LundaMats - hållbara resor och transporter

grafiskt kollage trafik

I Lund har vi länge intresserat oss för effekterna av transporter och hur man med styrning av transportsystemet kan uppnå olika värden. I en kommun där hållbarhet är viktigt är miljöhänsyn en självklarhet  - men även andra värden kan uppnås med ett strategiskt tänk kring transporterna. 

LundaMaTs - Lunds strategi för ett hållbart transportsystem

"MaTs" står för MiljöAnpassat TransportSystem. Dokumentet LundaMaTs anger riktlinjer för politiker och tjänstemän i arbetet med staden, och är också en levande ingrediens i Översiktsplan 2010. På det viset berör LundaMaTs alla som bor och vistas i Lund.

Tredje versionen LundaMaTs antagen

I maj 2014 antogs dokumentet LundaMats III politiskt efter drygt ett års revideringsarbete. Det fanns ett behov av att matcha strategin med 
stadens förändrade förutsättningar. De förändrade förutsättningarna handlar både om ett stadigt ökande resandeunderlag samt beslut om att staden ska byggas tätare i stället för att expandera på bredden. Det handlar också om att vi med åren utvecklat vårt sätt att arbeta med och se på transporter och vill att det ska synas i dokumentationen. 

 

LundaMats är vår strategi för att uppnå ett hållbart transportsystem. Arbetet började 1999 och visionen handlar om hur vi vill ha det år 2030. Här hittar du vision, mål och verktyg, men också publikationer i form av rapporter och undersökningar.

Två bilder jämför biltrafik respektive gångtrafik 

LundaMaTs-visionen 

”Vision för ett hållbart transportsystem i Lund 2030
Lund är en attraktiv kommun med en sund utveckling miljömässigt, ekonomiskt och socialt. Transporter är en nödvändig del av denna utveckling och bidrar till människors livskvalitet – men orsakar också negativa effekter om de får växa utan styrning. Därför utvecklas Lunds transportsystem ständigt i en mer hållbar riktning.

Den flerkärnighet som betecknar regionen är bevarad och har utvecklats, varje tätort utifrån sina särskilda förutsättningar. Staden och byarnas nät av gator och öppna platser utgör en viktig del i kulturarvet och ger trivsel, trygghet och tillgänglighet.

Samhället har utvecklats så att tillgängligheten förbättrats. Därigenom har transportbehovet och omfattningen av motorfordonstrafiken minskat per invånare. Gång- och cykeltrafiken samt kollektivtrafiken har ökat. Trafikens negativa effekter på miljö och hälsa – såsom klimatpåverkan, luftföroreningar och buller – har kraftigt reducerats.

Antalet dödade och skadade i trafiken har reducerats kraftigt. Långsiktigt ska ingen dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor. Transportsystemets utformning och funktionär anpassade till de krav som följer på detta.

Staden och byarna är planerade så att man oavsett ålder och kön känner sig trygg. Miljön inbjuder till nyttjande av gator och stråk, torg och parker. Alla kan ta del av det som staden, byarna och landsbygden erbjuder. Näringslivets behov av
tillgänglighet tillgodoses på ett hållbart sätt.

Gång-, cykel- och kollektivtrafik – liksom andra miljöanpassade transportmedel – har varit och är prioriterade, vilket gör det möjligt att uppnå det hållbara transportsystemet.”
 
Skip Navigation Links.

Transporter av personer och gods är nödvändiga för att en verksamhet ska fungera. Samtidigt är trafiken en av våra största miljöbovar. Över 40 procent av Lunds koldioxidutsläpp kommer från motortrafiken. En omfördelning av färdmedelsvalen är nödvändig. Det är kommunens uppgift att förse både enskilda och verksamheter med goda möjligheter att göra hållbara val. Ny infrastruktur är framför allt kostsam och kan ta tid att få fram  - men mycket kan göras under tiden.

Hör av er till oss om ni vill veta mer! Ibland söker kommunen upp ett företag, andra gånger är det tvärtom. Vi inleder med ett par möten där vi går igenom företagets situation och möjliga målsättningar. För få en klarare bild av utgångsläget och kunna mäta resultat rekommenderas en kartläggning av resorna inom företaget eller personalens resor till och från arbetet.

Kontakta Trafikmiljöenheten, tekniska förvaltningen via 046-35 50 00 eller tekniska.forvaltningen@lund.se

LundaMats

Ett strategiskt arbete med att skapa ett hållbart transportsystem pågår sedan 1998 i Lund. Strategin vi arbetar efter, LundaMats, präglas av en helhetssyn som rymmer allt ifrån stadsplanering till beteendepåverkande åtgärder. Som resultat kan vi se att Lund inte följer samma utvecklingskurva som övriga Sverige. För att nå dit vi vill räcker dock inte kommunens egna insatser. En samverkan med andra stora aktörer, regionalt och inom kommunen, krävs. Många företag har redan påbörjat en omställningsprocess – men kanske inte just inom området hållbart resande. För att uppmuntra till utveckling även här, erbjuder kommunen verksamheter inom Lunds kommun kostnadsfri rådgivning.

Alla kan göra något

Utgångsläget och möjligheterna ser väldigt olika ut på olika företag. Vissa har redan gjort stora investeringar för att minska antalet resor och är intresserade av att veta hur de ska gå vidare i sitt arbete. Andra kanske har koncentrerat sitt miljöarbete kring andra processer och börjar från början med hållbara resor, precis som de företag som kanske inte kommit igång med något miljöarbete alls. Vidare vill några företag göra stora satsningar medan andra inte ser att de har de möjligheterna. Vår inställning är att alla kan göra något och att alla insatser, oavsett storlek, bidrar. 

Win win

Satsar man resurser på något vill man gärna se resultat som följd. Varför ska man arbeta med just hållbara transporter? På ett av de företag vi har arbetat med var det någon som sade: ”Det kan ibland vara något av en uppförsbacke att arbeta med miljö. Men så snart man förstår att miljöarbete handlar om att vara resurssnål, förstår man att hållbara lösningar ofta är lika med ekonomiska lösningar.” Det finns mycket att vinna, till exempel:

- Lägre kostnader för resor inom jobbet
- Stärkt varumärke och miljöprofil
- Friskare personal och lägre kostnader för sjukfrånvaro 

Skip Navigation Links.

Min cykel är finare än din bil

I Lund arbetar vi på flera sätt för att minska biltrafiken. Ganska ofta handlar första steget om att titta på sina egna vanor och kanske prova något nytt: 

 • Resejämföraren: ett verktyg där du kan jämföra avstånd, tid och kaloriförbrukning för olika resor beroende på hur du väljer att ta dig fram.
 • LundaMaTs-kartan: Med kartan blir det enklare att cykla och åka kollektivt.
 • Hälsotrampare: Sätt bilen och cykla till jobbet under ett år. Du får regnställ och diverse utrustning till din cykel mot att du besvarar fyra enkäter under perioden. Deltagarantalet är begränsat.
 • Testresenär: Sätt bilen och testa kollektivtrafiken under en månad. Du får ett månadskort och förbinder dig att svara på fyra enkäter. Deltagarantalet är begränsat.

Skip Navigation Links.
Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen
Sidan uppdaterad: 2014-11-07
Direktadress till denna sida: www.lund.se/lundamats
Kontakt
 • Tekniska förvaltningen

  Adress

  Brotorget 1, Lund

  Telefonnummer

  046- 359 75 00, 046 - 35 50 00

  Postadress: Box 41, 221 00 Lund

  Skicka e-post

google-translate