Stadsparken i Lund

Stadsparken är lundabornas viktigaste gröna rum, en plats för avkoppling, lek, motion, fest och tradition.

Du kan även följa stadsparken på facebook: www.facebook.com/stadsparkenilund

Skatepark_skiss

Ljussättning av centralparti

Under vintern har vi förbättrat belysning i parkens centralparti,  även träd och skultpturer har ljussatts. 

Solens och skuggans trädgård

Vi fortsätter förnyelsen av Stadsparken enligt utvecklingsplanen och anlägger nu Solens och skuggans trädgård vid parkens norra entré, nära fågelvoljärer och lekplats. Trädgården har ritas av landskapsarkitekt Ulf Nordfjell och är den största blomsteranläggning som Lunds kommun byggt. Arbetet beräknas pågå under hela 2015.

Stadsparkens dag

Lördagen den 25 april firar vi Stadsparkens dag med invigning av beachplaner, lek, motion och rörelse till alla! Program kl.10-15. Mer information längre fram.

Skördefest i september

Årets skördefest hålls 26-27/9, kl 10-16 båda dagarna. Här finns mer information för dig  som är intresserad av att delta som utställare eller medverka på annat sätt.

Skatepark 

Till vintern 2015/16 kommer en ca 1 500 m2 stora skateanläggning att stå klar i Stadsparkens södra del, intill Mejeriet. Skateparken bygger på ett förslag från SWECO/Pivotech som du kan hämta nedan. Projektbudgeten är 11 miljoner och byggstart planeras augusti 2015.

Skip Navigation Links.

Stadsparken erbjuder många möjligheter till träning, rörelse och lek. Förutom lekplats, utegym, klätterblock, beachplaner och parkourbana finns ytor för löpning, boule och brännboll. Nästa år välkomnas skejtarna till parken!

Lekplats

Lekplatsen består dels av ett futuristiskt småkulligt gummilandskap med bland annat klätterbana, studsmatta och rutschbana. Det stora klätternätet syns på långt håll, här finns gungor och en spännande avenbokslabyrint. För de mindre barnen finns en lugn hörna i skuggan med lektåg och sandlåda. En ny del av lekplatsen består av minibyggnader som de mindre barnen kan klättra på och krypa in i. Alla byggnaderna har koppling till lundautställningen 1907.

Vid lekplatsen finns bänkar, sittplatser under tak och grillplats. Toalett finns i närheten, vid fågelvoljärerna.

Utegym

Utrustningen är inspirerad av klassiska gymredskap, kroppsviktsträning och crossfit. Här kan du träna gratis dygnet runt, året om. Kvällsbelysning och vattenpost.

Boulder

Ett 4 x 13 x 5,5 meter högt stort klätterblock, en så kallad Boulder ligger i anslutning till beachplaner, parkour och gym. All klättring sker på egen risk.  Underlaget består av tvättad singel som är godkänt som fallunderlag. Ytterligare säkerhetsinformation anslås på platsen och kan hämtas via länk nedan.

Beachplaner

Det finns tre beachplaner: på plan 1 och 2 är det beachhandboll som gäller i första hand, på plan 3 finns det möjlighet att spela beachvolleyboll. Handbollsnät och beachvolleybollnät är tillgängligt 1 april - 30 september.

 • Måndag och onsdag kl 16 - 21 disponerar H 43 Lund plan 1 och 2
 • Tisdag och torsdag kl 16 - 21 disponerar Lugi handboll plan 1 och 2
 • Övrig tid är beachplanen tillgänglig för spontanutnyttjande, med reservation för ändring vid arrangemang. Om många vill spela samtidigt är det en match i taget som gäller, cirka 1 timmes spel.

Beachplanerna är uppförda av Lunds kommun i samarbete med handbollsföreningarna H 43 Lund och Lugi Handboll och har finansierats av Riksidrottsförbundet och Lunds kommun. Planerna kantas av ett trädäck och intill finns bänkar, vattenpost och grillplats. Toalett finns i Stadsparkscaféet, på Arenan och på Högevallsbadet.

Vid frågor kontakta enhetschef Magnus Malmborg på kultur- och fritidsförvaltningen, magnus.malmborg@lund.se 046-355093.

Parkour

Den parkourinspirerade banan ligger i anslutning till beachplanerna. Redskapen och det mjuka gummiunderlaget passar lika bra för parkour som för lek och annan spontan träning.

Parkour är en träningsmetod för att utan hjälpmedel snabbt och smidigt ta sig förbi hinder i omgivningen. Anlagda banor passar särskilt bra för nybörjare.  Vid banan finns sittplatser, grillplats och vattenpost. 

Skip Navigation Links.

Utvecklingsplanen för Stadsparken antogs 2009 och genomförs i etapper under flera år. Första etappen stod klar inför 100-årsjubiléet 2011 och etapp II genomförs 2013-2015. 2011 blev parken dessutom en del av det europeiska nätverket för trädgårdsturism, European Garden Heritage Network (EGHN).

