader som de mindre barnen kan klättra på och krypa in i. Alla byggnaderna har koppling till lundautställningen 1907.

Vid lekplatsen finns bänkar, sittplatser under tak och grillplats. Toalett finns i närheten, vid fågelvoljärerna.

Utegym

Utrustningen är inspirerad av klassiska gymredskap, kroppsviktsträning och crossfit. Här kan du träna gratis dygnet runt, året om. Kvällsbelysning och vattenpost.

Boulder

Ett 4 x 13 x 5,5 meter högt stort klätterblock, en så kallad Boulder ligger i anslutning till beachplaner, parkour och gym. All klättring sker på egen risk.  Underlaget består av tvättad singel som är godkänt som fallunderlag. Ytterligare säkerhetsinformation anslås på platsen och kan hämtas via länk nedan. Skånes Klätterklubb ansvara har tagit fram en förare för Boulderns struktur, dvs en guide för klättring utan hjälp av uppskruvade grepp, se länk nedan.

Beachplaner

Det finns tre beachplaner: på plan 1 och 2 är det beachhandboll som gäller i första hand, på plan 3 finns det möjlighet att spela beachvolleyboll. Handbollsnät och beachvolleybollnät är tillgängligt 1 april - 30 september.

 • Måndag och onsdag kl 16 - 21 disponerar H 43 Lund plan 1 och 2
 • Tisdag och torsdag kl 16 - 21 disponerar Lugi handboll plan 1 och 2
 • Övrig tid är beachplanen tillgänglig för spontanutnyttjande, med reservation för ändring vid arrangemang. Om många vill spela samtidigt är det en match i taget som gäller, cirka 1 timmes spel.

Beachplanerna är uppförda av Lunds kommun i samarbete med handbollsföreningarna H 43 Lund och Lugi Handboll och har finansierats av Riksidrottsförbundet och Lunds kommun. Planerna kantas av ett trädäck och intill finns bänkar, vattenpost och grillplats. Toalett finns i Stadsparkscaféet, på Arenan och på Högevallsbadet.

Vid frågor kontakta enhetschef Magnus Malmborg på kultur- och fritidsförvaltningen, magnus.malmborg@lund.se 046-355093.

Söderlyckans skatepark

Söderlyckans skatepark är 1500 kvadratmeter stor och har tre svårighetsgrader. Här finns även gröna ytor, sittplatser och toaletter. Åkare med kickbikes är välkomna fram till kl 16.00 på vardagar och fram till 14.00 på helger. Föräldrar och besökare som ej åker själva ombeds att uppehålla sig utanför åkytorna. Cykling är inte tillåtet. Följ Söderlyckan på facebook för mer information!

Parkourlek

Den parkourinspirerade banan ligger i anslutning till beachplanerna. Redskapen och det mjuka gummiunderlaget passar lika bra för parkour som för lek och annan spontan träning.

Parkour är en träningsmetod för att utan hjälpmedel snabbt och smidigt ta sig förbi hinder i omgivningen. Anlagda banor passar särskilt bra för nybörjare.  Vid banan finns sittplatser, grillplats och vattenpost. 

Skip Navigation Links.

Utvecklingsplanen för Stadsparken antogs 2009 och genomförs i etapper under flera år. Första etappen stod klar inför 100-årsjubiléet 2011 och etapp II genomfördes 2013-2016.

Stadsparkens lekplats

Etapp II - 2013-2016

Etapp II handlar om lek, rörelse och motion. Den nyrenoverade lekplatsen öppnade våren 2014 men blev helt klar först i slutet av året. Beachplanen som anlades vid västra entrén 2012 i samarbete med Lugi HF och H43 Lund kompletterades under 2014 med ett soldäck. Intill planen finns en parkourinspirerad träningsbana, bänkar och grillplatser. Hösten 2014 invigdes utegym och boulder (klätterblock).  Skateparken Söderlyckan stod klar våren 2016 och i början av sommaren samma år invigdes Solens och skuggans trädgård.