Stadsparkens lekplats

Etapp II - 2013-2015

Etapp II handlar om lek, rörelse och motion. Den nyrenoverade lekplatsen öppnade våren 2014 men blev helt klar först i slutet av året. Beachplanen som anlades vid västra entrén 2012 i samarbete med Lugi HF och H43 Lund kompletterades under 2014 med ett soldäck. Intill planen finns en ny parkourinspirerad träningsbana, bänkar och grillplatser. Hösten 2014 invigdes utegym och klätterblock.  Arbetet med solens och skuggans trädgård vid västra entrén påbörjades i slutet av 2014 och beräknas pågår hela 2015. Hösten 2015 ska skatebanan stå klar.

Etapp 1 - 2011

Första etappen omfattade den så kallade paradaxeln, huvudstråket mellan stadens centrum och Färs & Frosta Arena/Ringvägen i väster. En ny entré skapades i väster, bakom Stadsparkscaféet och en bred upplyst gång leder in i parken, kantad av formklippta träd och ett vattenspel. Paradaxeln går genom parken och in i Observatorieparken via en nyanlagd bro/övergång över den gamla stadsvallen. Dessutom renoverades stadsparkscafeet och kompletterades med en ny restaurangdel.

 

Skip Navigation Links.

Visste du att handbollen introducerades i Lund på stadsparkens stora gröning på 1920-talet? Eller att det redan på 1880-talet låg ett varmbadhus på platsen för Högevallsbadet?  

Gjutjärnsfontän

Det började med stadsvallen

Stadsparken har utvecklats kring Lunds medeltida stadsvall, Högevall. Marken innanför stadsvallen köptes upp 1860 då Lunds parkbolag bildades och anlade en trädgård. Delar av trädgården utgjordes av dåvarande Sankt Måns kyrkogård men här fanns också den ännu bevarade stadsträdgårdsmästarvillan med växthus och plantskola. Gjutjärnsfontänen (bild ovan) som byggdes av parkbolaget finns kvar.  

Lundautställning

 

Lundautställningen 1907 och invigning av Stadsparken 1911

1904 köptes parken av staden och fick då sin nuvarande omfattning inför den stora Industri-, slöjd och konstutställningen 1907. När Lundautställningen ägde rum hade staden 19 000 invånare och fick nästan 250 000 besökare under fyra månader. Inträdet kostade 1 krona.  

Musikpaviljongen ritad av domkyrkoarkitekten Theodor Wåhlin, är den enda byggnad som finns kvar av utställningen, dock inte på sin ursprungliga plats. En 6,5 meter hög minnessten från utställningen finns också kvar, väster om dammen.

1909 beslutade man att anlägga en stadspark och invigningen ägde rum 1911. Stadens förste stadsträdgårdsmästare Johannes Ekberg spelade en viktig roll i anläggningen av parken.

Observatoriet

Observatorieparken

Observatorieparken ligger alldeles intill Stadsparken och är idag en integrerad del av parken. Observatoriebyggnaden på bilden ovan, ritat av domkyrkoarkiteken Helgo Zettervall, invigdes 1867 och användes för studier av stjärnhimlen fram till 1962. Denna slutna värld i utkanten av Lund skapades en gång i tiden för att skapa lugn åt de astronomer som verkade här.  Fram till 2002 pågick pedagogisk verksamhet och viss forskning i huset. Byggnadernas framtida användning är inte klar.

Parken är troligen anlagd av J.A  Agard som också utformade Botaniska trädgården, vilket förmodligen är anledningen till att parken har flera exotiska träd utöver stora bokar, ask, hästkastanj och lind.

Mejeriet

Kulturmejeriet vid parkens sydliga entré ligger på platsen för Lunds andelsmejeriförening som på 40-talet var ett av landets största mejerier. Bilden ovan är från perioden 1905-1912. Mejeriet lades ner 1968 och nuvarande Kulturmejeriet, ett populärt allaktivitetshus, invigdes 1987. 

Några årtal ur stadsparkens historia: 

- 1821 Stadsvallen upplåtes åt som akademisk promenad.

- 1858 Gyllenkroks Allé anläggs på bekostnad av Baron Gyllenkrok

- 1860 Parkbolagets trädgård anläggs 

- 1867 Observatorieparken anläggs

- 1907 Industri-, slöjd och konstutställningen arrangeras (bilden) 

- 1911 Stadsparken invigs

- 1921 Stadsparkscaféet uppförs

- 1951 Tufsen flyttar in, Egon Möller-Nielsens populära lekskulptur på gröningen bredvid lekplatsen.

- 1966 Scenen vid stora gröningen anläggs

- 1996 Avenbokslabyrinten och fågelvoljärerna anläggs intill lekplatsen

- 1980 Högevallsbadet byggs

- 1993 skyddas observatoriet med park som byggnadsminne

- 2004 fastställs stadsparken som Natura 2000 område av EU (utsedd av regeringen 2000), främst för att skydda hålträdsklokryparen.