Etapp 1 - 2011

Första etappen omfattade den så kallade paradaxeln, huvudstråket mellan stadens centrum och Färs & Frosta Arena/Ringvägen i väster. En ny entré skapades i väster, bakom Stadsparkscaféet och en bred upplyst gång leder in i parken, kantad av formklippta träd och ett vattenspel. Paradaxeln går genom parken och in i Observatorieparken via en nyanlagd bro/övergång över den gamla stadsvallen. Dessutom renoverades stadsparkscafeet och kompletterades med en ny restaurangdel.

 

Skip Navigation Links.

Visste du att handbollen introducerades i Lund på stadsparkens stora gröning på 1920-talet? Eller att det redan på 1880-talet låg ett varmbadhus på platsen för Högevallsbadet?  

Gjutjärnsfontän

Det började med stadsvallen

Stadsparken har utvecklats kring Lunds medeltida stadsvall, Högevall. Marken innanför stadsvallen köptes upp 1860 då Lunds parkbolag bildades och anlade en trädgård. Delar av trädgården utgjordes av dåvarande Sankt Måns kyrkogård men här fanns också den ännu bevarade stadsträdgårdsmästarvillan med växthus och plantskola. Gjutjärnsfontänen (bild ovan) som byggdes av parkbolaget finns kvar.  

Lundautställning

 

Lundautställningen 1907 och invigning av Stadsparken 1911

1904 köptes parken av staden och fick då sin nuvarande omfattning inför den stora Industri-, slöjd och konstutställningen 1907. När Lundautställningen ägde rum hade staden 19 000 invånare och fick nästan 250 000 besökare under fyra månader. Inträdet kostade 1 krona.  

Musikpaviljongen ritad av domkyrkoarkitekten Theodor Wåhlin, är den enda byggnad som finns kvar av utställningen, dock inte på sin ursprungliga plats. En 6,5 meter hög minnessten från utställningen finns också kvar, väster om dammen.

1909 beslutade man att anlägga en stadspark och invigningen ägde rum 1911. Stadens förste stadsträdgårdsmästare Johannes Ekberg spelade en viktig roll i anläggningen av parken.

Observatoriet

Observatorieparken

Observatorieparken ligger alldeles intill Stadsparken och är idag en integrerad del av parken. Observatoriebyggnaden på bilden ovan, ritat av domkyrkoarkiteken Helgo Zettervall, invigdes 1867 och användes för studier av stjärnhimlen fram till 1962. Denna slutna värld i utkanten av Lund skapades en gång i tiden för att skapa lugn åt de astronomer som verkade här.  Fram till 2002 pågick pedagogisk verksamhet och viss forskning i huset. Byggnadernas framtida användning är inte klar.

Parken är troligen anlagd av J.A  Agard som också utformade Botaniska trädgården, vilket förmodligen är anledningen till att parken har flera exotiska träd utöver stora bokar, ask, hästkastanj och lind.

Mejeriet

Kulturmejeriet vid parkens sydliga entré ligger på platsen för Lunds andelsmejeriförening som på 40-talet var ett av landets största mejerier. Bilden ovan är från perioden 1905-1912. Mejeriet lades ner 1968 och nuvarande Kulturmejeriet, ett populärt allaktivitetshus, invigdes 1987. 

Några årtal ur stadsparkens historia: 

- 1821 Stadsvallen upplåtes åt som akademisk promenad.

- 1858 Gyllenkroks Allé anläggs på bekostnad av Baron Gyllenkrok

- 1860 Parkbolagets trädgård anläggs 

- 1867 Observatorieparken anläggs

- 1907 Industri-, slöjd och konstutställningen arrangeras (bilden) 

- 1911 Stadsparken invigs

- 1921 Stadsparkscaféet uppförs

- 1951 Tufsen flyttar in, Egon Möller-Nielsens populära lekskulptur på gröningen bredvid lekplatsen.

- 1966 Scenen vid stora gröningen anläggs

- 1996 Avenbokslabyrinten och fågelvoljärerna anläggs intill lekplatsen

- 1980 Högevallsbadet byggs

- 1993 skyddas observatoriet med park som byggnadsminne

- 2004 fastställs stadsparken som Natura 2000 område av EU (utsedd av regeringen 2000), främst för att skydda hålträdsklokryparen.

- 2009 påbörjades första etappen av Stadsparkens utveckling enligt förslag av landskapsarkitekt Ulf Nordfjell.

- 2011 var första etappen av utvecklingen klar, Stadsparken firade 100-års jubileum och blev samtidigt en del av det europeiska nätverket för trädgårdsturism, European Garden Heritage Network (EGHN

-2012 invigs nya Högevallsbadet

- 2013-2016 genomförs utvecklingsplanens andra etapp med fokus på lek rörelse och motion. Här ingår bland annat lekplats, beachplan, utegym, klätterblock och skejtanläggning. Solens och skuggans trädgård invigdes 2016. 

 

Skip Navigation Links.

Stadsparken ingår i det europeiska nätverket för trädgårdsturism, European Garden Heritage Network (EGHN). Solens och skuggans trädgård, ritad av landskapsarkitekt Ulf Nordfjell, invigdes 2016. Parken är ett NATURA 2000-område.

Observera att vi inte tar emot privata fåglar till våra fågelvoljärer på grund av risk för smittspridning.

Stadsparken, solen och skuggans trädgård

Solens och skuggans trädgård

Solens och skuggans trädgård är en av de sista delarna i förnyelsen av Stadsparken och invigdes sommaren 2016. Här låg en gång Lunds trädgårdsmästeri med egen odling av växter för stadens urnor och parker. Trädgårdsmästarbostaden finns kvar vid parkens norra entré. Med den nya anläggningen vill vi vårda arvet och föra odlingstraditionen vidare.

Fält av perenner, buskar, spaljerade formklippta träd och lökar breder ut sig i ett strikt mönster från den norra entrén till den medeltida stadsvallen. Cirka 7 000 perenner är planterade i trädgården. I planteringen finns 40 olika artblandningar, vilka utgörs av 70 olika perennarter. Du hittar en förteckning över samtliga arter och deras placering i foldern under relaterade dokument nedan.

Stadsparkens träd

Ett stort antal trädslag har planterats i parken och idag kan man studera och njuta av över 650 träd av olika arter. Bland alla träd kan nämnas riksträdet, Ornäsbjörken, som planterats vid Högevallsbadet. I parken växer också många ovanliga träd som flikbok och rödbladig sykomorlönn, katsura, ginkgo, sumpcypress, ungersk ek, vingnöt, japansk magnolia, valnöt, tulpanträd och äkta kastanj. Flertalet träd är dock av inhemska arter som alm, bok och lind. Norr om fågeldammen växer en allé av rödblommig hästkastanj i vad som brukar kallas Kastanjeplan.

Vill du veta mer om träden i parken, följ länken nedan till trädvandring med ljudguide.

Skydd för hålträdsklokryparen

Parkens många gamla träd har skapat goda förutsättningar för en rad sällsynta arter. En så kallad faunadepå med döda trädstammar har placerats i parkens södra täta busk- och trädridå vilket lockar en hel del insekter.

Bland de mest hotade arterna finns den EU-prioriterade arten hålträdsklokrypare (Anthrenochernes stellae) som är anledningen till att området utsetts till NATURA 2000-område. De biologiska värdena skall samordnas med stora sociala och kulturhistoriska värden. Mer information om hålträdsklokryparen hittar du via Publikationer nedan, se mappen Insekter.

Skip Navigation Links.

Stadsparken står i fokus när valborg firas i Lund den 30 april. Firandet består av två delar: en spontan picknick under dagen och ett traditionellt firande som arrangeras av Lunds kommun på kvällen. I år lockade det spontana firandet ca 25 000 besökare.