- 2009 påbörjades första etappen av Stadsparkens utveckling enligt förslag av landskapsarkitekt Ulf Nordfjell.

- 2011 var första etappen av utvecklingen klar, Stadsparken firade 100-års jubileum och blev samtidigt en del av det europeiska nätverket för trädgårdsturism, European Garden Heritage Network (EGHN

-2012 invigs nya Högevallsbadet

- 2013-2015 genomförs utvecklingsplanens andra etapp med fokus på lek röreselse och motion. Här ingår bland annat lekplats, beachplan, utegym, klätterblock och skejtanläggning.

 

Skip Navigation Links.

Stadsparkens många gamla träd har skapat förutsättningar för flera sällsynta arter. Det är anledningen till att parken är ett NATURA 2000-område. 2011 blev parken också en del av det europeiska nätverket för trädgårdsturism, European Garden Heritage Network (EGHN).

Vill du veta mer om träden i parken, hämta ljudguiden längre ner på sidan!

Ett stort antal trädslag har planterats i parken och idag kan man studera och njuta av över 650 träd av olika arter. Bland alla träd kan nämnas riksträdet, Ornäsbjörken, som planterats vid Högevallsbadet. I parken växer också många ovanliga träd som flikbok och rödbladig sykomorlönn, katsura, ginkgo, sumpcypress, ungersk ek, vingnöt, japansk magnolia, valnöt, tulpanträd och äkta kastanj. Flertalet träd är dock av inhemska arter som alm, bok och lind. Norr om fågeldammen växer en allé av rödblommig hästkastanj i vad som brukar kallas Kastanjeplan.

Mer information om träd i stadsparken hittar du via Publikationer nedan.

Längst i söder finns ett litet rhododendronbestånd som under sin blomningstid utgör en vacker färgklick. Stadsparken har många olika blomsterrabatter med perenner, rosor och sommarblommor. Under hela året förändras parken genom de olika arternas blomningstider.

Skydd för hålträdsklokryparen


Parkens många gamla träd har skapat goda förutsättningar för en rad sällsynta arter. En så kallad faunadepå med döda trädstammar har placerats i parkens södra täta busk- och trädridå vilket lockar en hel del insekter.

Bland de mest hotade arterna finns den EU-prioriterade arten hålträdsklokrypare (Anthrenochernes stellae) som är anledningen till att området utsetts till NATURA 2000-område. De biologiska värdena skall samordnas med stora sociala och kulturhistoriska värden. Mer information om hålträdsklokryparen hittar du via Publikationer nedan, se mappen Insekter.

Skip Navigation Links.

Stadsparken står i fokus när valborg firas i Lund den 30 april. Firandet består av två delar; en spontan picknick under dagen och ett traditionellt firande som arrangeras av Lunds kommun på kvällen. 

Spontant firande

Stadsparken 2012Det finns ingen officiell arrangör för firandet under dagen men kommunen samarbetar med Polisen, Skånetrafiken, Trafikverket, Räddningstjänst, Region Skåne och flera frivilliga organisationer för att göra det spontana firandet så säkert som möjligt. 

Säkerhet och renhållning

Känsliga delar av Stadsparken skyddas med avspärrningar. Renhållningsinsatsen förstärks i parken, men också på gator och torg. Polisen ökar sin styrka och säkerheten skärps längs järnvägsspåren och på Lund C.

Musik från vita scenen

Lunds kommun bjuder på underhållning via Radio AF 99,1 MHz kl 11.00-15.00.  Därefter städas gröningen framför scenen inför kvällens traditionella firande.

Ha kul - och var rädd om dig! 

 • Inga cyklar, möbler/tält eller glasflaskor är tillåtna
  Räddningsfordon måste kunna ta sig fram om något händer. Inga djur eller människor ska behöva trampa i glas. Vakter finns vid de cykelparkeringar som upprättas vid entréerna.
 • Drick vatten - Drick varannan kranvatten! Vattenpost finns vid alla fyra informationstornen. Ta gärna med en egen flaska att fylla på.

Infomarkering, valborg 2012Det finns fyra färgmarkerade informationstorn i parken. Här finns personal som kan hjälpa dig att få kontakt med polis och sjukvårdspersonal. Du kan fylla på din vattenflaska och lämna in upphittade saker. 

Hitta rätt med hjälp av karta

Broschyr med karta finns att hämta vid informationstornen. Här hittar du viktig information om hittegods, vatten, polis och sjukvård. Kan även hämtas via länk nedan. 

Skip Navigation Links.
Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen
Sidan uppdaterad: 2015-03-30
Direktadress till denna sida: www.lund.se/stadsparken
Kontakt
 • Tekniska förvaltningen, park och natur

  Adress

  Brotorget 1, Lund

  Telefonnummer

  046 - 35 75 00, 35 50 00

  Postadress: Box 41, 221 00 Lund

   

  Felanmälan, frågor och synpunkter

Självbetjäning

google-translate