Varje år drabbas flera av rån, stöld, misshandel eller alkoholförgiftning. Lunds kommun och Polisen rekommenderar därför att ungdomar under 20 år undviker Stadsparken den här dagen.

Polisen har en stor styrka i Stadsparken som får hjälp av polisvolontärer, fältgrupp, fritidspersonal och andra vuxna. Dessa personer kommer särskilt uppmärksamma alkohol och andra droger bland yngre ungdomar. Din väska kan komma att kontrolleras, alkohol hälls ut och den som bryter mot lagen eller är inblandad i bråk kan registreras av polis eller socialtjänst. Om något av detta inträffar och du är under 18 år kommer dina föräldrar eller annan vårdnadshavare kontaktas.

Om du besöker Stadsparken, tänk på:

 • att det är förbjudet att dricka alkohol i parken om du är under 20 år.
 • att det är förbjudet att ha med sig eller använda alla andra sorters droger.
 • att sexuella trakasserier är förbjudet och ska anmälas. Sexuella trakasserier kan till exempel vara att ta på någon på ett sätt som personen inte gillar eller att säga kränkande sexuella kommentarer. Alla kan råka illa ut, oavsett kön. Håll koll på din kompis och hjälp varandra.
 • Infomarkering, valborg 2012att det finns fyra informationspunkter i parken - röd, grön, gul och blå - med personal som kan hjälpa till. Här kan du även fylla din vattenflaska.
 • att möbler, cyklar och glasflaskor är förbjudna i parken. Var rädd om växter och djur!
 • att det kan vara svårt att använda mobiltelefonen när det är så mycket folk i parken. Bestäm gärna en mötespunkt i förväg.
 • att det blir trångt på stan, särskilt för dig som vill åka tåg eller buss. Var ute i god tid om du ska resa. Det finns polis och vakter på flera stationer.

Musik från vita scenen

Lunds kommun bjuder på underhållning via Radio AF 99,1 MHz kl 11.00-15.00.  Därefter städas gröningen framför scenen inför kvällens traditionella firande.

Hitta rätt med hjälp av karta

Broschyr med karta finns att hämta vid informationstornen. Här hittar du viktig information om hur du hittar i parken, var det finns vatten, toaletter, polis och sjukvård med mera. Kartan kan även hämtas via länk nedan.

Trafiken stängs av

Stadsparken_trafik160430All trafik, med undantag för behörig trafik, förbjuds på Svanevägen, Svanegatan och Gyllenkroks allé (norr om Magnus Stenbocksgatan) i riktning mot Nygatan och Stadsparkens norra ingång. Behörig är den som har fast parkeringsplats i p-hus eller fastighet som endast nås från dessa gator. Högevallsgatan stängs av helt.

Dessutom kommer stora mängder människor att röra sig mellan Lund C, centrum och Stadsparken – så ta det försiktigt i trafiken och var ute i god tid!

Säkerhet

Det finns ingen officiell arrangör för firandet under dagen men kommunen samarbetar med Polisen, Skånetrafiken, Trafikverket, Räddningstjänst, Region Skåne och flera frivilliga organisationer för att göra det spontana firandet så säkert som möjligt. Känsliga delar av Stadsparken skyddas med avspärrningar. Renhållningsinsatsen förstärks i parken, men också på gator och torg. Polisen ökar sin styrka och säkerheten skärps längs järnvägsspåren och på Lund C.

Skip Navigation Links.
Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen
Sidan uppdaterad: 2016-09-28
Direktadress till denna sida: www.lund.se/stadsparken
Kontakt
 • Tekniska förvaltningen, park och natur

  Adress

  Brotorget 1, Lund

  Telefonnummer

  046 - 359 75 00, 35 50 00

  Postadress: Box 41, 221 00 Lund

   

  Felanmälan, frågor och synpunkter

Självbetjäning

google-translate